Digital Literacy

หน่วยงานจัดอบรมด้าน Digital Literacy

ARIT IC3

ศูนย์จัดสอบใบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประกอบด้วย ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์, ด้านโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป และด้านเครือข่าย กับอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจำเป็น และเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

Digital Literacy Thailand

จัดทำหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum) 9 กลุ่มเนื้อหา ประกอบด้วย สิทธิและความรับผิดชอบ การเข้าถึงสื่อดิจิทัล การสื่อสารยุคดิจิทัล ความปลอดภัยยุคดิจิทัล ความเข้าใจสื่อดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล สุขภาพดียุคดิจิทัล ดิจิทัลคอมเมิร์ซ และ กฎหมายดิจิทัล ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรพิเศษ

ICDL Thailand

จัดสอบวุฒิบัตรทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานสำหรับกำลังคน ทั้งในระดับเบื้องต้น กลาง และระดับสูง เพื่อประเมินทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยระบบการสอบออนไลน์มาตรฐานสากล ครอบคลุมสมรรถนะ 5 ด้าน ได้แก่ Computer Basics, Online Basics, Word Processing Basics, Spreadsheet Basics และ Presentation Basics

MUIT Training

จัดฝึกอบรม IT แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลภายนอก เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้าน IT ครอบคลุมด้านการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ การสร้างสื่อมัลติมีเดีย รวมถึงความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารและการบริการของบุคลากร

Stang Mongkolsuk Library Training Center

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ตามแนวปฏิบัติของทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมเนื้อหาด้านโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม โปรแกรมสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กฏหมายลิขสิทธิ์ และการสร้างสื่อมัลติมีเดีย

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ คณะ ICT มหิดล

จัดสัมมนาวิชาการ และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั้งในระดับพื้นฐานและระดับสูง โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ครอบคลุมเนื้อหาด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรมเฉพาะด้าน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความมั่นคงไซเบอร์ รวมถึงการสัมมนาในสาขาวิชาชีพคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลังความรู้โดยหน่วยงานด้าน Digital Literacy

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สิ่งพิมพ์เผยแพร่ โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานที่มุ่งวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และดําเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การอุตุนิยมวิทยา การสถิติ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด

พลเมืองดิจิทัล (THAIDIGIZEN)

เว็บไซต์เผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุดทักษะและความรู้ การรักษาความปลอดภัย สิทธิและความรับผิดชอบ รวมไปถึงโอกาสและความท้าทายแห่งยุคสมัย ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการก้าวเข้าสู่พลเมืองดิจิทัลที่สมบูรณ์

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รวบรวมสื่อมัลติมีเดีย และคลังภาพอินโฟกราฟิก โดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หน่วยงานที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีประชาคมโลก

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

รวบรวมเอกสารเผยแพร่ โดย สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานที่มุ่งพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (TDGA)

รวบรวมเอกสารเผยแพร่ วีดีโอการสัมมนา และหลักสูตรออนไลน์ โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานบริการวิชาการด้านทักษะดิจิทัล มาตรฐานองค์ความรู้ การจัดอบรม และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

รวบรวมบทความ สื่อมัลติมีเดีย และดัชนีอุตสาหกรรมดิจิทัลประเทศไทย โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หน่วยงานอันส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ