การให้บริการ iPad ของห้องสมุด สำหรับโครงการ Tablet เพื่อน้อง

Card image cap
1. ยื่นจองเพื่อยืม iPad

ผู้ขอใช้บริการกรอกคำขอใช้บริการในแบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อจองเครื่องและนัดวันรับที่เคาน์เตอร์บริการห้องสมุด โดยจองได้ล่วงหน้าไม่เกิน 3 วันทำการ

แบบฟอร์มขอใช้บริการ
Card image cap
2. ติดต่อ/ยืมเครื่อง iPad

ผู้ใช้บริการติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการเพื่อยืมเครื่อง โดยแสดงบัตรประจำตัวทุกครั้ง สามารถยืมใช้ได้ 7 วัน ครั้งละ 1 เครื่อง/คน ยืมต่อได้ไม่เกิน 3 ครั้ง (รวม 28 วัน)

Card image cap
3. ตรวจสอบ/รับเครื่อง iPad

ผู้ขอใช้บริการต้องตรวจสอบสภาพและความครบถ้วนของเครื่องและอุปกรณ์ จำนวน 4 ชิ้น (ได้แก่ เครื่อง เคส อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ขนาด 20 วัตต์ และสายชาร์จ) ก่อนนำออกทุกครั้ง และกรอกข้อมูลรับเครื่องและอุปกรณ์ในแบบฟอร์มพร้อมเซ็นยอมรับ

แบบฟอร์มยืม iPad

 

4. ยืมต่อ

สามารถยืมต่อได้ครั้งละ 7 วัน ไม่เกิน 3 ครั้ง (รวม 28 วัน) ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องนำเครื่องมาตรวจสอบสภาพที่เคาน์เตอร์บริการ หากสภาพเครื่องและอุปกรณ์ปกติ ไม่พบปัญหา สามารถยืมต่อได้ หรือกรณีเครื่องหรืออุปกรณ์ชำรุด เสียหาย แต่ไม่ส่งผลต่อการใช้งาน ผู้ขอใช้บริการต้องชำระค่าปรับ จึงจะยืมต่อได้

5. คืนเครื่อง/ตรวจสอบ

ผู้ขอใช้บริการต้องตรวจสภาพและความครบถ้วนของเครื่องและอุปกรณ์ จำนวน 4 ชิ้น (ได้แก่ เครื่อง เคส อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ขนาด 20 วัตต์ และสายชาร์จ) และ Log out Apple ID ทุกครั้งก่อนส่งคืน หลังจากได้รับคืนเครื่องและอุปกรณ์ ห้องสมุดจะ Reset และลบข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้บริการต่อไป ดังนั้นผู้ขอใช้บริการต้องสำรองข้อมูลก่อนการคืน หากข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ในเครื่องสูญหายหรือเสียหาย ห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

6. ข้อควรระวัง

ผู้ขอใช้บริการจะต้องใช้งานและดูแล iPad อย่างเหมาะสม หากเกิดความเสียหายจากการใช้งาน ผู้ขอใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ความเสียหายในทุกกรณี รวมถึง ห้ามถอด/แกะชิ้นส่วนของเครื่อง iPad โดยเด็ดขาด

หมายเหตุ

 1. ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการประกอบด้วย นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (SC) และนักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (PI)
 2. กรณีเครื่องหรืออุปกรณ์เกิดชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย

  2.1 เครื่องหรืออุปกรณ์ชำรุด เสียหาย แต่ไม่ส่งผลต่อการใช้งาน เช่น รอยขีดข่วนหรือรอยถลอกที่เห็นเด่นชัด และมีขนาดใหญ่ รอยบุบที่ไม่ส่งต่อการบิดเบี้ยวของตัวเครื่อง คิดค่าปรับตามข้อ 3.2
  2.2 เครื่องหรืออุปกรณ์ชำรุด เสียหาย ตัวเครื่องแตก หัก บุบ หรือพบว่ามีรอยกระแทกอย่างชัดเจน เผยอ โก่ง โค้ง ดันตัวขึ้นแยกจากตัวเครื่อง หรือหน้าจอแสดงผลได้รับความเสียหาย (เช่น แตกเป็นวงที่เกิดจากการกดทับหรือตกกระแทก แตกเป็นเส้นเดียว หรือหลายเส้น คล้ายเส้นผม) หรือ เครื่องชำรุดจนไม่สามารถใช้งานได้ คิดค่าปรับตามข้อ 3.3
  2.3 กรณีที่เครื่องหรืออุปกรณ์สูญหาย คิดค่าปรับตามข้อ 3.4

 3. ค่าปรับ อ้างอิงตาม ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าปรับและค่าบริการวิชาการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข พ.ศ. ๒๕๖๖

  3.1 กรณีเกินกำหนดส่ง 100 บาท/วัน
  3.2 กรณีชำรุด เสียหาย ไม่ส่งผลต่อการใช้งาน 200 บาท/จุด
  3.3 กรณีชำรุด เสียหาย ส่งผลต่อการใช้งาน ชดใช้เป็นเครื่องและอุปกรณ์คุณภาพอย่างเดียวกันหรือดีกว่า
  3.4 กรณีสูญหาย ชดใช้เป็นเครื่องและอุปกรณ์คุณภาพอย่างเดียวกันหรือดีกว่า

แนวทาง/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าปรับและค่าบริการวิชาการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข พ.ศ. ๒๕๖๖
 2. แนวทางการให้บริการ iPad สำหรับโครงการ Tablet เพื่อน้อง