ภาพข่าวและกิจกรรม ปี 2556

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
26 ธ.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือเสริมความรู้สำหรับเด็ก "รู้จักพลาสติก รู้ใช้อย่างรู้คุณค่า" จาก บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัทในกลุ่ม ปตท. 

- P116
25 ธ.ค. 56

บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมสวดอภิธรรม ศาสตราจารย์ ดร. กำจร มนุญปิจุ

- ห้องสมุดสตางค์
23 ธ.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับนิตยสาร "IS AM ARE"
จาก มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

- P116
19 ธ.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและสื่อประกอบการเรียน
ให้แก่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

- P116
16 ธ.ค. 56

คณะอาจารย์และนิสิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
26 พ.ย.- 11 ธ.ค. 56

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงนิทรรศการ “หนังสือของในหลวง”

- ห้องสมุดสตางค์
22-23 พ.ย. 56

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมสัมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร
และการเสริมสร้งความรับผิดชอบต่อสังคม และกิจกรรมจิตอาสาจัดห้องสมุดโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครสระแก้ว รัชมังคล ครั้งที่ 1

- จ.สระแก้ว
22 พ.ย. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับบริจาคสิ่งพิมพ์วิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า
จาก ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอดีตอาจารย์ภาคชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- P116
20 พ.ย. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือ
จาก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

- P116
15 พ.ย. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือทางสถานีรถไฟให้แก่โรงเรียนแถบจังหวัดภาคใต้ที่ขาดแคลน จำนวน 3 โรงเรียน

- -
13 พ.ย. 56

บรรยายเรื่อง การประเมินคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ : ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

- ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
11-13 พ.ย. 56

งาน mini Bookfai

- ห้องสมุดสตางค์
8 พ.ย. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับบริจาคสิ่งพิมพ์ จาก
บริษัท แอคคิว เรียลตี้ จำกัด (Acute Realty Ltd,)

- P116
7 พ.ย. 56

บุคลากรจาก สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์
6 พ.ย. 56

การอบรม หัวข้อ LWW Basic Science – The new e-library of authoritative textbooks and resources across Medical Sciences!

- P114
5 พ.ย. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับบริจาคหนังสือและสื่อประกอบการเรียนรู้ จาก
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

- P116
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
22 ต.ค. 56

การใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 1

13.30-16.00 P114
21 ต.ค. 56

บุคลากรห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมงานวันคล้าย วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 55 ปี

- ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์
18 ต.ค. 56

งานนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 13 เรื่อง "ข้อควรพิจารณาในการตีพิมพ์ บทความในวารสารวิชาการที่เป็น Open Access"

- The Regent Cha-Am Beach Resort
15 ต.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับบริจาคแผ่น CD และ DVD จาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

- P116
14 ต.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับบริจาคหนังสือ จาก
นางสาวธีรภรณ์ ถาวรวัฒนผล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุกิจ สาขาอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- P116
10 ต.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- P116
4 ต.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่สำนักบรรณาสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

- P116
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
27 ก.ย. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

- P116
26 ก.ย. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี และ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

- P116
26 ก.ย. 56

คณาจารย์และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (งานด้านเว็บไซต์)

- ห้องสมุดสตางค์
25 ก.ย. 56

การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin 2 (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 15

13.30-15.00 P114
24 ก.ย. 56

อบรมการปรับปรุงเว็บไซต์ ให้กับเว็บมาสเตอร์ภาควิชาเภสัชวิทยา

9.30-11.30 P114
18 ก.ย. 56

บุคลากรห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมงานเกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2556

- ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์
16 ก.ย. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับบริจาคแผ่น CD จาก
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ. อสมท. :MCOT)

- P116
13 ก.ย. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร พร้อมสื่ออุปกรณ์
ให้แก่ตัวแทนอาสาสมัครชมรมคนรักแผ่นดินไทย

- P116
10 ก.ย. 56

นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าสัมภาษณ์การประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์
10 ก.ย. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบแผ่น CDและ DVD จากการได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ (ครั้งที่ 1)
ให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (Association of Persons with Physical Disability International)

- P116
6 ก.ย. 56

คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ด้านความสำเร็จในอาชีพ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2555

- มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
5 ก.ย. 56

บรรยายเรื่อง "ตัวชี้วัดคุณภาพวาสาร และการเลือกวารสารตีพิมพ์" ในกิจกรรมจัดการความรู้ (KM) : RESEARCH CARE&TALK 6/2013 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

11.30-14.30 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 ก.ย. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและสื่อประกอบเพื่อการศึกษาให้แก่ตัวแทนนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

- P116
2 ก.ย. 56

บรรยายเรื่อง "รู้ทันวารสารวิชาการ และภัยเงียบ Open Access กับการสืบค้น"

09.00-12.00 มหาวิทยาลัยพะเยา
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
28 ส.ค. 56

ร่วมเป็นวิทยากรการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การตรวจและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ

- โรงแรมดิอิมเพลส จ.เชียงใหม่
28 ส.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือ
จากนางสาวรินทร พรมดา นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

- ห้องสมุดสตางค์
21 ส.ค. 56

งาน Open House ประจำปี 2556 เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

- คณะวิทยาศาสตร์
16 ส.ค. 56

บุคลากรห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของ นางสาวสุภร  ผลโพธิ์ ถึงแก่กรรม

17.30-20.00 วัดไผ่ตัน
16 ส.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือที่ระลึกทรงคุณค่า หนังสือธรรมะ และสื่อบรรยายธรรม
จากธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

- P116
15 ส.ค. 56

เป็นวิทยากรการประชุมปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสู่ความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิต
โดยสำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

- กรมสุขภาพจิต
14 ส.ค. 56

บุคลากรห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมงาน Meet the Dean ตอน Missions not Impossible

13.30-16.00 ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์
13 ส.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

- P116
9 ส.ค. 56

บุคลากรห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

- บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
7 ส.ค. 56

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานเสวนาวิชาการ "แบ่งปันองค์ความรู้จากงานวิจัย/วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับหอสมุดและคลังความรู้และมหาวิทยาลัยมหิดล และห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา" ในหัวข้อเรื่อง "การประเมินโครงการการจัดการความรู้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล"

- สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
6 ส.ค. 56

คณาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ระดับชั้นปีที่ 4-6 จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์
5 ส.ค. 56

บรรยายการจัดการคลังภาพกิจกรรม (SC Photo Bank) ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

- P114
2 ส.ค. 56

คุณบุษกร อุสส่าห์กิจ หัวหน้าห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณรัชฎา ชลารัตน์ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์
2 ส.ค. 56

บรรยายรายวิชา SCID518 :  Generic Skills in Science Research

13.00-15.00 P114
1 ส.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับเอกสารเผยแพร่ชื่อ "การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยในชนบท : หนังสือเฉพาะเด็ก" จาก
บริษัท EDF (a European Energy Company base in France)

- P116
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
31 ก.ค. 56

Orientation : New Graduate Student of Faculty of Science

9.00-12.00 ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์
30 ก.ค. 56

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมระบบจัดการองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาระบบ KM และ
คณาจารย์และทีมงานจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Happy Work Place (โครงการเสริมสร้างองค์การสุขภาวะ)

- K101
29 ก.ค. 56

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X5 รุ่นที่ 46

13.30-16.30 P114
25-26 ก.ค. 56

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม BioInformatics

13.30-17.00 P115
24 ก.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือที่ระลึกทรงคุณค่า จาก
มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

- P116
18 ก.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ วารสาร และนิตยสารที่มีสาระความรู้ความบันเทิง พร้อมสื่ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา ให้แก่ โรงเรียนบ้านท่ากระดาน จ.ฉะเชิงเทรา

- P116
17 ก.ค. 56

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณณิชดาภา อัจฉริยสุชา บรรณารักษ์
ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

- ห้องสมุดสตางค์
12 ก.ค. 56

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010

9.00-16.00 P114
10 ก.ค. 56

บุคลากรห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมพิธีทำบุญรำลึก 94 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์
7 ก.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกับ โครงการสรีรวิทยารวมใจให้บริการชุมชน
มอบหนังสือให้แก่ ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน

- ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน
5 ก.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ
ให้แก่ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- P116
4 ก.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่ ห้องสมุดประชาชนนิคมนิคมไฮเทค ของ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา

- P116
3 ก.ค. 56

อบรม การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย Turn-It-In 2 (สำหรับอาจารย์และบุคลากร) รุ่นที่ 7

13.30-16.30 P114
2 ก.ค. 56

อบรมการประเมินคุณภาพผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ

- สกว
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
27 มิ.ย. 56

คณะอาจารย์ นักเรียนระดับมัธยมปลาย จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และร่วมกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการอ่านเชิงรุก MUSC Read for Life

- ห้องสมุดสตางค์
26 มิ.ย. 56

กิจกรรม "MUSC : Read for Life" และ เสนวนา ทีมนักเขียนจากสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ ผู้ประพันธ์นวนิยายชุด "สุภาพบุรุษจุฑาเทพ"

- ห้องสมุดสตางค์
21 มิ.ย. 56

คณะบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์
20 มิ.ย. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือและนิตยสาร
จาก บริษัท LEO Global Logistics Group จำกัด

- P116
20 มิ.ย. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและสื่ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา
ให้แก่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

- P116
18 มิ.ย. 56

How to write a great research paper, and get it accepted by a high impact journal
โดย Dr. Teng-Broug, Valerie M.

09.30-12.00 คณะวิทยาศาสตร์
17 มิ.ย. 56

บรรยายรายวิชา SCCH339 : Physical Chemistry Laboratory II

13.00-16.00 P114
14 มิ.ย. 56

บรรยาย เรื่อง Information Repackaging ให้กับ Ms.Kezang Deki ผู้ร่วมอบรมหลักสูตร Library Management จากประเทศภูฏาณ

- ห้องสมุดสตางค์
10 มิ.ย. 56

อบรมโปรแกรมการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสังคมศาสตร์

07.00-19.00 P114
7 มิ.ย. 56

สาธิตฐานข้อมูล Reaxis โดย บริษัท Elsivier

14.00-16.00 P114
5 มิ.ย. 56

ร่วมเป็นวิทยากรโครงการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
(HR share and show) ครั้งที่ 1/2556

13.30-16.30 อาคารสำนักงานอธิการบดี
4 มิ.ย. 56

บรรยายประกอบรายวิชา SCCH439 : เคมีคำนวณ

13.30-15.30 P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
31 พ.ค. 56

นักศึกษาต่างชาติโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์
31 พ.ค. 56

บรรยายในหัวข้อ "การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด"

- ม.ราชภัฏเชียงใหม่
28 พ.ค. 56

งานเสวนาวิชาการและบริการ ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 6
บรรยายในหัวข้อ "ประชาสัมพันธ์กับห้องสมุด ทำอย่างไรจะประสบผลสำเร็จ"

- ม.รังสิต
23 พ.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและสื่ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา
ให้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

- P116
10 พ.ค. 56

อบรมการวาดภาพวิทยาศาสตร์ Science Illustration

09.00-15.30 P114
7 พ.ค. 56

ประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์ และฟังบรรยายเรื่อง IT Security Awareness for Webmaster
โดย คุณกิติศักดิ์ จิรวรรณกูล จากศูนย์เทคโนโลยีอิเลิกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
และคณะเลขา CSA & OWASP Thailand Chapter

13.30-16.00 คณะวิทยาศาสตร์
3 พ.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบวารสารและนิตยสารแก่หน่วยงานต่างๆ

- P116
2 พ.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือจาก
ตัวแทนจากบริษัท ไรมอนด์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- P116
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
29 เม.ย. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับวารสารและนิตยสารจาก
นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 6

- P116
29 เม.ย. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบวารสารและนิตยสารแก่
โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์ (ประชานุกูล)

- P116
25 เม.ย. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหนังสือที่ระลึกอันทรงคุณค่าต่าง ๆ จากตัวแทนจากสถานฑูตแห่งสาธารณรัฐตุรกี (Embassy of the Republic of Turkey)

- P116
24 เม.ย. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสารแก่
องค์การบริหารส่วนตำบลบือแระ ตำบลบือแระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

- จัดส่งให้ทางรถไฟ
23 เม.ย. 56

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ สัมภาษณ์ ศ.ดร. กวี รัตนบรรณางกูร

- ห้องสมุดสตางค์
23 เม.ย. 56

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X5 รุ่นที่ 45

13.30-16.30 P114
22 เม.ย. 56

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปี 2556

16.00-18.00 P114
18 เม.ย. 56

คณะบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ และงานสารสนเทศฯ

13.00-15.00 คณะวิทยาศาสตร์
17 เม.ย. 56

ศูนย์บริจาคหนังสือฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมโครงการบริจาคปฏิทินและสมุดบันทึกประจำปี 2556

- บริษัทเผ่าทอง ทองเจือ และเพื่อนจำกัด
11 เม.ย. 56

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสาร

- ศาลายา
11 เม.ย. 56

บุคลากรของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการ "สยามสาระพา" ทางสถานี Nation Channel

- สถานี Nation Channel
10 เม.ย. 56

บุคลากรร่วมงานสงกรานต์คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556

- คณะวิทยาศาสตร์
5 เม.ย. 56

คณะบุคลากรจาก University of Medicine Mandalay ประเทศสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์
4 เม.ย. 56

คณะสำนักงานพื้นที่การศึกษา เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์
3 เม.ย. 56

อบรม Turn It In Instructor รุ่นที่ 6

13.30-16.30 P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
29 มี.ค. 56

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X5 ขั้นสูง รุ่นที่ 5

13.30-16.30 P114
28 มี.ค. 56

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X5 รุ่นที่ 44

13.30-16.30 P114
27 มี.ค. 56

อบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วยTurnitin 2 รุ่นที่ 11

13.30-16.30 P114
26 มี.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับวารสารและนิตยสารจาก ห้องสมุดองค์การเภสัชกรรม

- P116
26 มี.ค. 56

นักศึกษาจากโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์
20 มี.ค. 56

รศ.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ ขอคำปรึกษาในการปรับปรุงห้องสมุุดภาควิชาฟิสิกส์

- สมุุดภาควิชาฟิสิกส์
19 มี.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบวารสารแก่ หน่วยห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ (MDL)

- P116
19 มี.ค. 56

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก
เข้าเยี่ยมชมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุบงานวิจัยของคณะฯ

- คณะวิทยาศาสตร์
19 มี.ค. 56

อบรมการใช้งาน Photoshop และ Illustrator ในการจัดทำรูปเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย
แก่นักศึกษาบัณฑิตฯ และเจ้าหน้าที่ธุรการ ภาควิชาสรีรวิทยา

13.30-16.30 P114
8-10 มี.ค. 56

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมสัมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร
และการเสริมสร้งความรับผิดชอบต่อสังคม และกิจกรรมจิตอาสาจัดห้องสมุดโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครสระแก้ว รัชมังคล

- จ.สระแก้ว
1 มี.ค. 56

แสดงความยินดีกับคุณพิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รับรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัย ดีเด่น ระดับส่วนงาน ประเภท ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555

- มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
27 ก.พ. 56

ทีม Webmaster ของเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555

- ศาลายา
21 ก.พ. 56

อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดและผู้สนใจในหัวข้อ เรียนรู้แนวทางการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดยุคใหม่ด้วยสื่อสังคมออนไลน์"

- สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
21 ก.พ. 56

คณะบุคลากรและผู้บริหาร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์
20 ก.พ. 56

อบรมการวาดภาพวิทยาศาสตร์ Science Illustration

13.30-16.30 P114
19 ก.พ. 56

บุคลากรสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์
11 ก.พ. 56

บรรยายประกอบรายวิชา ILSE606 : Mini Project Research in Science, Mathematics and Technology Education
หัวข้อ Tool for Detecting Plagiarism in Research

09.00-12.00 P114
11 ก.พ. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- P116
8 ก.พ. 56

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8 และเสวนาพิเศษ “คมคิดวิทยาศาสตร์” 
โดย ผศ.ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์  นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังจากห้องหว้ากอ @ Pantip.com

- คณะวิทยาศาสตร์
7 ก.พ. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือแก่ สำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

- P116
7 ก.พ. 56

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8 และเสวนาพิเศษ เปลี่ยนมุมคิดกับงาน ‘จิตอาสา’
โดย คุณดวงธิดา นครสันติภาพ ผู้ดำเนินรายการสารคดี “กบนอกกะลา”

- คณะวิทยาศาสตร์
6 ก.พ. 56

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8 และเสวนาพิเศษ “อังกฤษอย่าคิดเยอะ” 
โดย คุณคณาธิป สุนทรรักษ์ (ครูลูกกอล์ฟ) 

- คณะวิทยาศาสตร์
5 ก.พ. 56

พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8 และเสวนาพิเศษ “บันทึก(ไม่)ลับฉบับ เจ้าหญิงไอที” 
โดย คุณฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ (ซี)

- คณะวิทยาศาสตร์
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
31 ม.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือและวารสาร พร้อมสื่ออุปกรณ์เพื่อการศึกษาแก่ ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ เพื่อให้แก่โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน

- P116
31 ม.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนกวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

- P116
29 ม.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือพร้อมสื่ออุปกรณ์เพื่อการศึกษาแก่ ชมนุมนิสิตลาว แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้แก่สถาบันการศึกษาของประเทศลาว

- P116
29 ม.ค. 56

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีสมโภชพระพุทธมงคลนิมิตวิทยมหิดลญาณ พระประธานประจำคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

-

คณะวิทยาศาสตร์

28 ม.ค. 56

รศ.ดร.พลังพล คงเสรี นำคณะชาวต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์
24 ม.ค. 56

บรรยายเรื่อง "การใช้งานโปรแกรม MS Excel" สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี

13.00-16.00 P114
23 ม.ค. 56

บรรยายประกอบรายวิชา SCAN 604 : Current Topics in Cellular and Structural Biology หัวข้อ "How to write a scientific paper using EndNote"

13.30-16.30 P114
23 ม.ค. 56

บรรยายประกอบรายวิชา SCID516 : Biostatistics

11.00-12.00 P114
18 ม.ค. 56

ผศ.ดร.สุจินดา ธนะภูมิ นำคณะจาก College of Agronomy and Biotechnology, China Agricultural University เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์
16 ม.ค. 56

บรรยายประกอบรายวิชา SCAN 604 : Current Topics in Cellular and Structural Biology หัวข้อ "How to do db search"

9.00-12.00 P114
14 ม.ค. 56

ห้องสมุดสตางค์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น
ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555 ของสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

-

คณะวิทยาศาสตร์

12 ม.ค. 56

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขร่วมกิจกรรมงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556

-

คณะวิทยาศาสตร์

9 ม.ค. 56

คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์
4 ม.ค. 56

อบรมเชิงปฏิบัติการ SCMA448 - Computer Applications Statistics โดย รศ.ดร. กัลยา นฤดมกุล

8.30-12.00 P114

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง