กิจกรรม

12 มกราคม 2567 : ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผศ. ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คุณโอภาส เขียววิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผศ. ดร.บัญชา ศรีสมบัติ รองอธิการบดี และ ผศ. ดร.สนทยา สาลี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าชมการดำเนินงานของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข รวมทั้งเยี่ยมชมหอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เยี่ยมชมวารสารวิชาการและตำราที่ ศ.เกียรติคุณ ดร.วุสิทธิ์ ใบไม้ กรุณามอบให้ไว้แก่ห้องสมุดเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ ซึ่งตำราส่วนหนึ่งจัดเป็นเอกสารจดหมายเหตุที่มีความสำคัญ อาทิ ตำรา "ชีววิทยา" ตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย ของทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตำราชีววิทยาฉบับภาษาไทยเล่มแรกของไทยที่เขียนโดยคณาจารย์ผู้สอนวิชาชีววิทยาโดยตรง หรือตำรา "พันธุศาสตร์" ฉบับพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2527 เป็นต้น