นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่มา :

1. กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. พระราชประวัติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี.
2. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. (2546). เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ. กรุงเทพ : โรงพิมพ์พิมพ์ดี.
3. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2546). ดวงแก้วแห่งวรรณกรรม. กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด. (2521). สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ "ทูลกระหม่อมน้อยของเรา". กรุงเทพ : อมรินทร์การพิมพ์.
5. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2558). สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา. กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.


>>> ชมนิทรรศการอื่น ๆ <<<