ภาพข่าวและกิจกรรม

สิงหาคม 2563

วันที่
เรื่อง
สถานที่
อบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างสรรค์ Infographic ด้วย Canva"
ภาพกิจกรรม
P114
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
บุคลากรห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
โครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
ภาพกิจกรรม
ผ่านระบบ Webex Meeting
วันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 34 ปี
ภาพกิจกรรม
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

กรกฎาคม 2563

วันที่
เรื่อง
สถานที่
คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่ โรงเรียนวัดกุดเวียน
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
บุคลากรห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์ในโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าสู่หอเกียรติยศ พสวท. (DPST Hall of Fame) ประจำปี 2563
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ครบรอบคล้ายวันเกิดปีที่ 101 ของ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรกของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
บุคลากรห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมโครงการกลุ่มจากกิจกรรมในโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 24
ภาพกิจกรรม
อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เล่าเรื่องด้วยอินโฟกราฟิก”
ภาพกิจกรรม
P114

 

มิถุนายน 2563

วันที่
เรื่อง
สถานที่
บุคลากรห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกิจกรรม “เรือปันสุข ณ ทุ่งพญาไท”
ภาพกิจกรรม
ชุมชนสวนเงิน
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือให้แก่ โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ติดตั้งอุปกรณ์จ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ เพื่อลดการสัมผัสสำหรับบริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

มีนาคม 2563

วันที่
เรื่อง
สถานที่
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้แก่ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมโครงการ USR : กิจกรรมเจลล้างมือส่งต่อความห่วงใยสู่สังคม
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์

 

กุมภาพันธ์ 2563

วันที่
เรื่อง
สถานที่
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่ โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด จังหวัดกาญจนบุรี
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์" รุ่นที่ 14
ภาพกิจกรรม
P114
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X9" รุ่นที่ 70
ภาพกิจกรรม
P114
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 24
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องทวีวัฒนา ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
มหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์

 

มกราคม 2563

วันที่
เรื่อง
สถานที่
มหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
มหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
มหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14 และพิธีเปิด
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 142 ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
อบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 34
ภาพกิจกรรม
P114
อบรมวิธีการใช้ Google Drive เพื่อการจัดเก็บข้อมูล
ภาพกิจกรรม
P114
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่ บริษัท ดรีมไชโย จำกัด
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ มอบโปสเตอร์และน้ำดื่มบุ๊คแฟร์ 2020
ภาพกิจกรรม
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 "Super Kids: นักวิทย์เปลี่ยนโลก"
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
ชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ แจกจ่ายน้ำดื่มบุ๊คแฟร์ 2020
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
ปรับโฉมการโปรโมทด้วย น้ำดื่มบุ๊คแฟร์ 2020
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์