ภาพข่าวและกิจกรรม ปี 2556

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
26 ธ.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือเสริมความรู้สำหรับเด็ก "รู้จักพลาสติก รู้ใช้อย่างรู้คุณค่า" จาก บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัทในกลุ่ม ปตท. 

- P116
25 ธ.ค. 56

บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมสวดอภิธรรม ศาสตราจารย์ ดร. กำจร มนุญปิจุ

- ห้องสมุดสตางค์
23 ธ.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับนิตยสาร "IS AM ARE"
จาก มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

- P116
19 ธ.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและสื่อประกอบการเรียน
ให้แก่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

- P116
16 ธ.ค. 56

คณะอาจารย์และนิสิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
26 พ.ย.- 11 ธ.ค. 56

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงนิทรรศการ “หนังสือของในหลวง”

- ห้องสมุดสตางค์
22-23 พ.ย. 56

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมสัมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร
และการเสริมสร้งความรับผิดชอบต่อสังคม และกิจกรรมจิตอาสาจัดห้องสมุดโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครสระแก้ว รัชมังคล ครั้งที่ 1

- จ.สระแก้ว
22 พ.ย. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับบริจาคสิ่งพิมพ์วิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า
จาก ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอดีตอาจารย์ภาคชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- P116
20 พ.ย. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือ
จาก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

- P116
15 พ.ย. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือทางสถานีรถไฟให้แก่โรงเรียนแถบจังหวัดภาคใต้ที่ขาดแคลน จำนวน 3 โรงเรียน

- -
13 พ.ย. 56

บรรยายเรื่อง การประเมินคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ : ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

- ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
11-13 พ.ย. 56

งาน mini Bookfai

- ห้องสมุดสตางค์
8 พ.ย. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับบริจาคสิ่งพิมพ์ จาก
บริษัท แอคคิว เรียลตี้ จำกัด (Acute Realty Ltd,)

- P116
7 พ.ย. 56

บุคลากรจาก สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์
6 พ.ย. 56

การอบรม หัวข้อ LWW Basic Science – The new e-library of authoritative textbooks and resources across Medical Sciences!

- P114
5 พ.ย. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับบริจาคหนังสือและสื่อประกอบการเรียนรู้ จาก
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

- P116
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
22 ต.ค. 56

การใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 1

13.30-16.00 P114
21 ต.ค. 56

บุคลากรห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมงานวันคล้าย วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 55 ปี

- ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์
18 ต.ค. 56

งานนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 13 เรื่อง "ข้อควรพิจารณาในการตีพิมพ์ บทความในวารสารวิชาการที่เป็น Open Access"

- The Regent Cha-Am Beach Resort
15 ต.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับบริจาคแผ่น CD และ DVD จาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

- P116
14 ต.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับบริจาคหนังสือ จาก
นางสาวธีรภรณ์ ถาวรวัฒนผล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุกิจ สาขาอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- P116
10 ต.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- P116
4 ต.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่สำนักบรรณาสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

- P116
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
27 ก.ย. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

- P116
26 ก.ย. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี และ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

- P116
26 ก.ย. 56

คณาจารย์และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (งานด้านเว็บไซต์)

- ห้องสมุดสตางค์
25 ก.ย. 56

การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin 2 (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 15

13.30-15.00 P114
24 ก.ย. 56

อบรมการปรับปรุงเว็บไซต์ ให้กับเว็บมาสเตอร์ภาควิชาเภสัชวิทยา

9.30-11.30 P114
18 ก.ย. 56

บุคลากรห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมงานเกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2556

- ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์
16 ก.ย. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับบริจาคแผ่น CD จาก
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ. อสมท. :MCOT)

- P116
13 ก.ย. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร พร้อมสื่ออุปกรณ์
ให้แก่ตัวแทนอาสาสมัครชมรมคนรักแผ่นดินไทย

- P116
10 ก.ย. 56

นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าสัมภาษณ์การประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์
10 ก.ย. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบแผ่น CDและ DVD จากการได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ (ครั้งที่ 1)
ให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (Association of Persons with Physical Disability International)

- P116
6 ก.ย. 56

คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ด้านความสำเร็จในอาชีพ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2555

- มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
5 ก.ย. 56

บรรยายเรื่อง "ตัวชี้วัดคุณภาพวาสาร และการเลือกวารสารตีพิมพ์" ในกิจกรรมจัดการความรู้ (KM) : RESEARCH CARE&TALK 6/2013 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

11.30-14.30 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 ก.ย. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและสื่อประกอบเพื่อการศึกษาให้แก่ตัวแทนนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

- P116
2 ก.ย. 56

บรรยายเรื่อง "รู้ทันวารสารวิชาการ และภัยเงียบ Open Access กับการสืบค้น"

09.00-12.00 มหาวิทยาลัยพะเยา
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
28 ส.ค. 56

ร่วมเป็นวิทยากรการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การตรวจและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ

- โรงแรมดิอิมเพลส จ.เชียงใหม่
28 ส.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือ
จากนางสาวรินทร พรมดา นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

- ห้องสมุดสตางค์
21 ส.ค. 56

งาน Open House ประจำปี 2556 เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

- คณะวิทยาศาสตร์
16 ส.ค. 56

บุคลากรห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของ นางสาวสุภร  ผลโพธิ์ ถึงแก่กรรม

17.30-20.00 วัดไผ่ตัน
16 ส.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือที่ระลึกทรงคุณค่า หนังสือธรรมะ และสื่อบรรยายธรรม
จากธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

- P116
15 ส.ค. 56

เป็นวิทยากรการประชุมปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสู่ความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิต
โดยสำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

- กรมสุขภาพจิต
14 ส.ค. 56

บุคลากรห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมงาน Meet the Dean ตอน Missions not Impossible

13.30-16.00 ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์
13 ส.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

- P116
9 ส.ค. 56

บุคลากรห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

- บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
7 ส.ค. 56

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานเสวนาวิชาการ "แบ่งปันองค์ความรู้จากงานวิจัย/วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับหอสมุดและคลังความรู้และมหาวิทยาลัยมหิดล และห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา" ในหัวข้อเรื่อง "การประเมินโครงการการจัดการความรู้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล"

- สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
6 ส.ค. 56

คณาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ระดับชั้นปีที่ 4-6 จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์
5 ส.ค. 56

บรรยายการจัดการคลังภาพกิจกรรม (SC Photo Bank) ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

- P114
2 ส.ค. 56

คุณบุษกร อุสส่าห์กิจ หัวหน้าห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณรัชฎา ชลารัตน์ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์
2 ส.ค. 56

บรรยายรายวิชา SCID518 :  Generic Skills in Science Research

13.00-15.00 P114
1 ส.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับเอกสารเผยแพร่ชื่อ "การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยในชนบท : หนังสือเฉพาะเด็ก" จาก
บริษัท EDF (a European Energy Company base in France)

- P116
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
31 ก.ค. 56

Orientation : New Graduate Student of Faculty of Science

9.00-12.00 ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์
30 ก.ค. 56

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมระบบจัดการองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาระบบ KM และ
คณาจารย์และทีมงานจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Happy Work Place (โครงการเสริมสร้างองค์การสุขภาวะ)

- K101
29 ก.ค. 56

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X5 รุ่นที่ 46

13.30-16.30 P114
25-26 ก.ค. 56

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม BioInformatics

13.30-17.00 P115
24 ก.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือที่ระลึกทรงคุณค่า จาก
มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

- P116
18 ก.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ วารสาร และนิตยสารที่มีสาระความรู้ความบันเทิง พร้อมสื่ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา ให้แก่ โรงเรียนบ้านท่ากระดาน จ.ฉะเชิงเทรา

- P116
17 ก.ค. 56

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณณิชดาภา อัจฉริยสุชา บรรณารักษ์
ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

- ห้องสมุดสตางค์
12 ก.ค. 56

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010

9.00-16.00 P114
10 ก.ค. 56

บุคลากรห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมพิธีทำบุญรำลึก 94 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์
7 ก.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกับ โครงการสรีรวิทยารวมใจให้บริการชุมชน
มอบหนังสือให้แก่ ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน

- ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน
5 ก.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ
ให้แก่ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- P116
4 ก.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่ ห้องสมุดประชาชนนิคมนิคมไฮเทค ของ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา

- P116
3 ก.ค. 56

อบรม การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย Turn-It-In 2 (สำหรับอาจารย์และบุคลากร) รุ่นที่ 7

13.30-16.30 P114
2 ก.ค. 56

อบรมการประเมินคุณภาพผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ

- สกว
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
27 มิ.ย. 56

คณะอาจารย์ นักเรียนระดับมัธยมปลาย จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และร่วมกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการอ่านเชิงรุก MUSC Read for Life

- ห้องสมุดสตางค์
26 มิ.ย. 56

กิจกรรม "MUSC : Read for Life" และ เสนวนา ทีมนักเขียนจากสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ ผู้ประพันธ์นวนิยายชุด "สุภาพบุรุษจุฑาเทพ"

- ห้องสมุดสตางค์
21 มิ.ย. 56

คณะบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์
20 มิ.ย. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือและนิตยสาร
จาก บริษัท LEO Global Logistics Group จำกัด

- P116
20 มิ.ย. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและสื่ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา
ให้แก่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

- P116
18 มิ.ย. 56

How to write a great research paper, and get it accepted by a high impact journal
โดย Dr. Teng-Broug, Valerie M.

09.30-12.00 คณะวิทยาศาสตร์
17 มิ.ย. 56

บรรยายรายวิชา SCCH339 : Physical Chemistry Laboratory II

13.00-16.00 P114
14 มิ.ย. 56

บรรยาย เรื่อง Information Repackaging ให้กับ Ms.Kezang Deki ผู้ร่วมอบรมหลักสูตร Library Management จากประเทศภูฏาณ

- ห้องสมุดสตางค์
10 มิ.ย. 56

อบรมโปรแกรมการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสังคมศาสตร์

07.00-19.00 P114
7 มิ.ย. 56

สาธิตฐานข้อมูล Reaxis โดย บริษัท Elsivier

14.00-16.00 P114
5 มิ.ย. 56

ร่วมเป็นวิทยากรโครงการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
(HR share and show) ครั้งที่ 1/2556

13.30-16.30 อาคารสำนักงานอธิการบดี
4 มิ.ย. 56

บรรยายประกอบรายวิชา SCCH439 : เคมีคำนวณ

13.30-15.30 P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
31 พ.ค. 56

นักศึกษาต่างชาติโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์
31 พ.ค. 56

บรรยายในหัวข้อ "การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด"

- ม.ราชภัฏเชียงใหม่
28 พ.ค. 56

งานเสวนาวิชาการและบริการ ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 6
บรรยายในหัวข้อ "ประชาสัมพันธ์กับห้องสมุด ทำอย่างไรจะประสบผลสำเร็จ"

- ม.รังสิต
23 พ.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและสื่ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา
ให้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

- P116
10 พ.ค. 56

อบรมการวาดภาพวิทยาศาสตร์ Science Illustration

09.00-15.30 P114
7 พ.ค. 56

ประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์ และฟังบรรยายเรื่อง IT Security Awareness for Webmaster
โดย คุณกิติศักดิ์ จิรวรรณกูล จากศูนย์เทคโนโลยีอิเลิกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
และคณะเลขา CSA & OWASP Thailand Chapter

13.30-16.00 คณะวิทยาศาสตร์
3 พ.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบวารสารและนิตยสารแก่หน่วยงานต่างๆ

- P116
2 พ.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือจาก
ตัวแทนจากบริษัท ไรมอนด์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- P116
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
29 เม.ย. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับวารสารและนิตยสารจาก
นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 6

- P116
29 เม.ย. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบวารสารและนิตยสารแก่
โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์ (ประชานุกูล)

- P116
25 เม.ย. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหนังสือที่ระลึกอันทรงคุณค่าต่าง ๆ จากตัวแทนจากสถานฑูตแห่งสาธารณรัฐตุรกี (Embassy of the Republic of Turkey)

- P116
24 เม.ย. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสารแก่
องค์การบริหารส่วนตำบลบือแระ ตำบลบือแระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

- จัดส่งให้ทางรถไฟ
23 เม.ย. 56

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ สัมภาษณ์ ศ.ดร. กวี รัตนบรรณางกูร

- ห้องสมุดสตางค์
23 เม.ย. 56

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X5 รุ่นที่ 45

13.30-16.30 P114
22 เม.ย. 56

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปี 2556

16.00-18.00 P114
18 เม.ย. 56

คณะบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ และงานสารสนเทศฯ

13.00-15.00 คณะวิทยาศาสตร์
17 เม.ย. 56

ศูนย์บริจาคหนังสือฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมโครงการบริจาคปฏิทินและสมุดบันทึกประจำปี 2556

- บริษัทเผ่าทอง ทองเจือ และเพื่อนจำกัด
11 เม.ย. 56

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสาร

- ศาลายา
11 เม.ย. 56

บุคลากรของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการ "สยามสาระพา" ทางสถานี Nation Channel

- สถานี Nation Channel
10 เม.ย. 56

บุคลากรร่วมงานสงกรานต์คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556

- คณะวิทยาศาสตร์
5 เม.ย. 56

คณะบุคลากรจาก University of Medicine Mandalay ประเทศสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์
4 เม.ย. 56

คณะสำนักงานพื้นที่การศึกษา เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์
3 เม.ย. 56

อบรม Turn It In Instructor รุ่นที่ 6

13.30-16.30 P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
29 มี.ค. 56

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X5 ขั้นสูง รุ่นที่ 5

13.30-16.30 P114
28 มี.ค. 56

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X5 รุ่นที่ 44

13.30-16.30 P114
27 มี.ค. 56

อบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วยTurnitin 2 รุ่นที่ 11

13.30-16.30 P114
26 มี.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับวารสารและนิตยสารจาก ห้องสมุดองค์การเภสัชกรรม

- P116
26 มี.ค. 56

นักศึกษาจากโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์
20 มี.ค. 56

รศ.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ ขอคำปรึกษาในการปรับปรุงห้องสมุุดภาควิชาฟิสิกส์

- สมุุดภาควิชาฟิสิกส์
19 มี.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบวารสารแก่ หน่วยห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ (MDL)

- P116
19 มี.ค. 56

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก
เข้าเยี่ยมชมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุบงานวิจัยของคณะฯ

- คณะวิทยาศาสตร์
19 มี.ค. 56

อบรมการใช้งาน Photoshop และ Illustrator ในการจัดทำรูปเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย
แก่นักศึกษาบัณฑิตฯ และเจ้าหน้าที่ธุรการ ภาควิชาสรีรวิทยา

13.30-16.30 P114
8-10 มี.ค. 56

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมสัมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร
และการเสริมสร้งความรับผิดชอบต่อสังคม และกิจกรรมจิตอาสาจัดห้องสมุดโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครสระแก้ว รัชมังคล

- จ.สระแก้ว
1 มี.ค. 56

แสดงความยินดีกับคุณพิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รับรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัย ดีเด่น ระดับส่วนงาน ประเภท ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555

- มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
27 ก.พ. 56

ทีม Webmaster ของเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555

- ศาลายา
21 ก.พ. 56

อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดและผู้สนใจในหัวข้อ เรียนรู้แนวทางการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดยุคใหม่ด้วยสื่อสังคมออนไลน์"

- สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
21 ก.พ. 56

คณะบุคลากรและผู้บริหาร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์
20 ก.พ. 56

อบรมการวาดภาพวิทยาศาสตร์ Science Illustration

13.30-16.30 P114
19 ก.พ. 56

บุคลากรสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์
11 ก.พ. 56

บรรยายประกอบรายวิชา ILSE606 : Mini Project Research in Science, Mathematics and Technology Education
หัวข้อ Tool for Detecting Plagiarism in Research

09.00-12.00 P114
11 ก.พ. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- P116
8 ก.พ. 56

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8 และเสวนาพิเศษ “คมคิดวิทยาศาสตร์” 
โดย ผศ.ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์  นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังจากห้องหว้ากอ @ Pantip.com

- คณะวิทยาศาสตร์
7 ก.พ. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือแก่ สำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

- P116
7 ก.พ. 56

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8 และเสวนาพิเศษ เปลี่ยนมุมคิดกับงาน ‘จิตอาสา’
โดย คุณดวงธิดา นครสันติภาพ ผู้ดำเนินรายการสารคดี “กบนอกกะลา”

- คณะวิทยาศาสตร์
6 ก.พ. 56

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8 และเสวนาพิเศษ “อังกฤษอย่าคิดเยอะ” 
โดย คุณคณาธิป สุนทรรักษ์ (ครูลูกกอล์ฟ) 

- คณะวิทยาศาสตร์
5 ก.พ. 56

พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8 และเสวนาพิเศษ “บันทึก(ไม่)ลับฉบับ เจ้าหญิงไอที” 
โดย คุณฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ (ซี)

- คณะวิทยาศาสตร์
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
31 ม.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือและวารสาร พร้อมสื่ออุปกรณ์เพื่อการศึกษาแก่ ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ เพื่อให้แก่โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน

- P116
31 ม.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนกวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

- P116
29 ม.ค. 56

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือพร้อมสื่ออุปกรณ์เพื่อการศึกษาแก่ ชมนุมนิสิตลาว แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้แก่สถาบันการศึกษาของประเทศลาว

- P116
29 ม.ค. 56

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีสมโภชพระพุทธมงคลนิมิตวิทยมหิดลญาณ พระประธานประจำคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

-

คณะวิทยาศาสตร์

28 ม.ค. 56

รศ.ดร.พลังพล คงเสรี นำคณะชาวต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์
24 ม.ค. 56

บรรยายเรื่อง "การใช้งานโปรแกรม MS Excel" สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี

13.00-16.00 P114
23 ม.ค. 56

บรรยายประกอบรายวิชา SCAN 604 : Current Topics in Cellular and Structural Biology หัวข้อ "How to write a scientific paper using EndNote"

13.30-16.30 P114
23 ม.ค. 56

บรรยายประกอบรายวิชา SCID516 : Biostatistics

11.00-12.00 P114
18 ม.ค. 56

ผศ.ดร.สุจินดา ธนะภูมิ นำคณะจาก College of Agronomy and Biotechnology, China Agricultural University เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์
16 ม.ค. 56

บรรยายประกอบรายวิชา SCAN 604 : Current Topics in Cellular and Structural Biology หัวข้อ "How to do db search"

9.00-12.00 P114
14 ม.ค. 56

ห้องสมุดสตางค์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น
ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555 ของสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

-

คณะวิทยาศาสตร์

12 ม.ค. 56

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขร่วมกิจกรรมงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556

-

คณะวิทยาศาสตร์

9 ม.ค. 56

คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์
4 ม.ค. 56

อบรมเชิงปฏิบัติการ SCMA448 - Computer Applications Statistics โดย รศ.ดร. กัลยา นฤดมกุล

8.30-12.00 P114

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2563
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2562
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2561
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2560
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2559
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2558
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2557
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2556
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2555
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2554
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2553
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2552
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2551
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2550
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2549
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2548
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2547
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2546