ภาพข่าวและกิจกรรม

พฤษภาคม 2566

วันที่
เรื่อง
สถานที่
กิจกรรมรูปแบบ Hybrid หัวข้อ เทคนิคการสืบค้นผลงานวิชาการด้วย Google Scholar รุ่นที่ 1
ภาพกิจกรรม
Webex Meetings
บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือแก่โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์
กิจกรรม “พิพิธภัณฑศึกษาเสวนาวิสาสะ” และร่วมเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทพิพิธภัณฑศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ภาพกิจกรรม
ณ อาคารเรือนไทย มหาวิทยาลัยมหิดล

เมษายน2566

วันที่
เรื่อง
สถานที่
กิจกรรมอบรมในหัวข้อ การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress
ภาพกิจกรรม
ณ ห้อง P114 คณะวิทยาศาสตร์
กิจกรรมอบรมในหัวข้อ การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 3
ภาพกิจกรรม
ณ ห้อง P114 คณะวิทยาศาสตร์
การใช้โปรแกรม Photoshop สำหรับตกแต่งภาพ ครั้งที่ 2 ในรายวิชา SCPL291 นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
ประชุมหารือเกี่ยวกับคุณลักษณะ (Features) การใช้งานฐานข้อมูล Embase และนำเสนอการใช้งานฐานข้อมูล Reaxys
ภาพกิจกรรม
ณ ห้อง P101 คณะวิทยาศาสตร์
กิจกรรมอบรม ในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ สร้างแผนผัง 3 มิติ ด้วย Icograms รุ่นที่ 3
ภาพกิจกรรม
ณ ห้อง P104 และออนไลน์
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ แก่สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ประชุมเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114

มีนาคม 2566

วันที่
เรื่อง
สถานที่
กิจกรรมอบรม หัวข้อ The 3rd Full Text Access Tools: Unpaywall & EZProxy Redirect (Training in English)
ภาพกิจกรรม
Webex Meetings
การตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีงบประมาณ 2566 (ชีวเคมี) ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
การตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีงบประมาณ 2566 (ชีววิทยา) ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Photoshop สำหรับตกแต่งภาพ ครั้งที่ 1
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ "จัดการงานเอกสารออนไลน์ด้วย Canva Docs รุ่นที่ 1"
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P 114 และ Webex Meetings
กิจกรรม "Publishing OA with Wiley"
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 และ Webex Meetings
กิจกรรม SciFinder Discovery Platform Road Show
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
คณะนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
กิจกรรม BookDay@Mahidol Science วันที่สาม
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
กิจกรรม BookDay@Mahidol Science วันที่สอง
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
พิธีเปิดกิจกรรม BookDay@Mahidol Science และกิจกรรมเสวนาพิเศษ หัวข้อ "How to เตรียมต้นฉบับอย่างไร เพื่อตีพิมพ์กับ MU Press"
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด ได้มอบหนังสือนิยายสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
วันที่
เรื่อง
สถานที่
อบรม เรื่อง “การจัดทำรายงานสถิติสำหรับเว็บไซต์“
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P 114

มกราคม 2566

วันที่
เรื่อง
สถานที่
โครงการแบ่งปันความรู้ผู้ดูแลเว็บไซต์ ครั้งที่ 4/2566 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนา Application ด้วย Google AppSheet เบื้องต้น รุ่นที่ 2”
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P 114
โครงการแบ่งปันความรู้ผู้ดูแลเว็บไซต์ ครั้งที่ 3/2566 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบจองห้อง และจัดทำ Dashboard ด้วย AppSheet”
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P 114