ระเบียบการใช้ห้องสมุด

 

 

เวลาเปิดบริการ :

 
จันทร์-ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์
ช่วงเปิดภาคการศึกษา
08.30-18.30 น.
09.00-17.00 น.
ปิดทำการ
ช่วงสอบปลายภาคและก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
08.30-20.30 น.
09.00-17.00 น.
ปิดทำการ
ช่วงปิดภาคการศึกษา
08.30-16.30 น.
09.00-17.00 น.
ปิดทำการ

ระเบียบปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องสมุด :


การเข้า-ออกห้องสมุด

 • กรุณาแสดงบัตรประจำตัว บัตรนักศึกษา บัตรผู้มาติดต่อหรือ We Mahidol Application เพื่อเข้าใช้บริการ
 • ห้ามใช้บัตรประจำตัวของผู้อื่นในการใช้บริการ

 • ท่านสามารถฝากกระเป๋าสัมภาระไว้ในตู้ล็อกเกอร์ (เช่น เป้สะพายหลัง ถุงผ้า กระเป๋าใบใหญ่) โดยแสดงบัตรประจำตัวเพื่อขอเบิกกุญแจพร้อมป้ายหมายเลข และให้นำมาคืนหลังใช้งานเสร็จสิ้นโดยแลกบัตรประจำตัวเพื่อขอเบิกกุญแจพร้อมป้ายหมายเลข และให้นำมาคืนเพื่อรับสิ่งของ ในกรณีที่ทำกุญแจและป้ายหมายเลขหาย ต้องเสียค่าชดใช้ในอัตรา 100 บาท/ชุด เพื่อเปลี่ยนกุญแจตู้ใหม่
  * ทั้งนี้ห้องสมุดไม่รับผิดชอบ หากมีการสูญหาย

 • ห้ามทิ้งกระเป๋าและสัมภาระไว้ในตู้ล็อกเกอร์ เกิน 1 วัน มิฉะนั้นจะถูกปรับเป็นเงิน 100 บาท/วัน/ชุด

 • "บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล" กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริเวณทางเข้า แลกบัตร Visitor โดยใช้บัตรประชาชนลงทะเบียน
 • โปรดให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ หากจำเป็นต้องขอตรวจกระเป๋าหรือแฟ้มเอกสารก่อนออกจากห้องสมุด
stang_badge
Locker

 

ข้อปฏิบัติตนในการใช้ห้องสมุด

 1. ห้ามใช้บัตรของผู้อื่นยืมสิ่งพิมพ์หรือเข้าออกห้องสมุด
 2. โปรดแต่งกายสุภาพ เนื่องจากเป็นสถานศึกษา
 3. ไม่พูดคุยเสียงดังในห้องสมุด จะเป็นการรบกวนผู้ใช้ห้องสมุดคนอื่น หากต้องการ ติว / สัมมนากลุ่มย่อย ให้ใช้บริการได้ที่ STANG Co-Learning space ชั้น 3
 4. งดสูบบุหรี่
 5. ห้ามนำอาหาร ของขบเคี้ยว ขนม เข้ามาในห้องสมุด (สามารถฝากไว้ที่ตู้ล็อคเกอร์) ยกเว้น น้ำเปล่า และมีฝาปิดมิดชิด
 6. งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
 7. ใช้วัสดุ และสิ่งพิมพ์ทุกประเภทด้วยความทะนุถนอม ระมัดระวัง ไม่ทำให้ฉีกขาด ชำรุดเสียหาย ไม่ขีดเขียนหรือพับหน้าสิ่งพิมพ์ รวมทั้งช่วยระวังรักษาสิ่งของเครื่องใช้ และความสะอาดในห้องสมุด
 8. ผู้ใช้ห้องสมุดที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว้ จะไม่อนุญาตให้เข้าใช้ห้องสมุด

 

การใช้และเก็บเล่มสิ่งพิมพ์

 • หนังสือ วารสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆ เมื่อใช้เสร็จแล้ว โปรดวางไว้ที่รถเข็นซึ่งห้องสมุดจัดไว้ให้ (เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะทำการบันทึกสถิติการใช้สิ่งพิมพ์ ก่อนเก็บขึ้นชั้นให้เอง)

การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ภายในห้องสมุด

 • สามารถใช้บริการสายล็อคคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊คได้ที่บริเวณเคาน์เตอร์ชั้น 2 โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการติดตั้ง และเก็บคืนให้ (ไม่อนุญาตให้ทำการติดตั้งเอง)
  เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555
Service
Service

ประกาศ บทลงโทษผู้กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ภายในห้องสมุด

กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ราชกิจจานุเบกษา)

ผู้มีสิทธิเข้าใช้ห้องสมุด

 • อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์
  - ยืมหนังสือและวารสารได้ โดยใช้บัตรแสดงตนของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ หรือบัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ทุกระดับชั้น (โดยปกติ ห้องสมุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่มีนโยบายให้ยืมวารสารออกนอกห้องสมุด)
  ID badge

  บัตรแสดงตนของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

  ID badge

  บัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

 • อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของคณะ/สถาบันต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
  - ยืมหนังสือได้ โดยใช้บัตรสมาชิกของหอสมุด บัตรแสดงตนของคณะนั้นๆ หรือบัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ทุกระดับชั้น
  ID badge

  บัตรสมาชิกของหอสมุดและคลังความรู้

 • บุคคลภายนอก
  - เข้าใช้ห้องสมุดได้
  - มีสิทธิใช้บริการถ่ายเอกสาร หรือยืมสิ่งพิมพ์โดยผ่านบริการยืมระหว่างห้องสมุด

 

การสมัครและต่ออายุสมาชิกห้องสมุด :

การสมัครสมาชิกใหม่

 • นำบัตรประจำตัวมาแสดงตนเพื่อขอสมัครสมาชิก
 • บันทึกข้อมูลส่วนตัวและภาพถ่ายผ่านเว็บไซต์สมัครสมาชิก

การต่ออายุสมาชิกห้องสมุด
(สำหรับผู้ที่เคยสมัครสมาชิกแล้ว หรือเป็นนักศึกษาปริญญาตรีปี 2 ที่มาจากศาลายา)

 • นำบัตรประจำตัวมาแสดงตนเพื่อขอต่ออายุสมาชิก
 • ปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์สมัครสมาชิก

หมายเหตุ :

 • นักศึกษาต่ออายุสมาชิกปีละ 2 ครั้ง ช่วงต้นภาคการศึกษา (มกราคม และสิงหาคมของทุกปี)
 • บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ต่ออายุสมาชิกห้องสมุดช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี

 

ระเบียบปฏิบัติในการยืมสิ่งพิมพ์ภายในห้องสมุด :

ประเภทสมาชิก ประเภทสิ่งพิมพ์ ระยะเวลา (วัน) จำนวน (รายการ) ค่าปรับ / รายการ / วัน

บุคลากรมหาวิทยาลัย

หนังสือ 20 20 5 บาท
ซีดีและดีวีดี
วิทยานิพนธ์
วารสาร 3 5 5 บาท
อุปกรณ์ Accessories** คืนภายในวันที่ยืม 3 100 บาท

นักศึกษา ป.โท/เอก

หนังสือ 15 15 5 บาท
ซีดีและดีวีดี
วิทยานิพนธ์
วารสาร 3 5 5 บาท
อุปกรณ์ Mobile Device / Laptop* 15 1 100 บาท
อุปกรณ์ Accessories** คืนภายในวันที่ยืม 3 100 บาท

นักศึกษา ป.ตรี

หนังสือ 10 10 5 บาท
ซีดีและดีวีดี
วิทยานิพนธ์
วารสาร 3 5 5 บาท
อุปกรณ์ Mobile Device / Laptop* 15 1 100 บาท
อุปกรณ์ Accessories** คืนภายในวันที่ยืม 3 100 บาท

อาจารย์พิเศษ ผู้ปฏิบัติงานพิเศษ สมาชิกพิเศษ

หนังสือ 10 10 5 บาท
ซีดีและดีวีดี
วิทยานิพนธ์
วารสาร 3 5 5 บาท

*อุปกรณ์ Mobile Device / Laptop :

ให้บริการเฉพาะนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (SC) และนักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (PI) เท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม

**อุปกรณ์ Accessories :

ให้บริการเฉพาะบุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (PI) เท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ :

 • จำนวนเล่มที่มีสิทธิยืม เป็นการนับรวมทุกห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล

การยืมต่อ:

 • สามารถให้ยืมต่อได้อีก 3 ครั้ง (ยกเว้นมีผู้อื่นต้องการใช้หนังสือนั้น และขอจองหนังสือต่อ)
 • รับต่อหนังสือทางโทรศัพท์ โดยแจ้งหมายเลขบาร์โค้ดของบัตรประจำตัวและชื่อหนังสือที่ต้องการต่อ
 • ไม่อนุญาตให้ยืมต่อในกรณีที่มีค่าปรับค้างชำระ ต้องนำหนังสือมาคืนเพื่อเสียค่าปรับก่อน จึงจะยืมต่อได้
 • ยืมต่อด้วยตัวเองทางออนไลน์ ได้ที่ https://library.mahidol.ac.th/patroninfo

 

การยืมสิ่งพิมพ์ ระหว่างปิดภาคปลาย

นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิยืมสิ่งพิมพ์

 • นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะจบการศึกษา
 • ยกเว้นนักศึกษาที่สอบแก้ตัว อนุญาตให้ยืมสิ่งพิมพ์ได้ แต่จะต้องนำส่งอย่างช้าที่สุดภายในวันสุดท้ายของกำหนดสอบแก้ตัว มิฉะนั้น จะหักเงินประกันค่าของเสียหาย

การยืมสิ่งพิมพ์ / ขอสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด :

ห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสามารถนำบัตรสมาชิกที่ติดบาร์โค้ดของสำนักหอสมุด บัตรแสดงตนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกระดับชั้น ไปยืมสิ่งพิมพ์ได้จากห้องสมุดทุกแห่งภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องสมุดภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
ห้องสมุดเขตกรุงเทพมหานคร

 1. การขอยืมหนังสือด้วยตนเอง
  โดยห้องสมุดจะออกแบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุด ให้สมาชิกถือไป ยืม-คืนเล่มด้วยตัวเอง (ครั้งละ 3 เล่ม) เมื่อสมาชิกส่งคืนหนังสือ แก่ห้องสมุดที่ไปยืมเรียบร้อยแล้ว จะต้องนำสำเนาแบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุด ที่ใช้ยืมหนังสือนั้นมาคืนให้แก่ห้องสมุด (ไม่มีบริการไปยืมเล่มมาให้)
 2. การขอสำเนาเอกสาร / บทความวารสาร
  ห้องสมุดจะดำเนินการติดต่อ ขอสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์ให้ ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ห้องสมุดต่างจังหวัด ห้องสมุดมีบริการติดต่อขอสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์ให้ ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์

การขอรับบริการต้องปฏิบัติดังนี้

 • กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการการยืมระหว่างห้องสมุดโดยละเอียด ที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนสิ่งพิมพ์
 • รอรับแบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุดไปยืมด้วยตนเอง นอกมหาวิทยาลัยมหิดล (เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร)
 • อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด
  ค่าถ่ายเอกสารตามที่ห้องสมุดนั้นๆ กำหนด + ค่าส่งไปรษณีย์

บริการของห้องสมุด :

(ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าปรับและค่าบริการวิชาการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข พ.ศ. 2567 ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567)

 

บริการ โทร ติดต่อ
บริการยืม-คืนสิ่งพิมพ์ / สมัครและต่ออายุสมาชิกห้องสมุด 02-201-5714 บุญญาวดี / พิทวัส
บริการยืมสิ่งพิมพ์ระหว่างห้องสมุด / บริการยืมสิ่งพิมพ์ระหว่างห้องสมุดภายในมหิดล (Book Delivery) 02-201-5715 บุญญาวดี
เสนอแนะการสั่งซื้อหนังสือ 02-201-5717 สมภพ
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร 02-201-5724 พิทวัส
บริการสืบค้นสารสนเทศและช่วยการค้นคว้า 02-201-5718 เคาน์เตอร์บริการ
บริการสารสนเทศงานวิจัย 02-201-5720 ครรชิต
บริการขอสำเนาบทความระหว่างห้องสมุด 02-201-5721 รัตน์ชนก
แบบฟอร์มบริการบทความอิเล็กทรอนิกส์ 02-201-5721 รัตน์ชนก
บริการ Co-learning space 02-201-5718 เคาน์เตอร์บริการ
บริการไอทีวิชาการ 02-201-5726 ห้อง P106
อีเมล์ห้องสมุด : lisc@mahidol.ac.th
Line: @StangLibrary

อัตราค่าบริการ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ :

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล :

ประกาศหอสมุดและคลังความรู้ :

ประกาศกองเทคโนโลยีสารสนเทศ :