พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

สถานที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรี