ศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ สิริสิงห

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2518


               ศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ สิริสิงห เกิดที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรคนโตของ ศาสตราจารย์ พันโท ทันตแพทย์สี และคุณหญิงอัมพร สิริสิงห สำเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และเตรียมอุดมศึกษา จากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตามลำดับ เมื่อปี พ.ศ. 2496 ได้เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในปีเดียวกันได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม และอักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม จากแจ็คสันวิลล์คอลเลจ เมื่อปี พ.ศ. 2500 ต่อจากนั้นได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอลาบาม่า และได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา และปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม ในปี พ.ศ. 2504 และได้ศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ จนได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยา สาขาอิมมิวโนวิทยา ในปี พ.ศ. 2508

               เมื่อสำเร็จการศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ สิริสิงห ได้เข้ารับราชการ เป็นอาจารย์ที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จนปี พ.ศ. 2510 จึงโอนเข้ารับราชการที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และในปี พ.ศ. 2513 ได้ไปปฏิบัติงานหลังปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นได้กลับมารับราชการที่มหาวิทยาลัยมหิดลต่อ จนได้รับตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นเป็นลำดับ จนได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ เมื่อปี พ.ศ. 2522

               ศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ สิริสิงห ได้มุ่งมั่นศึกษาและวิจัยอย่างต่อเนื่องตลอดมา มีผลงานวิจัยดีเด่น ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิจัยชั้นนำระดับโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 จนถึงปัจจุบันรวม 98 เรื่อง ได้รับทุนวิจัยจากสถาบันและองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ของรัฐบาลไทย จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและได้รับเชิญให้อยู่ในคณะบรรณาธิการของวารสารของสมาคมและวารสารวิจัย ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญ และอยู่ในกลุ่มที่ปรึกษาทางอิมมิวโนวิทยาขององค์การอนามัยโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจุบัน


รับพระราชทานสายสะพายมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ พ.ศ. 2535

               ศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ สิริสิงห รับตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อจาก ศาสตราจารย์ ดร.กำจร มนุญปิจุ เมื่อ พ.ศ. 2518 ดำรงตำแหน่งหนึ่งสมัย รวมเวลา 1 ปี

ศึกษาประวัติเพิ่มเติมได้ที่ : ศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ สิริสิงห นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๓๑