หน้าหลัก > พิพิธภัณฑ์ > กิจกรรม

ภาพข่าวกิจกรรม พ.ศ. 2566

18 สิงหาคม 2566
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 6 ท่าน เข้าชมและศึกษาดูงานอาคารปาฐกถา หรือ ตึกกลม และอาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   
 
   
9 สิงหาคม 2566
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาในโครงการนักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ Mahidol Young Science Communicator 2023
   
 
   
9 สิงหาคม 2566
อาจารย์ ดร.สุชล มัลลิกะมาลย์ อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสถาปัตยกรรม จำนวน 12 ท่าน เข้าชมและศึกษาดูงานอาคารปาฐกถา หรือ ตึกกลม และอาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานการออกแบบของอาจารย์อมร ศรีวงศ์
   
 
   
14 กรกฎาคม 2566
จัดแสดงชุดนิทรรศการประวัติและผลงานของ ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข และนิทรรศการ ตึกกลม ณ บริเวณโถงรับรองห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข
   
 
   
14 กรกฎาคม 2566
บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมพิธีวางพวงมาลัยเพื่อรำลึกในโอกาสงานครบรอบ 104 ปีชาตกาล ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรกของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   
 
   
12 มิถุนายน 2566
นิทรรศการชั่วคราวในกิจกรรม Meet the President
   
 
   
9 มิถุนายน 2566
ผศ. ดร.พินัย สิริเกียรติกุล นำคณะนักศึกษาจาก DC School of Architecture and Design, Kerala ประเทศอินเดีย จำนวน ๑๕ ท่าน เข้าชมและศึกษาดูงานอาคารปาฐกถา (ตึกกลม) อาคารชีววิทยาใหม่ (ตึก N)
   
 
   
25 พฤษภาคม 2566
นิทรรศการ Academic Collection ครั้งที่ 1
   
 
   
15 พฤษภาคม 2566
ผศ. ดร.พินัย สิริเกียรติกุล ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาและบันทึกภาพโครงสร้างอาคารปาฐกถา "ตึกกลม" ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   
 
   
10 พฤษภาคม 2566
บุคลากรหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน “พิพิธภัณฑศึกษาเสวนาวิสาสะ”
   
 
   
20 เมษายน 2566
บุคลากรหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566
   
 
   
8 กุมภาพันธ์ 2566
จัดแสดงฉลองพระองค์ครุย กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   
 
   
28 มกราคม 2566
นิทรรศการ “ตึกกลม : ศูนย์รวมใจชาววิทยาศาสตร์” งานคืนสู่เหย้า
   
 
   
17 มกราคม 2566
นิทรรศการหมุนเวียน ประวัติศาสตร์อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก K)
   
 
   

 

ปี 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567