ครุย สัญลักษณ์แสดงวิทยฐานะ

เอกสารอ่านประกอบ

1) "พระราชกำหนดเสื้อครุย". ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 28 หน้า 141, 2 กรกฎาคม ร.ศ. 130.
2) "พระราชกำหนดเสื้อครุยเนติบัณฑิต". ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 31 หน้า 527, 28 กุมภาพันธ์ 2457.
3) "พระราชกำหนดเสื้อครุยบัณฑิตของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2473". ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 47 หน้า 92, 6 กรกฎาคม 2473.
4) "พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2496". ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 70 ตอนที่ 60, 22 กันยายน 2496.
5) "พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2513". ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 87 ตอนที่ 88, 22 กันยายน 2513.

>>> ชมนิทรรศการอื่น ๆ <<<