ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2556)

คณะอาจารย์และนิสิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการจัดการความรู้และบริการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข วันที่ 16 ธันวาคม 2556 ณ ห้องสมุดสตางค์