เรือพระราชพิธี กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เอกสารอ้างอิง :

1. กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ. (2542). พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค ณ วัดอรุณราชวราราม วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2542. กรุงเทพฯ : กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ.
2. วิทย์ พิณคันเงิน. (2551). เครื่องราชภัณฑ์ : ศิลปะวิจิตรแห่งเครื่องประกอบราชอิสริยยศ. กรุงเทพ : อมรินทร์.
3. ส.พลายน้อย. (2530). กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค. กรุงเทพ : เมืองโบราณ.
4. ส.พลายน้อย. (2550). เรือพระราชพิธี กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค. กรุงเทพ : ดอกหญ้า 2545.
5. แสงสูรย์ ลดาวัลย์. (2525). กระบวนพยุหยาตรา. กรุงเทพ : พุทธบูชาการพิมพ์.
6. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี.


>>> ชมนิทรรศการอื่น ๆ <<<