“ภาพถ่ายของพ่อ”
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จำนวนผู้เข้าชม นิทรรศการออนไลน์