กิจกรรม

21 กุมภาพันธ์ 2567 : หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 60 ท่าน เข้าชมและศึกษาดูงานอาคารปาฐกถา (ตึกกลม) ห้องประชุมและโครงสร้างอาคารชีววิทยา (ตึก N) หอเก็บน้ำ และห้องสมุด ซึ่งมีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมและการใช้ประโยชน์จากการออกแบบ การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชา 262 214 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยนีโอคลาสสิกถึงสมัยปัจจุบัน ภายใต้การดูแลของ ผศ. ดร.พินัย สิริเกียรติกุล หัวหน้าภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร