ภาพข่าวและกิจกรรม

มกราคม 2563

วันที่
เรื่อง
สถานที่
อบรมวิธีการใช้ Google Drive เพื่อการจัดเก็บข้อมูล
ภาพกิจกรรม
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่ บริษัท ดรีมไชโย จำกัด
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ มอบโปสเตอร์และน้ำดื่มบุ๊คแฟร์ 2020
ภาพกิจกรรม
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 "Super Kids: นักวิทย์เปลี่ยนโลก"
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
ชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ แจกจ่ายน้ำดื่มบุ๊คแฟร์ 2020
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
ปรับโฉมการโปรโมทด้วย น้ำดื่มบุ๊คแฟร์ 2020
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์