แผนผังการปฏิบัติงาน

แผนผังการปฏิบัติงาน (Flowchart)

ระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (มิ.ย. 60)

โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2556-2559 (ก.ค. 57)

กระบวนการทำงาน (SIPOC)