สถิติและรายงาน

จำนวนทรัพยากรและสถิติบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567

จำนวนทรัพยากร ปี 2567
จำนวนสมาชิกห้องสมุด
สถิติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
สถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
สถิติบริการยืม-คืน และหยิบใช้ภายในห้องสมุด
สถิติงานบริการยืมสิ่งพิมพ์ระหว่างห้องสมุด

สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (จัดซื้อหนังสือ)
สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (หนังสือบริจาค)
สถิติศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

สถิติบริการวารสารฉบับพิมพ์
สถิติการใช้ตัวเล่มวารสารภาษาต่างประเทศฉบับพิมพ์ (ทุกชื่อ)
สถิติการใช้บริการวารสารภาษาต่างประเทศฉบับพิมพ์ทั้งหมด
สถิติการใช้บริการวารสารไทยฉบับพิมพ์ทั้งหมด
สถิติการให้บริการสำเนาบทความ
สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น

สถิติบริการสืบค้นสารสนเทศ / ตอบคำถามช่วยการค้นคว้า (ชั้น 2)

สถิติการ Download full-text ของวารสาร ที่บอกรับด้วยงบประมาณคณะฯ

สถิติการใช้ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P114

สถิติการดำเนินงานหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

จำนวนทรัพยากรและสถิติบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566

จำนวนทรัพยากร ปี 2566
จำนวนสมาชิกห้องสมุด
สถิติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
สถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
สถิติบริการยืม-คืน และหยิบใช้ภายในห้องสมุด
สถิติงานบริการยืมสิ่งพิมพ์ระหว่างห้องสมุด

สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (จัดซื้อหนังสือ)
สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (หนังสือบริจาค)
สถิติศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

สถิติบริการวารสารฉบับพิมพ์
สถิติการใช้ตัวเล่มวารสารภาษาต่างประเทศฉบับพิมพ์ (ทุกชื่อ)
สถิติการใช้บริการวารสารภาษาต่างประเทศฉบับพิมพ์ทั้งหมด
สถิติการใช้บริการวารสารไทยฉบับพิมพ์ทั้งหมด
สถิติบริการสำเนาบทความระหว่างห้องสมุด
สถิติการให้บริการบทความอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information Service)
สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น

สถิติบริการสืบค้นสารสนเทศ / ตอบคำถามช่วยการค้นคว้า (ชั้น 2)

สถิติการ Download full-text ของวารสาร ที่บอกรับด้วยงบประมาณคณะฯ

สถิติการใช้ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P114

สถิติการดำเนินงานหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

จำนวนทรัพยากรและสถิติบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565

จำนวนทรัพยากร ปี 2565
จำนวนสมาชิกห้องสมุด
สถิติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
สถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
สถิติบริการยืม-คืน และหยิบใช้ภายในห้องสมุด
สถิติงานบริการยืมสิ่งพิมพ์ระหว่างห้องสมุด

สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (จัดซื้อหนังสือ)
สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (หนังสือบริจาค)
สถิติศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

สถิติบริการวารสารฉบับพิมพ์
สถิติการใช้ตัวเล่มวารสารภาษาต่างประเทศฉบับพิมพ์ (ทุกชื่อ)
สถิติการใช้บริการวารสารภาษาต่างประเทศฉบับพิมพ์ทั้งหมด
สถิติการใช้บริการวารสารไทยฉบับพิมพ์ทั้งหมด
สถิติการลงทะเบียนวารสารฉบับพิมพ์
สถิติบริการสำเนาบทความระหว่างห้องสมุด
สถิติการให้บริการบทความอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information Service)
สถิติการใช้วารสาร / นิตยสาร (ฉบับพิมพ์) ที่ห้องสมุดบอกรับ

สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น

สถิติบริการสืบค้นสารสนเทศ / ตอบคำถามช่วยการค้นคว้า (ชั้น 2)
สถิติการให้บริการสายล็อคโน้ตบุ๊คและถ่ายเอกสารภายในห้องสมุด

สถิติการ Download full-text ของวารสาร ที่บอกรับด้วยงบประมาณคณะฯ

สถิติการใช้ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P114

สถิติการดำเนินงานหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

จำนวนทรัพยากรและสถิติบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564

จำนวนทรัพยากร ปี 2564
จำนวนสมาชิกห้องสมุด
สถิติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
สถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
สถิติบริการยืม-คืน และหยิบใช้ภายในห้องสมุด
สถิติงานบริการยืมสิ่งพิมพ์ระหว่างห้องสมุด

สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (จัดซื้อหนังสือ)
สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (หนังสือบริจาค)
สถิติศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

สถิติบริการวารสารฉบับพิมพ์
สถิติการใช้ตัวเล่มวารสารภาษาต่างประเทศฉบับพิมพ์ (ทุกชื่อ)
สถิติการใช้บริการวารสารภาษาต่างประเทศฉบับพิมพ์ทั้งหมด
สถิติการใช้บริการวารสารไทยฉบับพิมพ์ทั้งหมด
สถิติการลงทะเบียนวารสารฉบับพิมพ์
สถิติบริการสำเนาบทความระหว่างห้องสมุด
สถิติการให้บริการบทความอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information Service)
สถิติการใช้วารสาร / นิตยสาร (ฉบับพิมพ์) ที่ห้องสมุดบอกรับ

สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น

สถิติบริการสืบค้นสารสนเทศ / ตอบคำถามช่วยการค้นคว้า (ชั้น 2)
สถิติการให้บริการสายล็อคโน้ตบุ๊คและถ่ายเอกสารภายในห้องสมุด

สถิติการ Download full-text ของวารสาร ที่บอกรับด้วยงบประมาณคณะฯ

สถิติการใช้ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P114
สถิติขอใช้ห้องอบรมในการเรียนการสอน

จำนวนทรัพยากรและสถิติบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

จำนวนทรัพยากร ปี 2563
จำนวนสมาชิกห้องสมุด
สถิติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
สถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
สถิติบริการยืม-คืน และหยิบใช้ภายในห้องสมุด
สถิติงานบริการยืมสิ่งพิมพ์ระหว่างห้องสมุด

สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (จัดซื้อหนังสือ)
สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (หนังสือบริจาค)
สถิติศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

สถิติบริการวารสารฉบับพิมพ์
สถิติการใช้ตัวเล่มวารสารภาษาต่างประเทศฉบับพิมพ์ (ทุกชื่อ)
สถิติการใช้บริการวารสารภาษาต่างประเทศฉบับพิมพ์ทั้งหมด
สถิติการใช้บริการวารสารไทยฉบับพิมพ์ทั้งหมด
สถิติการลงทะเบียนวารสารฉบับพิมพ์
สถิติบริการสำเนาบทความระหว่างห้องสมุด
สถิติการให้บริการบทความอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information Service)
สถิติการใช้วารสาร / นิตยสาร (ฉบับพิมพ์) ที่ห้องสมุดบอกรับ

สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น

สถิติบริการสืบค้นสารสนเทศ / ตอบคำถามช่วยการค้นคว้า (ชั้น 2)
สถิติการให้บริการสายล็อคโน้ตบุ๊คและถ่ายเอกสารภายในห้องสมุด

สถิติการ Download full-text ของวารสาร ที่บอกรับด้วยงบประมาณคณะฯ

สถิติการใช้ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P114
สถิติขอใช้ห้องอบรมในการเรียนการสอน

จำนวนทรัพยากรและสถิติบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562

จำนวนทรัพยากร ปี 2562
จำนวนสมาชิกห้องสมุด
สถิติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
สถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (หนังสือบริจาค)

สถิติบริการยืม-คืน และหยิบใช้ภายในห้องสมุด
สถิติงานบริการยืมสิ่งพิมพ์ระหว่างห้องสมุด
สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (จัดซื้อหนังสือ)
สถิติศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

สถิติบริการวารสารฉบับพิมพ์
สถิติการใช้ตัวเล่มวารสารภาษาต่างประเทศฉบับพิมพ์ (ทุกชื่อ)
สถิติการใช้บริการวารสารภาษาต่างประเทศฉบับพิมพ์ทั้งหมด
สถิติการใช้บริการวารสารไทยฉบับพิมพ์ทั้งหมด
สถิติการลงทะเบียนวารสารฉบับพิมพ์
สถิติบริการสำเนาบทความระหว่างห้องสมุด
สถิติการให้บริการบทความอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information Service)
สถิติการใช้วารสาร / นิตยสาร (ฉบับพิมพ์) ที่ห้องสมุดบอกรับ

สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น

สถิติบริการสืบค้นสารสนเทศ / ตอบคำถามช่วยการค้นคว้า (ชั้น 2)
สถิติการให้บริการสายล็อคโน้ตบุ๊คและถ่ายเอกสารภายในห้องสมุด

สถิติการ Download full-text ของวารสาร ที่บอกรับด้วยงบประมาณคณะฯ

สถิติการใช้ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P114
สถิติขอใช้ห้องอบรมในการเรียนการสอน

 

จำนวนทรัพยากรและสถิติบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561

จำนวนทรัพยากร ปี 2561
จำนวนสมาชิกห้องสมุด
สถิติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
สถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (หนังสือบริจาค)

สถิติบริการยืม-คืน และหยิบใช้ภายในห้องสมุด
สถิติบริการรับคืนและบริการอื่น ๆ
สถิติงานบริการยืมสิ่งพิมพ์ระหว่างห้องสมุด
สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (จัดซื้อหนังสือ)
สถิติศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

สถิติบริการวารสารฉบับพิมพ์
สถิติการใช้ตัวเล่มวารสารภาษาต่างประเทศฉบับพิมพ์ (ทุกชื่อ)
สถิติการใช้บริการวารสารไทยฉบับพิมพ์ทั้งหมด
สถิติการลงทะเบียนวารสารฉบับพิมพ์
สถิติบริการสำเนาบทความระหว่างห้องสมุด
สถิติการให้บริการบทความอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information Service)
สถิติการใช้วารสาร / นิตยสาร (ฉบับพิมพ์) ที่ห้องสมุดบอกรับ

สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น

สถิติบริการสืบค้นสารสนเทศ / ตอบคำถามช่วยการค้นคว้า (ชั้น 2)
สถิติการให้บริการสายล็อคโน้ตบุ๊คและถ่ายเอกสารภายในห้องสมุด

สถิติการ Download full-text ของวารสารเคมีและฟิสิกส์ ที่บอกรับด้วยงบประมาณคณะฯ

สถิติการใช้ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P114
สถิติขอใช้ห้องอบรมในการเรียนการสอน

จำนวนทรัพยากรและสถิติบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560

จำนวนทรัพยากร ปี 2560
จำนวนสมาชิกห้องสมุด
สถิติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
สถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (หนังสือบริจาค)

สถิติบริการยืม-คืน และหยิบใช้ภายในห้องสมุด
สถิติบริการรับคืนและบริการอื่น ๆ
สถิติงานบริการยืมสิ่งพิมพ์ระหว่างห้องสมุด
สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (จัดซื้อหนังสือ)
สถิติศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

สถิติบริการวารสารฉบับพิมพ์
สถิติการใช้ตัวเล่มวารสารภาษาต่างประเทศฉบับพิมพ์ (ทุกชื่อ)
สถิติการใช้บริการวารสารไทยฉบับพิมพ์ทั้งหมด
สถิติการลงทะเบียนวารสารฉบับพิมพ์
สถิติบริการสำเนาบทความระหว่างห้องสมุด
สถิติการให้บริการบทความอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information Service)
สถิติการใช้วารสาร / นิตยสาร (ฉบับพิมพ์) ที่ห้องสมุดบอกรับ

สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น

สถิติบริการสืบค้นสารสนเทศ / ตอบคำถามช่วยการค้นคว้า (ชั้น 2)
สถิติการให้บริการสายล็อคโน้ตบุ๊คและถ่ายเอกสารภายในห้องสมุด

สถิติการ Download full-text ของวารสารเคมีและฟิสิกส์ ที่บอกรับด้วยงบประมาณคณะฯ

สถิติการใช้ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P114
สถิติขอใช้ห้องอบรมในการเรียนการสอน

 

จำนวนทรัพยากรและสถิติบริการ ประจำปีงบประมาณ 2559

จำนวนทรัพยากร ปี 2559
จำนวนสมาชิกห้องสมุด
สถิติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
สถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (หนังสือบริจาค)

สถิติบริการยืม-คืน และหยิบใช้ภายในห้องสมุด
สถิติบริการรับคืนและบริการอื่น ๆ
สถิติงานบริการยืมสิ่งพิมพ์ระหว่างห้องสมุด
สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (จัดซื้อหนังสือ)
สถิติศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
สถิติร้านจำหน่ายหนังสือของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

สถิติบริการวารสารฉบับพิมพ์
สถิติการใช้ตัวเล่มวารสารภาษาต่างประเทศฉบับพิมพ์ (ทุกชื่อ)
สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์
สถิติการใช้บริการวารสารไทยฉบับพิมพ์ทั้งหมด
สถิติการลงทะเบียนวารสารฉบับพิมพ์
สถิติบริการสำเนาบทความระหว่างห้องสมุด
สถิติการให้บริการสำเนาเอกสารผ่านระบบออนไลน์ (Article Express)
สถิติการใช้วารสาร / นิตยสาร (ฉบับพิมพ์) ที่ห้องสมุดบอกรับ
สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น

สถิติบริการสืบค้นสารสนเทศ / ตอบคำถามช่วยการค้นคว้า (ชั้น 2)
สถิติการให้บริการสายล็อคโน้ตบุ๊คและถ่ายเอกสารภายในห้องสมุด

สถิติการ Download full-text ของวารสารเคมีและฟิสิกส์ ที่บอกรับด้วยงบประมาณคณะฯ

สถิติการใช้ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P114
สถิติขอใช้ห้องอบรมในการเรียนการสอน

 

จำนวนทรัพยากรและสถิติบริการ ประจำปีงบประมาณ 2558
จำนวนทรัพยากร ปี 2558
จำนวนสมาชิกห้องสมุด
สถิติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
สถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (หนังสือบริจาค)

สถิติบริการยืม-คืน และหยิบใช้ภายในห้องสมุด
สถิติบริการรับคืนและบริการอื่น ๆ
สถิติงานบริการยืมสิ่งพิมพ์ระหว่างห้องสมุด
สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (จัดซื้อหนังสือ)
สถิติศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
สถิติร้านจำหน่ายหนังสือของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

สถิติบริการวารสารฉบับพิมพ์
สถิติการใช้ตัวเล่มวารสารภาษาต่างประเทศฉบับพิมพ์ (ทุกชื่อ)
สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์
สถิติการใช้บริการวารสารไทยฉบับพิมพ์ทั้งหมด
สถิติการลงทะเบียนวารสารฉบับพิมพ์
สถิติบริการสำเนาบทความระหว่างห้องสมุด
สถิติการให้บริการสำเนาเอกสารผ่านระบบออนไลน์ (Article Express)
สถิติการใช้วารสาร / นิตยสาร (ฉบับพิมพ์) ที่ห้องสมุดบอกรับ
สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น

สถิติบริการสืบค้นสารสนเทศ / ตอบคำถามช่วยการค้นคว้า (ชั้น 2)
สถิติการให้บริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า : Quiet Zone (ชั้น 3)

สถิติการ Download full-text ของวารสารเคมีและฟิสิกส์ ที่บอกรับด้วยงบประมาณคณะฯ

สถิติการใช้ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P114
สถิติขอใช้ห้องอบรมในการเรียนการสอน

 

จำนวนทรัพยากรและสถิติบริการ ประจำปีงบประมาณ 2557

จำนวนทรัพยากร ปี 2557
จำนวนสมาชิกห้องสมุด
สถิติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
สถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (หนังสือบริจาค)

สถิติบริการยืม-คืน และหยิบใช้ภายในห้องสมุด
สถิติบริการรับคืนและบริการอื่น ๆ
สถิติงานบริการยืมสิ่งพิมพ์ระหว่างห้องสมุด
สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (จัดซื้อหนังสือ)
สถิติศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
สถิติร้านจำหน่ายหนังสือของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

สถิติบริการวารสารฉบับพิมพ์
สถิติการใช้ตัวเล่มวารสารภาษาต่างประเทศฉบับพิมพ์ (ทุกชื่อ)
สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์
สถิติการใช้บริการวารสารไทยฉบับพิมพ์ทั้งหมด
สถิติการลงทะเบียนวารสารฉบับพิมพ์
สถิติบริการสำเนาบทความระหว่างห้องสมุด
สถิติการให้บริการสำเนาเอกสารผ่านระบบออนไลน์ (Article Express)
สถิติรับบริจาควารสาร (ศูนย์รับบริจาควารสาร)
สถิติการใช้วารสาร / นิตยสาร (ฉบับพิมพ์) ที่ห้องสมุดบอกรับ
สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น

สถิติบริการสืบค้นสารสนเทศ / ตอบคำถามช่วยการค้นคว้า (ชั้น 2)
สถิติการให้บริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า : Quiet Zone (ชั้น 3)

สถิติการ Download full-text ของวารสารเคมีและฟิสิกส์ ที่บอกรับด้วยงบประมาณคณะฯ

สถิติการใช้ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P114
สถิติขอใช้ห้องอบรมในการเรียนการสอน

 

จำนวนทรัพยากรและสถิติบริการ ประจำปีงบประมาณ 2556

จำนวนทรัพยากร ปี 2556
จำนวนสมาชิกห้องสมุด
สถิติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
สถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (หนังสือบริจาค)

สถิติบริการยืม-คืน และหยิบใช้ภายในห้องสมุด
สถิติบริการรับคืนและบริการอื่น ๆ
สถิติงานบริการยืมสิ่งพิมพ์ระหว่างห้องสมุด
สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (จัดซื้อหนังสือ)
สถิติศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
สถิติร้านจำหน่ายและแลกเปลี่ยนหนังสือของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

สถิติบริการวารสารฉบับพิมพ์
สถิติการใช้ตัวเล่มวารสารภาษาต่างประเทศฉบับพิมพ์ (ทุกชื่อ)
สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์
สถิติการใช้บริการวารสารไทยฉบับพิมพ์ทั้งหมด
สถิติการลงทะเบียนวารสารฉบับพิมพ์
สถิติบริการสำเนาบทความระหว่างห้องสมุด
สถิติการให้บริการสำเนาเอกสารผ่านระบบออนไลน์ (Article Express)
สถิติการใช้บริการ Magazine Delivery (บริการนิตยสารจานด่วน)
สถิติรับบริจาควารสาร (ศูนย์รับบริจาควารสาร)
สถิติการใช้วารสาร / นิตยสาร (ฉบับพิมพ์) ที่ห้องสมุดบอกรับ
สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น

สถิติบริการสืบค้นสารสนเทศ / ตอบคำถามช่วยการค้นคว้า (ชั้น 2)
สถิติการให้บริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า : Quiet Zone (ชั้น 3)

สถิติการ Download full-text ของวารสารเคมีและฟิสิกส์ ที่บอกรับด้วยงบประมาณคณะฯ

สถิติการใช้ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P114
สถิติการให้บริการห้องเอนกประสงค์ P113, P115
สถิติขอใช้ห้องอบรมในการเรียนการสอน

 

จำนวนทรัพยากรและสถิติบริการ ประจำปีงบประมาณ 2555

จำนวนทรัพยากร ปี 2555
จำนวนสมาชิกห้องสมุด
สถิติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
สถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (หนังสือบริจาค)

สถิติบริการยืม-คืน และหยิบใช้ภายในห้องสมุด
สถิติบริการรับคืนและบริการอื่น ๆ
สถิติงานบริการยืมสิ่งพิมพ์ระหว่างห้องสมุด
สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (จัดซื้อหนังสือ)
สถิติศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
สถิติร้านจำหน่ายและแลกเปลี่ยนหนังสือของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

สถิติบริการวารสารฉบับพิมพ์
สถิติการใช้ตัวเล่มวารสารภาษาต่างประเทศฉบับพิมพ์ (ทุกชื่อ)
สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์
สถิติการใช้บริการวารสารไทยฉบับพิมพ์ทั้งหมด
สถิติการลงทะเบียนวารสารฉบับพิมพ์
สถิติบริการสำเนาบทความระหว่างห้องสมุด
สถิติการให้บริการสำเนาเอกสารผ่านระบบออนไลน์ (Article Express)
สถิติการใช้บริการ Magazine Delivery (บริการนิตยสารจานด่วน)
สถิติรับบริจาควารสาร (ศูนย์รับบริจาควารสาร)
สถิติการใช้วารสาร / นิตยสาร (ฉบับพิมพ์) ที่ห้องสมุดบอกรับ
สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น

สถิติบริการสืบค้นสารสนเทศ / ตอบคำถามช่วยการค้นคว้า (ชั้น 2)
สถิติการให้บริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า : Quiet Zone (ชั้น 3)

สถิติการ Download full-text ของวารสารเคมีและฟิสิกส์ ที่บอกรับด้วยงบประมาณคณะฯ

สถิติการใช้ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P114
สถิติการให้บริการห้องเอนกประสงค์ P113, P115
สถิติการจัดอบรมของชมรมผู้ใช้ไอที มหิดล-พญาไท (ปี 2553-2555)
สถิติขอใช้ห้องอบรมในการเรียนการสอน

 

จำนวนทรัพยากรและสถิติบริการ ประจำปีงบประมาณ 2554

จำนวนทรัพยากร ปี 2554
จำนวนสมาชิกห้องสมุด
สถิติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
สถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
สถิติบริการยืม-คืน และหยิบใช้ภายในห้องสมุด
สถิติบริการรับคืนและบริการอื่น ๆ
สถิติงานบริการยืมสิ่งพิมพ์ระหว่างห้องสมุด
สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (จัดซื้อหนังสือ)
สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (หนังสือบริจาค)
สถิติศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
สถิติร้านจำหน่ายและแลกเปลี่ยนหนังสือของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น
สถิติบริการสืบค้นสารสนเทศ / ตอบคำถามช่วยการค้นคว้า (ชั้น 2)
สถิติบริการสำเนาบทความระหว่างห้องสมุด
สถิติการ Download full-text ของวารสารเคมีและฟิสิกส์ ที่บอกรับด้วยงบประมาณคณะฯ

สถิติบริการวารสารฉบับพิมพ์
สถิติการใช้ตัวเล่มวารสารภาษาต่างประเทศฉบับพิมพ์ (ทุกชื่อ)
สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์
สถิติการใช้บริการวารสารไทยฉบับพิมพ์ทั้งหมด
สถิติการลงทะเบียนวารสารฉบับพิมพ์
สถิติการให้บริการสำเนาเอกสารผ่านระบบออนไลน์ (Article Express)
สถิติการใช้บริการ Magazine Delivery (บริการนิตยสารจานด่วน)
สถิติการใช้นิตยสารที่ห้องสมุดบอกรับ
สถิติการใช้บริการชม TrueVision ภายในห้องสมุด
สถิติรับบริจาควารสาร (ศูนย์รับบริจาควารสาร)

สถิติการจัดอบรมของชมรมผู้ใช้ไอที มหิดล-พญาไท
สถิติการใช้ห้อง P114
สถิติการใช้ห้อง P113, P115
จำนวนสมาชิกชมรมผู้ใช้ไอทีมหิดล-พญาไท
รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งหน่วยจดหมายและพิพิธภัณฑ์

สถิติการการลาของบุคลากร
สถิติขอใช้ห้องอบรมในการเรียนการสอน

จำนวนทรัพยากรและสถิติบริการ ประจำปีงบประมาณ 2553

จำนวนทรัพยากร ปี 2553
จำนวนสมาชิกห้องสมุด
สถิติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
สถิติงานบริการยืมคืน และบริการผู้อ่านภายในห้องสมุด
สถิติงานบริการยืมสิ่งพิมพ์ระหว่างห้องสมุด
สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (จัดซื้อหนังสือ)
สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (หนังสือบริจาค)
สถิติร้านจำหน่ายและแลกเปลี่ยนหนังสือของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
สถิติการยืมหนังสือสูงสุด / สถิติการใช้หนังสือ
สถิติการยืม ประจำปีงบประมาณ 2553
สถิติศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น
สถิติบริการสืบค้นสารสนเทศ / ตอบคำถามช่วยการค้นคว้า (ชั้น 2)
สถิติบริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า (จุดบริการวารสาร ชั้น 3)
สถิติบริการสำเนาบทความระหว่างห้องสมุด
สถิติการ Download full-text ของวารสารเคมีและฟิสิกส์ ที่บอกรับด้วยงบประมาณคณะฯ

สถิติบริการวารสารฉบับพิมพ์
สถิติการใช้ตัวเล่มวารสารฉบับพิมพ์ (ทุกชื่อ)
สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์
สถิติการใช้บริการวารสารไทยฉบับพิมพ์ทั้งหมด
สถิติการใช้วารสารสูงสุด
สถิติการใช้เล่มนิตยสารภาษาอังกฤษ (Magazine Corner)
สถิติการใช้บริการ Magazine Delivery (บริการนิตยสารจานด่วน)
สถิติการดำเนินงานจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข และหอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
สถิติการใช้บริการชม TrueVision ภายในห้องสมุด
สถิติรับบริจาควารสาร (ศูนย์รับบริจาควารสาร)

สถิติการจัดอบรมของชมรมผู้ใช้ไอทีมหิดล-พญาไท

สถิติการให้บริการห้องเอนกประสงค์ P113, P115
สถิติขอใช้ห้องอบรมในการเรียนการสอน

 

จำนวนทรัพยากรและสถิติบริการ ประจำปีงบประมาณ 2552

จำนวนทรัพยากร ปี 2552
จำนวนสมาชิกห้องสมุด
สถิติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
สถิติงานบริการยืมคืน และบริการผู้อ่านภายในห้องสมุด
สถิติงานบริการยืมสิ่งพิมพ์ระหว่างห้องสมุด
สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (จัดซื้อหนังสือ)
สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (หนังสือบริจาค)
สถิติร้านจำหน่ายและแลกเปลี่ยนหนังสือของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
สถิติการยืมหนังสือสูงสุด / สถิติการใช้หนังสือ
สถิติการยืมหนังสือ Forensic
สถิติศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

รายชื่อวารสารฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ ที่บอกรับด้วยงบประมาณคณะวิทยาศาสตร์
สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น
สถิติบริการสืบค้นสารสนเทศ / ตอบคำถามช่วยการค้นคว้า (ชั้น 2)
สถิติบริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า (จุดบริการวารสาร ชั้น 3)
สถิติบริการสำเนาบทความระหว่างห้องสมุด

สถิติบริการวารสารฉบับพิมพ์
สถิติการใช้ตัวเล่มวารสารฉบับพิมพ์ (ทุกชื่อ)
สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์
สถิติการใช้บริการวารสารไทยฉบับพิมพ์ทั้งหมด
สถิติการใช้วารสารสูงสุด
สถิติการใช้บริการ Magazine Delivery (บริการนิตยสารจานด่วน)
สถิติการดำเนินงานจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข และหอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

สถิติการใช้ห้อง P114

จำนวนทรัพยากรและสถิติบริการ ประจำปีงบประมาณ 2551

จำนวนทรัพยากร ปี 2551
จำนวนสมาชิกห้องสมุด
สถิติงานบริการยืมคืน และบริการผู้อ่านภายในห้องสมุด
สถิติงานบริการยืมสิ่งพิมพ์ระหว่างห้องสมุด
สถิติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (จัดซื้อหนังสือ)
สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (หนังสือบริจาค)
สถิติร้านจำหน่ายและแลกเปลี่ยนหนังสือของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
สถิติการใช้สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ
สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น
สถิติบริการสืบค้นสารสนเทศ / ตอบคำถามช่วยการค้นคว้า
สถิติบริการสำเนาบทความระหว่างห้องสมุด
สถิติการยืมหนังสือ Forensic (ตั้งแต่ปี 2546-2551)
สถิติศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

รายชื่อวารสารฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ ที่บอกรับด้วยงบประมาณคณะวิทยาศาสตร์
สถิติบริการวารสารฉบับพิมพ์
สถิติการใช้ตัวเล่มวารสารฉบับพิมพ์ (ทุกชื่อ)
สถิติการใช้ตัวเล่มวารสารฉบับพิมพ์ (เฉพาะชื่อที่บอกรับในปัจจุบัน)
สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์
สถิติการใช้บริการวารสารไทยฉบับพิมพ์ทั้งหมด
สถิติบริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า (จุดบริการวารสาร ชั้น 3)

สถิติการบริการของหน่วยสารสนเทศงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (CSIR)
สถิติการบริการของหน่วย Multimedia Center
สถิตการบริการของห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (CSR)
สถิติการดำเนินงานจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข และหอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

จำนวนทรัพยากรและสถิติบริการ ประจำปีงบประมาณ 2550

จำนวนทรัพยากร ปี 2550
จำนวนสมาชิกห้องสมุด
สถิติการใช้หนังสือใหม่ที่ออกให้บริการ ตั้งแต่ ปี 2546-2549
สถิติงานบริการยืมสิ่งพิมพ์ระหว่างห้องสมุด
สถิติบริการสำเนาบทความระหว่างห้องสมุด
สถิติการบริการวารสารผ่านระบบ JournalLink ของ TIAC, สวทช.

สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น
สถิติบริการสืบค้นสารสนเทศ / ตอบคำถามช่วยการค้นคว้า
รายชื่อวารสารฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกรับด้วยงบประมาณคณะวิทยาศาสตร์
สถิติการบริการวารสารฉบับพิมพ์
สถิติการใช้ตัวเล่มวารสารฉบับพิมพ์ (ทุกชื่อ)
สถิติบริการวารสารฉบับพิมพ์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546-2550
สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์
สถิติการใช้บริการวารสารไทยฉบับพิมพ์ทั้งหมด (200 ชื่อ)
สถิติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (หนังสือบริจาค)
สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (จัดซื้อหนังสือ)
สถิติศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
สถิติร้านจำหน่ายและแลกเปลี่ยนหนังสือของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
สถิติบริการของหน่วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

จำนวนทรัพยากรและสถิติบริการ ประจำปีงบประมาณ 2549

จำนวนทรัพยากร ปี 2549
จำนวนสมาชิกห้องสมุด
สถิติงานบริการยืมคืน และบริการผู้อ่านภายในห้องสมุด
สถิติงานบริการยืมสิ่งพิมพ์ระหว่างห้องสมุด
สถิติบริการสำเนาบทความระหว่างห้องสมุด
สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น
สถิติบริการสืบค้นสารสนเทศ / ตอบคำถามช่วยการค้นคว้า
รายชื่อวารสารฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกรับด้วยงบประมาณคณะวิทยาศาสตร์
สถิติบริการวารสารฉบับพิมพ์
สถิติการใช้ตัวเล่มวารสารฉบับพิมพ์ ในปีงบประมาณ 2549
สถิติการใช้ตัวเล่มวารสารฉบับพิมพ์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546-2549
สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์
สถิติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (หนังสือบริจาค)
สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (จัดซื้อหนังสือ)
สถิติศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
สถิติร้านจำหน่ายและแลกเปลี่ยนหนังสือของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
สถิติบริการของหน่วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

จำนวนทรัพยากรและสถิติบริการ ประจำปีงบประมาณ 2548

จำนวนทรัพยากร ปี 2548
จำนวนสมาชิกห้องสมุด
สถิติงานบริการยืมคืน และบริการผู้อ่านภายในห้องสมุด
สถิติงานบริการยืมสิ่งพิมพ์ระหว่างห้องสมุด
สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น
สถิติบริการสืบค้นสารสนเทศ / ตอบคำถามช่วยการค้นคว้า
สถิติบริการสำเนาบทความระหว่างห้องสมุด
สถิติผู้ใช้บริการวารสารฉบับพิมพ์ (ทั้งหมด)
สถิติผู้ใช้บริการวารสารฉบับพิมพ์ (เฉพาะที่บอกรับต่อ 104 ชื่อ)
สถิติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (จัดซื้อหนังสือ)
สถิติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (หนังสือบริจาค)
สถิติศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
สถิติร้านจำหน่ายและแลกเปลี่ยนหนังสือของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
สถิติการบริการสารนิเทศ ประจำปีงบประมาณ 2548
สถิติบริการของหน่วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

จำนวนทรัพยากรและสถิติบริการ ประจำปีงบประมาณ 2547

จำนวนทรัพยากร ปี 2547 (หลังการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด)
จำนวนทรัพยากร ปี 2546 (ก่อนปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด)
จำนวนสมาชิกห้องสมุด
สถิติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
สถิติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ ปี 2546 (หลังย้ายสังกัดมาขึ้นกับคณะวิทยาศาสตร์)
สถิติศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
สถิติงานบริการยืมคืน และบริการผู้อ่านภายในห้องสมุด
สถิติงานบริการยืมสิ่งพิมพ์ระหว่างห้องสมุด
สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น
สถิติบริการสืบค้นสารสนเทศ / ตอบคำถามช่วยการค้นคว้า
สถิติบริการสำเนาบทความระหว่างห้องสมุด
สถิติผู้ใช้บริการวารสารฉบับพิมพ์
สถิติผู้ใช้บริการวารสารฉบับพิมพ์ เฉพาะที่บอกรับต่อ 116 ชื่อ
สถิติผู้ใช้บริการวารสารฉบับพิมพ์ เฉพาะ 10 อันดับแรกที่มีการใช้มากที่สุด
- (ม.ค. - ธ.ค.47)
- (ต.ค.46 - ก.ย.47)
สถิติผู้ใช้บริการนิตยสาร
สถิติบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

อื่น ๆ

สถิติการใช้ฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลจากหอสมุดฯ
สถิติการเข้าใช้งานฐานข้อมูลและวารสารผ่านระบบ EZproxy