ระบบงานและกระบวนงาน

ระบบงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จดหมายเหตุและคลังความรู้

กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 1. การจัดหาวารสาร/ฐานข้อมูลทั้งฉบับพิมพ์และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (Blueprint) วรัษยา สุนทรศารทูล
2. การจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด (Blueprint | SIPOC) สมภพ แสนสมบูรณ์สุข
3. การคัดเลือกหนังสือบริจาคเพื่อให้บริการในห้องสมุด (Blueprint | SIPOC) สมภพ แสนสมบูรณ์สุข
4. การรับบริจาคสิ่งพิมพ์ของศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลุสข (Blueprint | SIPOC) พิทวัส ดาราทิพย์
5. การคัดเลือกวารสารวิชาการฉบับพิมพ์ภาษาต่างประเทศเพื่อรอการจำหน่ายออก (Blueprint | SIPOC) ครรชิต บุญเรือง
กระบวนการวิเคราะห์และจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ 1. การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือจัดซื้อ) (Blueprint | SIPOC) กนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์
กระบวนการจัดการจดหมายเหตุและคลังความรู้ 1. การแปลงเอกสารจดหมายเหตุให้เป็นไฟล์ดิจิทัล (Blueprint | SIPOC) อัมฤตา เปรื่องกระโทก
2. การแปลงสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องเป็นไฟล์ดิจิทัล เพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ในคลังบทความวิชาการฉบับย้อนหลัง (Flowchart) อภิชัย อารยะเจริญชัย
3. การจัดเก็บ อนุรักษ์ และเผยแพร่โสตทัศนจดหมายเหตุ (ประเภทรูปภาพ) (SIPOC) อภิชัย อารยะเจริญชัย
4. การจัดเก็บภาพข่าวกิจกรรมและวิดีโอสำหรับขึ้นเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ (Blueprint | SIPOC) นุชสรา บุญครอง
5. การบันทึกข้อมูลในคลังสารสนเทศสถาบัน MUSC Repository บทความประเภทการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Flowchart) ดวงพร โพธิ์บุตร
6. การกำหนด Metadata ให้กับโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทรูปภาพ (Flowchart) อัมฤตา เปรื่องกระโทก

ระบบงานบริการสารสนเทศ

กระบวนการบริการห้องสมุด 1. การรับสมัครและต่ออายุสมาชิกห้องสมุด (Blueprint | SIPOC) เฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์
2. การบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์และซีดี (Blueprint | SIPOC) บุญญาวดี พงษ์ศิลา
3. การบริการยืม-คืนหนังสือระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (Book Delivery) (Blueprint | SIPOC) บุญญาวดี พงษ์ศิลา
4. การบริการสืบค้นสารสนเทศและช่วยการค้นคว้า (วารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) (SIPOC) ครรชิต บุญเรือง
5. การบริการทรัพยากรวารสารฉบับพิมพ์ (ภาษาต่างประเทศ) (SIPOC) ดวงพร โพธิ์บุตร
6. การขอรับบริการสำเนาบทความระหว่างห้องสมุด (Blueprint | SIPOC) รัตน์ชนก ยอดพินิจ
7. การให้บริการสำเนาบทความระหว่างห้องสมุด (Blueprint | SIPOC) รัตน์ชนก ยอดพินิจ
8. การดำเนินงานศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลุสข (SIPOC) พิทวัส ดาราทิพย์
9. การให้บริการห้อง Co-working space (Blueprint | SIPOC) ดวงพร โพธิ์บุตร
10. การจัดทำสถิติการให้บริการและการใช้หนังสือต่างๆ (สถิติการยืมหนังสือสูงสุด) (SIPOC) เฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์
11. การอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อเสริมสร้างทักษะ Information & Computer Literacy (SIPOC) สรวง อุดมวรภัณฑ์
12. การตรวจสอบการออกใบเสร็จค่าปรับสิ่งพิมพ์เกินกำหนดส่ง (Blueprint | SIPOC) กนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์
13. การจัดเก็บหนังสือที่ให้บริการภายในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (Flowchart) สุภร ผลโพธิ์
กระบวนการบริการสารสนเทศวิจัย 1. การจัดการ รายงาน และวิเคราะห์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติของคณะวิทยาศาสตร์ (Blueprint | SIPOC) เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการด้านเว็บไซต์ 1. การจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ (จัดทำเว็บไซต์ใหม่) (Blueprint | SIPOC) นุชสรา บุญครอง
2. การบริหารและจัดการ Web Server กรณีขอเปิดเว็บไซต์ใหม่ (SIPOC) พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์
3. การบริหารและจัดการ Web Server กรณีขอใช้ฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ และการพัฒนาระบบฯ โดย Out Source (SIPOC) พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์
4. การบริการบำรุงรักษาระบบให้บริการเว็บไซต์ด้านซอฟต์แวร์ (Web Service) (Blueprint) พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์
5. การบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Hardware) (Blueprint) พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์
6. การสำรองข้อมูลเว็บไซต์ที่ให้บริการบนเครื่องแม่ข่ายของงานสารสนเทศฯ (Blueprint) ปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร
7. การจัดการข้อมูลบุคลากรสายวิชาการในฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ (Blueprint | SIPOC) เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ
กระบวนการด้านระบบ 1. การบริหารจัดการระบบจัดเก็บภาพถ่ายกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ (SIPOC) ปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร
2. การบริหารจัดการระบบสำรองข้อมูลเครื่องแม่ข่าย (SIPOC) ปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร
3. การสำรองข้อมูลเว็บไซต์ที่ให้บริการบนเครื่องแม่ข่ายของงานสารสนเทศฯ (Blueprint) ปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร
4. การกู้คืนเว็บไซต์ที่ให้บริการบนเครื่องแม่ข่ายของงานสารสนเทศฯ จากเหตุภัยพิบัติ (Blueprint) ปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร
5. การกู้คืนข้อมูลตามความต้องการของผู้ดูแลเว็บไซต์ที่ให้บริการบนเครื่องแม่ข่ายของงานสารสนเทศฯ (Blueprint) ปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร
6. การทดสอบกู้คืนข้อมูลสำรองเว็บไซต์ที่ให้บริการบนเครื่องแม่ข่ายของงานสารสนเทศฯ (Blueprint) ปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร

ระบบงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

กระบวนการด้านประชาสัมพันธ์ 1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน Fanpage ของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (Blueprint | SIPOC) อภิชัย อารยะเจริญชัย
2. การเผยแพร่ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับขึ้นเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ (Blueprint | SIPOC) อริศรา รักษ์ดำรงธรรม
3. การจัดทำบล็อกประชาสัมพันธ์หนังสือวิชาการผลงานของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ (SIPOC) อัมฤตา เปรื่องกระโทก
4. การเผยแพร่รางวัลเกียรติยศ คณะวิทยาศาสตร์ ขึ้นเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ (Blueprint | SIPOC) อริศรา รักษ์ดำรงธรรม
กระบวนการด้านสื่อสารองค์กร 1. การส่งอีเมลแจ้งข่าวแก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ (Blueprint | SIPOC) สรวง อุดมวรภัณฑ์

ระบบงานสนับสนุน

กระบวนการด้านการคลังและพัสดุ 1. การจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าวงเงินเกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (Blueprint) สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ
2. การเข้าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Thai Government Procurement (SIPOC) สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ
กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล 1. การจัดทำเรื่องขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงานในประเทศ (SIPOC) สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ