รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งบุคลากรไปอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ / ศึกษาดูงาน

ปี 2559

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2559

ปี 2557

บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ : Svasti MRJ, Asavisanu R. Update on Thai Publications in ISI Databases (1999-2005). ScienceAsia 2006;32(2):101-106. (Editorial)

บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ : Svasti MRJ, Asavisanu R. Don't Forget the Name of Your University/Institution and Remember How It Is Spelled: Another Look at ISI Databases. ScienceAsia 2006;32(3):207-213. (Editorial)

บทความในหนังสือ : Svasti MRJ, Asavisanu R. Four Decades of Excellence in Research - Revealed by International Database Searches. ใน "48 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2501-2549)" หนังสือที่ระลึก 4 รอบ แห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 21 ตุลาคม 2549 หน้า 67-70.

บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ : Svasti MRJ, Asavisanu R. Aspects of Quality in Journals: A Consideration of the Journals Published in Thailand. ScienceAsia 2007;33(2):137-143. (Editorial)

Chatsurachai S, Wittayawuttikul R, and Suriyaphol P. Comparison of Using Scopus and PubMed for Compiling Publications with Siriraj Affiliation. Siriraj Medical Journal 2009 March-April;61(2):71-74.

โครงการ R2R (ทุนวิจัยและพัฒนาองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2552) เรื่อง "โครงการพัฒนาความรู้ด้านโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" โดย วรัษยา สุนทรศารทูล และคณะ

พ.ศ. 2550 : เป็นห้องสมุดที่ให้บริการสำเนาบทความวารสารระหว่างห้องสมุด จำนวนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง และมีข้อมูลวารสารในฐานข้อมูล JournalLink จำนวนสูงสุดเป็นอันดับที่สอง ของประเทศ (ประกาศผลในงานสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือ ฐานข้อมูล JournalLink ที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 24 ส.ค. 50) [ ... กราฟแสดงข้อมูล ... ]

พ.ศ. 2551 : หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ด้านบริการดีเด่น จากที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ประจำปี 2550 (เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2551)

พ.ศ. 2552 : ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับการวิเคราะห์จากคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจหน่วยงานตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ระยะที่ 3 ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2552 ให้เป็นจุดเด่นข้อที่ 10 จากจุดเด่นจำนวน 14 ข้อ ของคณะวิทยาศาสตร์ คือ “มีห้องสมุดที่เป็นแหล่งความรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ” [ ผลการเยี่ยมสำรวจ ]

พ.ศ. 2552 : ทีมไอทีของงานสารสนเทศฯ และ Webmaster ของเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทเว็บไซต์ยอดนิยม จากผลการประกวดเว็บไซต์ระดับคณะ/สถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2551 ได้รับโล่และเงินรางวัล 30,000 บาท (รับรางวัลในวันพระราชทานนามมหิดล 2 มี.ค. 2552)

พ.ศ. 2552 : กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เลือกให้ วิธีการจัดทำสารสนเทศผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และนำเสนอบนเว็บไซต์ของคณะฯ ของหน่วยสารสนเทศงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้นแบบสำหรับคณะ สถาบันอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล [ หลักฐานอ้างอิงที่ 1 / หลักฐานอ้างอิงที่ 2 ]

พ.ศ. 2552 : หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2551 (เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2552)

พ.ศ. 2552 : เป็นห้องสมุดที่ให้บริการสำเนาบทความวารสารระหว่างห้องสมุด ผ่านระบบ JournalLink จำนวนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ (ประกาศผลในงานสัมมนา" เครือข่ายความร่วมมือ Journal Link : ปัจจุบันและอนาคต" ที่ สวทช. เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 52) ภาพบรรยากาศ / สไลด์นำเสนอ

พ.ศ. 2552 : งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เป็นหน่วยงานที่ใช้จ่ายประหยัด ติดอันดับ 1 ใน 5 ของหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือน ต.ค. 2551- ธ.ค. 2551 [ ตารางแสดงรายจ่าย ]

พ.ศ. 2553: ผลการวิเคราะห์จากคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจหน่วยงานตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ระยะที่ 3 ประจำปี 2551 และ 2552 (26-27 ม.ค. 53) องค์ประกอบที่งานสารสนเทศและห้องสมุดฯ มีส่วนรับผิดชอบ คือ 1.6, 2.5 และ 3.2 ปรากฎว่าในปี 2552 มีระดับที่ดีขึ้นกว่าปี 2551 คืออยู่ในระดับ 4, 5, และ 6 ตามลำดับ [ ผลการเยี่ยมสำรวจ ]

พ.ศ. 2553 : ทีมไอทีของงานสารสนเทศฯ และ Webmaster ของเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับดีเยี่ยม และรางวัลชนะเลิศด้านปริมาณของเว็บไซต์ (เงินรางวัล 40,000 บาท) จากผลการประกวดเว็บไซต์ระดับคณะ/สถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2552 (รับรางวัลในวันพระราชทานนามมหิดล 2 มี.ค. 2553)

พ.ศ. 2554: ทีมไอทีของงานสารสนเทศฯ และ Webmaster ของเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับโล่รางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University Web Contest 2010 จำนวน 3 รางวัล คือ รางวัลการพัฒนาเว็บไซต์ระดับดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Visibility รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Size (Web Pages) +เงินรางวัล 25,000 บาท (รับรางวัลในวันพระราชทานนามมหิดล 2 มี.ค. 2554)

พ.ศ. 2555: ทีมไอทีของงานสารสนเทศฯ และ Webmaster ของเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับโล่รางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555 จำนวน 3 รางวัล คือ รางวัลการพัฒนาเว็บไซต์ระดับดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Visibility รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Size (Web Pages) (รับรางวัลในการประชุมคณบดีครั้งที่ 4/2556 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556)

พ.ศ. 2557: Webmaster ของเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ (นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร) ร่วมกับผู้ข่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้รับโล่รางวัลเว็บไซต์เว็บไซต์ตามหลักเกณฑ์ UI Greenmertic World Ranking (รับรางวัลในการประชุมคณบดีครั้งที่ 20/2557 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557)

ปี 2558

บทสัมภาษณ์ "เจาะงบประมาณห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข หนึ่งในห้องสมุดวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดของไทย" เว็บไซต์สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย วันที่ 7 ตุลาคม 2558

ปี 2552

บทความ "ห้องสมุดของฉัน" โดยทวีธรรม ลิมปานุภาพ
Update ปีที่ 24 ฉบับที่ 257 (กุมภาพันธ์ 2552) หน้า 111-114.

บทสัมภาษณ์ "Magazine Delivery นิตยสารจานด่วน" นิตยสารบรรณารักษ์ (Librarian Magazine) ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 กรกฎาคม 2552

บทความความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “การจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics : ข้อเท็จจริงที่ควรทราบ” ในเว็บไซต์ของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขได้ถูกใช้เป็นแหล่งอ้างอิง ในข่าวของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 4 กันยายน 2552 เรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วยระบบ Webometrics Ranking

เก็บ twitter จากเว็บห้องสมุด ใน นิตยสารบรรณารักษ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เดือนกันยายน 2552

ศูนย์รับบริจาคหนังสือ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ปรากฏในลิสต์รายชื่อสถานที่รับบริจาคเพื่อการกุศลของ "จิตอาสา" (ฉบับ Supplement ของนิตยสาร "สารคดี" เดือนตุลาคม 2552)

อภิชัย อารยะเจริญชัย "Board & Blog กระแส 2.0 ยังไม่จางที่ห้องสมุดสตางค์" ศปว. สาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2552) หน้า 13-15.

รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล. การจัดการความรู้: ประสบการณ์ของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข. โดมทัศน์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2552) หน้า 3-9.

รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล. Social Networking กับการประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัย. รังสิตสารสนเทศ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2551) หน้า 18-21.

ปี 2551

บทสัมภาษณ์ "ร้านจำหน่ายหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข"
นิตยสารบรรณารักษ์ (Librarian Magazine) ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม 2551

"แนะนำห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข"
ศปว สาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 2551

ได้รับเลือกเป็นกรณีศึกษาประกอบในบทความเรื่อง การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดโดยใช้เทคโนโลยี Web 2.0 (blog) วารสารบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2551) หน้า 49-63.

ปี 2548 หรือก่อนหน้านั้น

http://gotoknow.org/blog/rujroadk/145732