นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “๑๐ พระราชดำรัสและพระราโชวาท”
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เอกสารอ้างอิง :

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. (๒๕๕๗). พระราโชวาท และพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ. กรุงเทพ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่ง
           ประเทศไทย จำกัด.
พระราชดำรัส พระราโชวาท สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ. (ม.ป.ป.). ธนบุรี : สำนักพิมพ์ นครหลวงกรุงเทพ-ธนบุรี.


>>> ชมนิทรรศการอื่น ๆ <<<