กิจกรรม

8 กุมภาพันธ์ 2566 : มหาวิทยาลัยมหิดล ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงเป็นผู้ใฝ่พระราชหฤทัยศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านพฤกษศาสตร์อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน ทรงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการเป็นองค์อุปถัมภ์วงการพฤกษศาสตร์ พระราชทานกระแสพระราชดำริหลายประการในการสร้างสรรค์ และพัฒนาวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ของประเทศไทย

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแสดงฉลองพระองค์ครุย (ชุดสำรอง) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ตู้จัดแสดงบริเวณลานกิจกรรมภายในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข