บริการสำเนาบทความสำหรับห้องสมุดอื่น Document Delivery Service

ผู้ขอใช้บริการ

- ห้องสมุดอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
- ห้องสมุด สถาบัน หรือหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ

วิธีใช้บริการ

- ติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
- ติดต่อผ่านโทรศัพท์หมายเลข 0 2201 5718 หรือ 5721 หรือ e-mail: lisc@mahidol.ac.th
- ผู้ขอใช้บริการต้องระบุข้อมูลทางบรรณานุกรมมาอย่างละเอียดและครบถ้วนที่สุด เพื่อความถูกต้องในการให้บริการ
- ผู้ขอใช้บริการต้องระบุวิธีการจัดส่งบทความว่าต้องการในรูปแบบใด ได้แก่ ทางไปรษณีย์ธรรมดา ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือทางอีเมล หากไม่ได้แจ้งมา ทางเจ้าหน้าที่จะจัดส่งเป็นเอกสารทางไปรษณีย์ธรรมดาให้ พร้อมระบุค่าบริการ
- เมื่อได้จัดส่งเอกสารออกไปแล้ว จะทำการแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบผ่านอีเมล หรือโทรศัพท์

อัตราค่าบริการ

เป็นไปตาม ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องอัตราค่าปรับและค่าบริการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข พ.ศ.2567


อัตราค่าบริการสืบค้นสารสนเทศ สำเนาผลการค้น
บรรณานุกรมหรือบรรณานุกรมและสาระสังเขป หัวเรื่องละ 100 บาท
เอกสารฉบับเต็ม (Full-text) เรื่องละ 100 บาท
ค่าทำสำเนา โดยการสแกน (พร้อมส่ง) หน้าละ 20 บาท

 

วิธีการชำระค่าบริการ
- ชำระค่าบริการ ณ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ระยะเวลา
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งให้ภายใน 1-3 วัน