กิจกรรม

17 มกราคม 2566 : จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ชุด "ประวัติศาสตร์อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก K)" ณ ตู้จัดแสดงบริเวณหน้าห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมที่จะอำนวยประโยชน์อย่างสูงต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ประการสำคัญคือเพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอ โครงการก่อสร้าง “อาคารวิทยาศาสตร์กาญจนาภิเษก” เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม อันเป็นถาวรวัตถุที่จะอำนวยประโยชน์อย่างสูงต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ประการสำคัญคือเพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในปีมหามงคลงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พ.ศ. 2539

อาคารหลังนี้เริ่มต้นโครงการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2538 สิ้นสุดโครงการเดือนกันยายน พ.ศ. 2540 ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 268 ล้านบาท (สองร้อยหกสิบแปดล้านบาท) คณะวิทยาศาสตร์ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารวิทยาศาสตร์กาญจนาภิเษก” ต่อมา สำนักราชเลขาธิการ มีหนังสือที่ รล 0003/3307 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญชื่อพระราชพิธี “กาญจนาภิเษก” เป็นชื่ออาคารคณะวิทยาศาสตร์ สำนักราชเลขาธิการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรใช้ชื่อว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” พร้อมทั้งประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ที่อาคารนี้ด้วย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล