กิจการพิพิธภัณฑ์ในสยาม สมัยรัชกาลที่ ๔-๕

เรียบเรียงจาก

ประพิศ พงศ์มาศ และ เมธินี จิระวัฒนา. (๒๕๔๗). การสืบทอดพระราชกุศโลบายในกิจการพิพิธภัณฑสถานจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน สมเด็จพระปิยมหาราช พระผู้พระราชทานกำเนิดพิพิธภัณฑสถานเพื่อประชา. กรุงเทพ : กรมศิลปากร.

>>> ชมนิทรรศการอื่น ๆ <<<