รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาเคมี ประจำปี 2548

                รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย (ตำแหน่งทางวิชาการขณะได้รับรางวัลคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.) เกิดเมื่อ พ.ศ. 2516 ที่กรุงเทพฯ เป็นบุตรคนที่สามของนายณรงค์ชัย และนางพรศรี ตันติรุ่งโรจน์ชัย จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวิบูลย์เสรีวิทยา มัธยมศึกษา จากโรงเรียนทวีธาภิเศก

                ในระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกนานาชาติ ที่เมืองโกรนิงเกน ประเทศเนเธอร์แลนด์ จบปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเคมี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2538 หลังจากนั้นได้บรรจุเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และรับทุนพัฒนาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขาเคมีทฤษฎี ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศสหราชอาณาจักร จนจบปริญญาเอก เมื่อปี 2542 โดยทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ "การศึกษาสารประกอบเชิงซ้อนที่ยึดจับกันอย่างอ่อน" (Theoretical studies of weakly bound complexes) โดยมี Professor A.D. Buckingham, F.R.S เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และในช่วงเดือนพฤษภาคม 2544 - กรกฎาคม 2545 ได้รับทุนสนับสนุนจาก German Academic Exchange Services (DAAD) เพื่อเข้าอบรมโครงการ 37th International Seminar on Research and Teaching in Physical Chemistry and Chemical Engineering ณ มหาวิทยาลัย Karlsruhe ประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน

                ภายหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ดร.ยุทธนา ได้กลับมาทำงานที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จนถึงปัจจุบัน ดร.ยุทธนามีส่วนร่วมในการเรียนการวิจัยของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเคมีเชิงฟิสิกส์ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเคมีเชิงฟิสิกส์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนเกี่ยวข้องกับการริเริ่มงานวิจัยทางด้านเคมีคำนวณ ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทางเคมี (PERCH)

                งานวิจัยที่ ดร.ยุทธนา มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการประยุกต์การคำนวณเทคนิคทางเคมีควอนตัม เพื่อใช้ศึกษาสมบัติพื้นฐานของโมเลกุลและศึกษาอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุล ซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติไฟฟ้าและแม่เหล็กของโมเลกุล มีความสำคัญมากต่อการพัฒนาองค์ความรู้ของระบบโครงสร้างระดับนาโนเมตร ในขณะที่ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุลช่วยให้การพัฒนาออกแบบตัวยาและตัวเร่งปฏิกิริยาทางอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีเหตุผลมากขึ้น โดยได้มีการศึกษาถึงผลของสนามไฟฟ้าต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารโมเลกุลเล็ก เพื่อใช้อธิบายการจัดตัวของโครงสร้างเมื่อเข้าทำปฏิกิริยา ความสัมพันธ์ของโครงสร้างต่อการนำไฟฟ้าในโมเลกุล ผลของสนามแม่เหล็กจากโมเลกุลลักษณะเป็นวงแหวนต่อสมบัติแม่เหล็กของโมเลกุลที่วิ่งลอดผ่าน งานวิจัยพื้นฐานทางเคมีเกี่ยวข้องกับระเบียบวิธี density functional theory ที่ ดร.ยุทธนา ศึกษา ได้รับการอ้างถึงในหนังสือวิชาการนานาชาติ 2 เล่ม (Essentials of Computation Chemistry โดย C.J. Cramer และ A Chemist's Guide to Density Functional Chemistry โดย W. Koch & M.C. Holthausen)

                ปัจจุบัน ดร.ยุทธนา เป็นหนึ่งในนักวิจัยกลุ่มเมธีวิจัยอาวุโส ของรองศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล

จากหนังสือ : รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2548 : ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล. [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2548. ISBN 974-9941-09-8