นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ที่มา :

1. กองบรรณาธิการ. (2559). "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10". สารคดี. 32 (328) : 94-134.
2. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562. (วันที่ค้นข้อมูล : 7 พฤษภาคม 2562)
3. สถาพรบุ๊คส์. (2561). สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระผู้เป็นแสงสว่างกลางใจไทย. กรุงเทพ : สถาพรบุ๊คส์.
4. สำนักงานเลขานุการกองทัพบก. (2523). เฉลิมพระเกียรติ พันตรี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร. กรุงเทพ : เกษมการพิมพ์.
5. สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. (2543). การพระราชพิธีทรงผนวช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร. กรุงเทพ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.


<< นิทรรศการก่อนหน้า | นิทรรศการถัดไป >>

>>> ชมนิทรรศการอื่น ๆ <<<