ภาพข่าวและกิจกรรม

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
9 มี.ค. 61
นายวิชัย สังข์แก้ว นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มอบหนังสือ TOEIC ให้แก่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
26 ก.พ. 61
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย มอบตำราเรียนแก่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข - คณะวิทยาศาสตร์
23 ก.พ. 61
งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12 - คณะวิทยาศาสตร์
22 ก.พ. 61

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12

- คณะวิทยาศาสตร์
21 ก.พ. 61

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานคณบดีพบประชาคม (Meet the Dean) : ก้าวสู่ 60 ปีแห่งการสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์

- คณะวิทยาศาสตร์
21 ก.พ. 61

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12

- คณะวิทยาศาสตร์
20 ก.พ. 61

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12 และพิธีเปิด

- คณะวิทยาศาสตร์
6 ก.พ. 61

คณะกรรมการฯ AUN-QA ระดับอาเซียน เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
2-4 ก.พ. 61

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

- จังหวัดเชียงใหม่
1 ก.พ. 61

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข"

- กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
27 ม.ค. 61

อาจารย์ ผู้ปกครอง นักศึกษา และผู้สนใจศึกษาต่อ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
25 ม.ค. 61

บรรยายเรื่อง “เทคนิคการสืบค้นข้อมูล และการหาค่า Citations, ค่า Journal Impact Factor ค่า h-index” ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

- มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9 ม.ค. 61

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ ให้แก่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
9 ม.ค. 61

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือ จาก ธนาคารกรุงเทพ

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2560
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2559
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2558
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2557
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2556
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2555
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2554
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2553
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2552
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2551
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2550
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2549
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2548
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2547
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2546