ภาพข่าวและกิจกรรม

พฤษภาคม 2567

วันที่
เรื่อง
สถานที่
กิจกรรมในรูปแบบ Online หัวข้อ "แนวทางการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ด้วย Journal Finder รุ่นที่ 4"
ภาพกิจกรรม
รูปแบบออนไลน์
กิจกรรมในรูปแบบ Online หัวข้อ "สร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Photoshop รุ่นที่ 2"
ภาพกิจกรรม
รูปแบบออนไลน์
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
ภาพกิจกรรม
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาการดำเนินงานของหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
กิจกรรมในรูปแบบ Online หัวข้อ "ออกแบบโปสเตอร์งานวิจัยด้วย Canva รุ่นที่ 2"
ภาพกิจกรรม
รูปแบบออนไลน์
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์

เมษายน 2567

วันที่
เรื่อง
สถานที่
บริษัท ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จำกัด ได้มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน จากกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม "สลก. รวมใจ ปันให้สังคม
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ และวารสาร แก่โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
กิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และบริจาคหนังสือกับสื่อการเรียนการสอน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (ในชุมชนกุฎีขาว)
ภาพกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (ในชุมชนกุฎีขาว)
กิจกรรมในรูปแบบ Online หัวข้อ "การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ScienceDirect, Springer และ Wiley "
ภาพกิจกรรม
รูปแบบออนไลน์
กิจกรรมในรูปแบบ Online หัวข้อ "The 3rd Training on Thesis Plagiarism Detection with Turnitin for Students (Training in English) "
ภาพกิจกรรม
รูปแบบออนไลน์
บรรยายและฝึกอบรมการปรับปรุงเว็บไซต์งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ (Intranet) โดยใช้ Visual Studio Code
ภาพกิจกรรม
Stang Co-Learning Space (C)
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
ทีมบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
กิจกรรมในรูปแบบ Online หัวข้อ "The 3rd Training on Reference Management with EndNote for Windows (Training in English) "
ภาพกิจกรรม
รูปแบบออนไลน์
ประชุมเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2567
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (P114)

 

มีนาคม 2567

วันที่
เรื่อง
สถานที่
กิจกรรมในรูปแบบ Online หัวข้อ "การประยุกต์ใช้ Generative AI: Research Assistant ด้วย SciSpace รุ่นที่ 2"
ภาพกิจกรรม
รูปแบบออนไลน์
บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2567
ภาพกิจกรรม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บรรยายและฝึกอบรมการสร้างเว็บไซต์งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ โดยใช้ WordPress
ภาพกิจกรรม
Stang Co-Learning Space (C)
กิจกรรมในรูปแบบ Online หัวข้อ "การใช้เครื่องมือช่วยเข้าถึงผลงานวิจัยฉบับเต็ม: Unpaywall & EZProxy Redirect รุ่นที่ 4"
ภาพกิจกรรม
รูปแบบออนไลน์
บรรยายและฝึกอบรมการสร้างเว็บไซต์ภาควิชาสรีรวิทยา โดยใช้ WordPress
ภาพกิจกรรม
P203
กิจกรรมในรูปแบบ Online หัวข้อ "การใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 2"
ภาพกิจกรรม
รูปแบบออนไลน์
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือแก่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม จังหวัดกาญจนบุรี
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
บริษัท ไทย รีเบิร์ท จำกัด (Thai Rebirth) ได้มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
กองกฎหมาย กรมศุลกากร ได้มอบหนังสือนิทานสำหรับเด็ก แบบฝึกคัดลายมือ หนังสือเรียนระดับมัธยมปลาย และหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษ แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
การบรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ Citation format and EndNote และ Plagiarism analysis with Turnitin บนระบบปฏิบัติการ Macintosh และ Windows ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา SCBM496
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (P114)
ร่วมงานครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพกิจกรรม
ณ มหิดลสิทธาคาร
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือแก่โรงเรียนธนาคารออมสิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์

 

กุมภาพันธ์ 2567

วันที่
เรื่อง
สถานที่
บรรยายและฝึกอบรมการสร้างเว็บไซต์โดยใช้ WordPress
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (P114)
กิจกรรมในรูปแบบ Online หัวข้อ "สร้าง Data Visualization ด้วย Looker Studio รุ่นที่ 4"
ภาพกิจกรรม
รูปแบบออนไลน์
บุคลากรจาก Universitas Negeri Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
กิจกรรมในรูปแบบ Online หัวข้อ "การใช้งานฐานข้อมูล Cell Press & Nature รุ่นที่ 1"
ภาพกิจกรรม
รูปแบบออนไลน์
อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือแก่โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) จังหวัดนนทบุรี
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้ร่วมโครงการ ทัศนาสถาปัตย์ รุ่นที่ ๑ จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
กิจกรรมในรูปแบบ Online หัวข้อ "สร้างงานนำเสนอและวิดีโอด้วย Canva รุ่นที่ 2"
ภาพกิจกรรม
รูปแบบออนไลน์
บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ในหัวข้อ What you need to know about PDPA and Cyber Security
ภาพกิจกรรม
ณ อาคารเรียนรวมวิทยสิริเมธี สถาบันวิทยสิริเมธี จังหวัดระยอง
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือแก่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
UNESCO Bangkok ได้มอบสารานุกรม Britannica จำนวน 32 เล่ม แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์

 

มกราคม 2567

วันที่
เรื่อง
สถานที่
กิจกรรมในรูปแบบ Online หัวข้อ "การประยุกต์ใช้ Generative AI: Text to Image ด้วย Adobe Firefly รุ่นที่ 2"
ภาพกิจกรรม
รูปแบบออนไลน์
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือและวารสาร แก่โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
กิจกรรมในรูปแบบ Online หัวข้อ "การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 5"
ภาพกิจกรรม
รูปแบบออนไลน์
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM Bangkok Expressway and Metro) ได้มอบหนังสือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
กิจกรรมในรูปแบบ Online หัวข้อ "การจัดการบรรณานุกรมด้วย EndNote 21 รุ่นที่ 4"
ภาพกิจกรรม
รูปแบบออนไลน์
ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (นานาชาติ)
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
พิธีเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต Playground Space @ Rajvithi Campus Library
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์