เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน

เอกสารอ้างอิง :

1. กรรณิการ์ สัจกุล. (2545). มหิตลปูชา. กรุงเทพ : มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก.
2. พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย. (2521?). กรุงเทพฯ : สาส์นประชาราษฎร์.
3. มหาวิทยาลัยมหิดล. (2552). เทิดพระนาม มหิดล. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
4. ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์. (2554). หมอเจ้าฟ้า. (วันที่ค้นข้อมูล: 30 สิงหาคม 2562)
5. สรรใจ แสงวิเชียร และคณะ. (2555). 120 ปี มหิดลอดุลเดช. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือ 120 ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.


>>> ชมนิทรรศการอื่น ๆ <<<