บริการไอทีสำหรับนักศึกษา

บริการคอมพิวเตอร์ เพื่อการสืบค้น (Computer Searching Facilities)

เครื่องบริการสืบค้นฐานข้อมูลและอินเทอร์เน็ต 17 เครื่อง + เครื่องบริการสืบค้น OPAC 4 เครื่อง / สถานที่ตั้ง : บริเวณห้องสมุด ชั้น 2 ตึกฟิสิกส์ โทร. 02-201-5718

IT Service
IT Service
IT Service

บริการติดตั้ง Wireless เพื่อการสืบค้น (Wireless Internet Access at the Library)

นักศึกษาสามารถนำเครื่อง notebook ส่วนตัวเข้ามาใช้ภายในห้องสมุด และหากมีปัญหาในการติดตั้ง MU-WiFi สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้

IT Service
IT Service
IT Service

บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (Computer Training)

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ เพื่อเข้ารับการอบรมได้ฟรี / สถานที่ตั้ง : ห้อง P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์ [ https://stang.sc.mahidol.ac.th/training/ ]

IT Service
IT Service
IT Service

บริการตอบคำถามไอที (IT Help Desk)

ในกรณีที่มีปัญหาในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น การติดตั้ง Wi Fi การใช้ระบบ VPN การจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมต่างๆ กฎหมายเกี่ยวกับไอทีและการละเมิดลิขสิทธิ์ ขอเชิญติดต่อเจ้าหน้าที่ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ (Academic IT) ได้ที่ ห้อง P106 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์ โทร. 0 2201 5725-7

IT Service

พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์

IT Service

สรวง อุดมวรภัณฑ์

IT Service

ปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร

บริการตอบคำถามการสืบค้นสารสนเทศ (Research Help Desk)

ในกรณีที่มีปัญหาในการสืบค้นหนังสือ วารสาร (OPAC, e-journals, e-databases) ปัญหาการ download full-text บทความวิจัย ขอเชิญติดต่อเจ้าหน้าที่ หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ เคาน์เตอร์บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น ห้องสมุดชั้น 2 ตึกฟิสิกส์ โทร. 0 2201 5718

IT Service

อภิชัย อารยะเจริญชัย

IT Service

ครรชิต บุญเรือง

IT Service

ดวงพร โพธิ์บุตร

IT Service

รัตน์ชนก ยอดพินิจ