บริการไอทีสำหรับนักศึกษา

บริการคอมพิวเตอร์ เพื่อการสืบค้น (Computer Searching Facilities)

เครื่องบริการสืบค้นฐานข้อมูลและอินเทอร์เน็ต 15 เครื่อง

สถานที่ตั้ง : บริเวณห้องสมุด ชั้น 2 ตึกฟิสิกส์ โทร. 02-201-5714, 5718

IT Service
IT Service
IT Service

บริการติดตั้ง Wireless เพื่อการสืบค้น (Wireless Internet Access at the Library)

นักศึกษาสามารถนำเครื่อง notebook ส่วนตัวเข้ามาใช้ภายในห้องสมุด และหากมีปัญหาในการติดตั้ง MU-WiFi สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้

IT Service
IT Service
IT Service

บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (Computer Training)

นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ สามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ เพื่อเข้ารับการอบรมได้ฟรี / สถานที่ตั้ง : ห้อง P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์ [ https://stang.sc.mahidol.ac.th/training/ ]

IT Service
IT Service
IT Service

บริการตอบคำถามไอที (IT Help Desk)

ในกรณีที่มีปัญหาในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น การติดตั้ง Wi Fi การใช้ระบบ VPN การจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมต่างๆ กฎหมายเกี่ยวกับไอทีและการละเมิดลิขสิทธิ์ บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์ เช่น Web server การขอโดเมน พื้นที่จัดทำเว็บไซต์ บริการฝึกอบรมจัดทำเว็บไซต์ด้วย CMS ขอเชิญติดต่อเจ้าหน้าที่ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ (Academic IT) ได้ที่ ห้อง P106 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์ โทร. 0 2201 5726-7 หรือ ห้อง K527 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โทร. 0 2201 5893

IT Service

พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์

IT Service

ปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร

IT Service

นุชสรา บุญครอง

บริการตอบคำถามการสืบค้นสารสนเทศ (Research Help Desk)

ในกรณีที่มีปัญหาในการสืบค้นหนังสือ วารสาร (OPAC, e-journals, e-databases) ปัญหาการ download full-text บทความวิจัย ขอเชิญติดต่อเจ้าหน้าที่ หน่วยทรัพยากรและบริการ ได้ที่ เคาน์เตอร์บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น ห้องสมุดชั้น 2 ตึกฟิสิกส์ โทร. 0 2201 5714, 5718

IT Service

สมภพ แสนสมบูรณ์สุข

IT Service

บุญญาวดี พงษ์ศิลา

IT Service

ดวงพร โพธิ์บุตร

IT Service

รัตน์ชนก ยอดพินิจ