ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2556

       16 ธันวาคม 2556 : คณะอาจารย์และนิสิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้และบริการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข