ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2550

       2 สิงหาคม 2550 : คณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด จำนวน 10 คน