หลักการทรงงาน ๒๓ ข้อ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จำนวนผู้เข้าชม นิทรรศการออนไลน์