ภาพข่าวและกิจกรรม

กันยายน 2564

วันที่
เรื่อง
สถานที่
อบรมออนไลน์การใช้งาน EndNote : Library Creation & Data Entry
ภาพกิจกรรม
ทาง WebEx Meeting
ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
อบรมออนไลน์ในหัวข้อ "การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin"
ภาพกิจกรรม
ทาง WebEx Meeting
อบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”
ภาพกิจกรรม
ทาง Zoom Meeting
อบรมออนไลน์ในหัวข้อ "การออกแบบอินโฟกราฟิกด้วย Canva"
ภาพกิจกรรม
ทาง WebEx Meeting

 

มิถุนายน 2564

วันที่
เรื่อง
สถานที่
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหลักห้า จังหวัดสมุทรสาคร
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
Dimensions : Re-imagining discovery and access to research
ภาพกิจกรรม
ทาง WebEx Meeting

 

เมษายน 2564

วันที่
เรื่อง
สถานที่
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
บุคลากรสารสนเทศฯ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่ โรงเรียนวัดท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

มีนาคม 2564

วันที่
เรื่อง
สถานที่
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่ ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
คณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่ บริษัท ดรีมไชโย จำกัด
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
อบรมการสร้างเว็บไซต์ ให้กับภาควิชา/หน่วยงาน โดยใช้ WordPress
ภาพกิจกรรม
P114

 

 

 

 

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2564
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2563
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2562
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2561
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2560
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2559
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2558
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2557
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2556
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2555
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2554
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2553
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2552
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2551
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2550
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2549
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2548
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2547
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2546