“ภาพถ่ายของพ่อ”
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จำนวนผู้เข้าชม นิทรรศการออนไลน์