ระบบงานและกระบวนงาน

ปีงบประมาณ 2564 งานสารสนเทศฯ จัดทำกระบวนการใหม่ 3 กระบวนการ แก้ไข/ปรับปรุง 2 กระบวนการ และยังคงเป็นปัจจุบัน 85 กระบวนการ รวมทั้งสิ้น 90 กระบวนการ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564)

new กระบวนการใหม่
update กระบวนการที่มีการแก้ไข ปรับปรุง

ระบบงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จดหมายเหตุและคลังความรู้

กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการพัฒนา และวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 1. การจัดหาวารสาร/ฐานข้อมูลทั้งฉบับพิมพ์และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (Blueprint) วรัษยา สุนทรศารทูล
2. การจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด (Blueprint | SIPOC) สมภพ แสนสมบูรณ์สุข
3. การคัดเลือกหนังสือบริจาคเพื่อให้บริการในห้องสมุด (Blueprint | SIPOC) สมภพ แสนสมบูรณ์สุข
4. การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือจัดซื้อ) (Blueprint | SIPOC) สมภพ แสนสมบูรณ์สุข
5. การรับบริจาคสิ่งพิมพ์ของศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลุสข (Blueprint | SIPOC) พิทวัส ดาราทิพย์
6. การให้บริการขอรับบริจาคสิ่งพิมพ์ภายในศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (Blueprint) พิทวัส ดาราทิพย์
7. การคัดเลือกวารสารวิชาการฉบับพิมพ์ภาษาต่างประเทศเพื่อรอการจำหน่ายออก (Blueprint | SIPOC) ครรชิต บุญเรือง
8. การจัดซื้อหนังสือทดแทน กรณีหนังสือหาย (Blueprint) สมภพ แสนสมบูรณ์สุข
กระบวนการจัดการจดหมายเหตุและคลังความรู้ 1. การแปลงเอกสารจดหมายเหตุให้เป็นไฟล์ดิจิทัล (Blueprint | SIPOC) อัมฤตา เปรื่องกระโทก
2. การสแกนวารสารวิชาการเพื่อจัดเตรียมทำคลังบทความวิชาการย้อนหลัง (SIPOC) สุภร ผลโพธิ์
3. การตกแต่งไฟล์ดิจิทัลสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ในคลังบทความวิชาการย้อนหลัง (Blueprint) ดวงพร โพธิ์บุตร
4. การแปลงสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องเป็นไฟล์ดิจิทัล เพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ในคลังบทความวิชาการฉบับย้อนหลัง (Flowchart) อภิชัย อารยะเจริญชัย
5. การจัดทำคลังบทความวิชาการย้อนหลัง (Blueprint) อภิชัย อารยะเจริญชัย
6. การสแกนโสตทัศนจดหมายเหตุ (ประเภทรูปภาพ) เป็นไฟล์ดิจิทัล เพื่อการจัดเก็บ อนุรักษ์ และเผยแพร่ (Blueprint) อภิชัย อารยะเจริญชัย
7. การจัดเก็บ อนุรักษ์ และเผยแพร่โสตทัศนจดหมายเหตุ (ประเภทรูปภาพ) (Blueprint | SIPOC) อภิชัย อารยะเจริญชัย
8. การปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลของคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ หรือบุคคลสำคัญ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข (Blueprint) อัมฤตา เปรื่องกระโทก
9. การจัดเก็บ อนุรักษ์ภาพข่าวกิจกรรมและวิดีโอสำหรับขึ้นเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ (Blueprint | SIPOC) นุชสรา บุญครอง
10. การกำหนด Metadata ให้กับโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทรูปภาพ (Blueprint | Flowchart) อัมฤตา เปรื่องกระโทก
11. การกำหนด Metadata ภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลังของคณะวิทยาศาสตร์ (Blueprint) ดวงพร โพธิ์บุตร

ระบบงานบริการสารสนเทศ

กระบวนการบริการห้องสมุด 1. การรับสมัครและต่ออายุสมาชิกห้องสมุด (คู่มือ |Blueprint | SIPOC) เฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์
2. การบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์และซีดี (Blueprint | SIPOC) บุญญาวดี พงษ์ศิลา
3. การบริการยืม-คืนหนังสือระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (Book Delivery) (Blueprint | SIPOC) บุญญาวดี พงษ์ศิลา
4. การจัดแสดงหนังสือใหม่ของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (Blueprint) บุญญาวดี พงษ์ศิลา
5. การประชาสัมพันธ์รายชื่อหนังสือใหม่ (Blueprint) สมภพ แสนสมบูรณ์สุข
6. การบริการสืบค้นสารสนเทศและช่วยการค้นคว้า (วารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) (SIPOC) ครรชิต บุญเรือง
7. การบริการทรัพยากรวารสารฉบับพิมพ์ (ภาษาต่างประเทศ) (SIPOC) ดวงพร โพธิ์บุตร
8. การบริการทรัพยากรวารสารฉบับพิมพ์/นิตยสาร (ภาษาไทย) (Blueprint) รัตน์ชนก ยอดพินิจ
9. การขอรับบริการสำเนาบทความระหว่างห้องสมุด (Blueprint | SIPOC) รัตน์ชนก ยอดพินิจ
10. การให้บริการสำเนาบทความระหว่างห้องสมุด (Blueprint | SIPOC) รัตน์ชนก ยอดพินิจ
11. การให้บริการห้อง Co-working space (Blueprint | SIPOC) ดวงพร โพธิ์บุตร
12. การอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อเสริมสร้างทักษะ Information & Computer Literacy (Blueprint | SIPOC) เฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์
13. การนำส่งรายได้ค่าบริการทุกประเภทของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (Blueprint) บุญญาวดี พงษ์ศิลา
14. การตรวจสอบการออกใบเสร็จค่าปรับสิ่งพิมพ์เกินกำหนดส่ง (คู่มือ | Blueprint | SIPOC) กนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์
15. การจัดเก็บหนังสือที่ให้บริการภายในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (SIPOC | Flowchart) สุภร ผลโพธิ์
16. การบำรุงรักษาหนังสือเบื้องต้นก่อนนำออกให้บริการ (SIPOC) สุภร ผลโพธิ์
17. การจัดเตรียมสิ่งพิมพ์หลังจากส่งซ่อมเพื่อออกให้บริการ (SIPOC) สุภร ผลโพธิ์
18. การจัดมุมตำรา/หนังสือที่แต่งโดยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ (Blueprint) เฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์
19. การจัดมุมแบ่งกันอ่านให้บริการในห้องสมุด (Blueprint) พิทวัส ดาราทิพย์
20. บริการยืมไม่อั้นอ่านไม่ยั้ง (Blueprint) บุญญาวดี พงษ์ศิลา
21. การติดตั้งและปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์บริการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการ ภายในห้องสมุด (Blueprint) ปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร
22. การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (Blueprint) สมภพ แสนสมบูรณ์สุข
กระบวนการบริการสารสนเทศวิจัย 1. การสืบค้นผลงานวิจัยระดับชาติของคณะวิทยาศาสตร์ จากฐานข้อมูล TCI (Blueprint) รัตน์ชนก ยอดพินิจ
2. การบันทึกผลงานวิจัยระดับชาติในคลังสารสนเทศสถาบัน MUSC Repository (Blueprint) รัตน์ชนก ยอดพินิจ
3. การบันทึกข้อมูลในคลังสารสนเทศสถาบัน MUSC Repository บทความประเภทการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Flowchart) ดวงพร โพธิ์บุตร
4. การบันทึกผลงานวิจัยประเภทการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล MUSC E-Publication (Blueprint) กนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์
5. บริการตอบคำถามด้านสารสนเทศวิจัย (ตรวจสอบการอยู่ของวารสารในฐานข้อมูลสากล) (Blueprint) เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ
6. การจัดการ รายงาน และวิเคราะห์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติของคณะวิทยาศาสตร์ (Blueprint update | SIPOC) เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ
7. การวิเคราะห์ผลงานวิจัยเชิงลึกของคณะวิทยาศาสตร์กับคณะ/สถาบัน หรือมหาวิทยาลัยคู่เทียบ จากฐานข้อมูล Scival (Blueprint) ครรชิต บุญเรือง
8. การตรวจสอบคุณภาพวารสารจากฐานข้อมูลสากล (ประกอบการพิจารณารางวัลผลงานตีพิมพ์) (Blueprint) เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ
9. การศึกษาการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกและปรับปรุงหน้าเว็บเพจให้เป็นปัจจุบัน (Blueprint) เฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการด้านเว็บไซต์ 1. การจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ (จัดทำเว็บไซต์ใหม่) (Blueprint | SIPOC) นุชสรา บุญครอง
2. การจัดทำเว็บไซต์ใหม่ตามโครงการเฉพาะกิจ (Blueprint) อริศรา รักษ์ดำรงธรรม
3. การบริหารและจัดการ Web Server กรณีขอเปิดเว็บไซต์ใหม่ (SIPOC) พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์
4. การบริหารและจัดการ Web Server กรณีขอใช้ฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ และการพัฒนาระบบฯ โดย Out Source (SIPOC) พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์
5. การย้ายเว็บไซต์จากภายนอกเข้าสู่ Web Server ของคณะวิทยาศาสตร์ (Blueprint) พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์
6. การอัพเกรดเว็บไซต์ประเภท CMS (Blueprint) พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์
7. การบริการบำรุงรักษาระบบให้บริการเว็บไซต์ด้านซอฟต์แวร์ (Web Service) (Blueprint) พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์
8. การบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Hardware) (Blueprint) พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์
9. การจัดการข้อมูลบุคลากรสายวิชาการในฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ (Blueprint | SIPOC) เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ
10. การจัดทำและรายงานข้อมูลสถิติเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ และงานสารสนเทศฯ (Blueprint) นุชสรา บุญครอง
11. การจัดทำและรายงานข้อมูลสถิติสื่อออนไลน์คณะวิทยาศาสตร์ (Blueprint) นุชสรา บุญครอง
12. การเผยแพร่ข้อมูลสวัสดิการบุคลากร สำหรับขึ้นเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ (Blueprint new) อริศรา รักษ์ดำรงธรรม
13. การเผยแพร่ข้อมูล MUSC Green Campus สำหรับขึ้นเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ (Blueprint new) อริศรา รักษ์ดำรงธรรม
14. การอัพเดทเวอร์ชันเว็บไซต์ CMS ของภาควิชา/กลุ่มสาขา/หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ (Blueprint new) นุชสรา บุญครอง
กระบวนการด้านระบบ 1. การบริหารจัดการระบบจัดเก็บภาพถ่ายกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ (SIPOC) ปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร
2. การบริหารจัดการระบบสำรองข้อมูลเครื่องแม่ข่าย (SIPOC) ปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร
3. การสำรองข้อมูลเว็บไซต์ที่ให้บริการบนเครื่องแม่ข่ายของงานสารสนเทศฯ (Blueprint) ปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร
4. การกู้คืนเว็บไซต์ที่ให้บริการบนเครื่องแม่ข่ายของงานสารสนเทศฯ จากเหตุภัยพิบัติ (Blueprint) ปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร
5. การกู้คืนข้อมูลตามความต้องการของผู้ดูแลเว็บไซต์ที่ให้บริการบนเครื่องแม่ข่ายของงานสารสนเทศฯ (Blueprint) ปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร
6. การทดสอบกู้คืนข้อมูลสำรองเว็บไซต์ที่ให้บริการบนเครื่องแม่ข่ายของงานสารสนเทศฯ (Blueprint) ปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร
7. การพัฒนาระบบสมาชิกห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (Blueprint) ปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร
8. การพัฒนาระบบรับฟังความพึงพอใจ (Blueprint) ปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร
กระบวนการด้านบริการไอที 1. การตรวจสอบคุณสมบัติคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิจัย (Blueprint) พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์

ระบบงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

กระบวนการด้านประชาสัมพันธ์ 1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน Fanpage ของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (Blueprint | SIPOC) อภิชัย อารยะเจริญชัย
2. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับขึ้นเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ (Blueprint) นุชสรา บุญครอง
3. การเผยแพร่ข่าวจากสื่อต่าง ๆ (วิทย์มหิดล..สื่อสารผ่านสื่อ) บนเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ (Blueprint) อริศรา รักษ์ดำรงธรรม
4. การจัดทำบล็อกประชาสัมพันธ์หนังสือวิชาการผลงานของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ (SIPOC) อัมฤตา เปรื่องกระโทก
5. การเผยแพร่รางวัลเกียรติยศ คณะวิทยาศาสตร์ ขึ้นเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ (Blueprint | SIPOC) อริศรา รักษ์ดำรงธรรม
6. การจัดทำภาพกราฟิกเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์และสถานที่ต่าง ๆ (Blueprint) อริศรา รักษ์ดำรงธรรม
กระบวนการด้านสื่อสารองค์กร 1. การส่งอีเมลแจ้งข่าวแก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ (Blueprint | SIPOC) นุชสรา บุญครอง

ระบบงานสนับสนุน

กระบวนการด้านการคลังและพัสดุ 1. การจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าวงเงินเกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (Blueprint) สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ
2. การเข้าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Thai Government Procurement (SIPOC) สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ
3. การขอความเห็นชอบในการดำเนินการจัดซื้อ ค่าบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จ่ายโดยดราฟท์ วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท (Blueprint) สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ
4. การขอความเห็นชอบในการดำเนินการจัดจ้าง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท (Blueprint) สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ
5. การขออนุมัติซื้อและเบิกจ่าย ค่าต่ออายุนิตยสาร แบบสมัครสมาชิกรายปี (Blueprint) สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ
6. การขอยืมเงินเพื่อซื้อดราฟท์ (Blueprint update) สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ / เฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์
7. การเบิก-จ่ายวัสดุสำนักงาน (Blueprint) รัตน์ชนก ยอดพินิจ
กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล 1. การจัดทำเรื่องขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงานในประเทศ (SIPOC) สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ