ศาสตราจารย์ ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาเคมี (พอลิเมอร์) ปี 2539

                ศาสตราจารย์ ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ (ตำแหน่งทางวิชาการขณะรับรางวัลคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.) เกิดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2505 ที่อำเภอประจันตคาม จังหวัด ปราจีนบุรี เป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวน 6 คน ของนายแกะ และนางบุญนาค ตั้งบริบูรณ์รัตน์ ศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม โรงประจันตราษฏร์บำรุง จบชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2522 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเคมี ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2526 ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาฟิสิคัลเคมี ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และระดับปริญญาเอกที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยทุนของฝรั่งเศส โดยได้รับ DELF (CAVILAM, Vichy) ในปี พ.ศ. 2530 DEA สาขาเคมีฟิสิกส์ ในปี พ.ศ. 2531 และปริญญาเอกสาขาเคมี (พอลิเมอร์) จาก Ecole Nationale Superieure de Chimie de Mulhouse; Universite de Haute Alsce ใน ปี พ.ศ. 2534 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

                ดร.ประมวลเคยได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัลเรียนดีและประพฤติดีเป็นเยี่ยม จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมในหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิคัลเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ และเมธีวิจัย สกว. จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

                งานวิจัยของ ดร.ประมวล เป็นการศึกษาวิจัยและพัฒนายางธรรมชาติอันเป็นสินค้าออกที่สำคัญของประเทศไทยได้แก่ การศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของน้ำยางธรรมชาติ โดยใช้เทคนิคการถ่ายโอนวัฏภาค (phase transfer) มาวิเคราะห์โครงสร้างที่ผิวของอนุภาคยางในน้ำยางธรรมชาติที่ไม่ได้วัลคาไนซ์ น้ำยางที่วัลคาไนซ์ด้วยรังสีแกมม่า และน้ำยางที่กำจัดไปรตีนออกเทคนิคนี้เป็นการไทเทรตอนุภาพของยางที่มีประจุลบด้วยสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุบวกโดยที่มีตัวทำลายอินทรีย์อยู่ด้วย เทคนิคดังกล่าวทำให้เข้าใจโครงสร้างที่ผิวของอนุภาคยาง อันเป็นความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยาง (ได้รับทุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม สาขาอุตสาหกรรมยางจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)

                งานวิจัยอีกด้านหนึ่งคือ การศึกษาวิธีเตรียมแคปซูลของปุ๋ยยูเรียโดยใช้ยางธรรมชาติเป็นเมทริกซ์ เพื่อให้สามาระควบคุมอัตราการปลดปล่อยของปุ๋ยได้ โดยศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มี ผลต่อการปลดปล่อยปุ๋ย (ได้รับทุนพัฒนานักวิทยาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) ส่วนงานวิจัยและพัฒนาที่ทำต่อไป ได้แก่ การศึกษาพัฒนาแนวทางใหม่ ๆ ในการใช้น้ำยางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล)