เฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เอกสารอ้างอิง :

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (๒๕๔๙). พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่ง วิทยาศาสตร์ไทย. กรุงเทพ : กระทรวงกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เจิดจ้า รุจิรัตน์. (๕ สิงหาคม ๒๕๖๒). "วัดบรมนิวาส" แรกเริ่มประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของจิตรกรรมไทย. เข้าถึงจาก www.reviewpromote.com
แฟนเพจ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าถึงจาก www.facebook.com/pg/welovekingmongkut
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าธนบุรี. (๒๕๕๗). พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
ภูธร ภูมะธน. (๒๕๕๕). พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว: จากความสนพระทัยในวิทยาศาสตร์ สู่ความเป็นพระมหากษัตริย์นักดาราศาสตร์.
           กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.


>>> ชมนิทรรศการอื่น ๆ <<<