เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน

เอกสารอ้างอิง :

๑. กรรณิการ์ สัจกุล. (๒๕๔๕). มหิตลปูชา. กรุงเทพ : มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก.
๒. พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย. (๒๕๒๑?). กรุงเทพฯ : สาส์นประชาราษฎร์.
๓. มหาวิทยาลัยมหิดล. (๒๕๕๒). เทิดพระนาม มหิดล. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
๔. ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์. (๒๕๕๔). หมอเจ้าฟ้า. เข้าถึงได้จาก https://www.thairath.co.th/content/167971 (วันที่ค้นข้อมูล: ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒)
๕. สรรใจ แสงวิเชียร และคณะ. (๒๕๕๕). ๑๒๐ ปี มหิดลอดุลเดช. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือ ๑๒๐ ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.


>>> ชมนิทรรศการอื่น ๆ <<<