กิจกรรม

17 กุมภาพันธ์ 2567 : หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้ร่วมโครงการ ทัศนาสถาปัตย์ รุ่นที่ 1 จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้และสร้างเครือข่ายผู้ที่สนใจงานสถาปัตยกรรม มีกรณีศึกษาคือ อาคารปาฐกถา หรือ "ตึกกลม" ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมและการใช้ประโยชน์จากการออกแบบ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.พินัย สิริเกียรติกุล หัวหน้าภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากรให้ความรู้