โครงสร้างหน่วยงาน

สำนักงานคณบดี
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

1. หน่วยทรัพยากรห้องสมุด

ภารกิจ :
Flow Chart การดำเนินงาน
คัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือทั้งรูปเล่มและออนไลน์เข้าห้องสมุด ให้เป็นไปตามนโยบายของงานพัฒนาทรัพยากรและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
วิเคราะห์และจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ ตามมาตราฐานสากลทางบรรณารักษ์ศาสตร์ลงในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศก่อนออกให้บริการ เพื่อสะดวกแก่การค้นคืน
บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ ทั้งบริการยืม-คืน บริการจอง และติดตามทวงถามสิ่งพิมพ์ค้างส่งแก่ผู้ใช้บริการภายในคณะและมหาวิทยาลัย รวมถึงห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รับผิดชอบดูแลระเบียนสมาชิกห้องสมุดของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
ดำเนินการจัดเก็บสิ่งพิมพ์ขึ้นชั้นให้ถูกต้อง รวมถึงจัดเตรียมและดูแลทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ส่งเสริมการให้บริการ และนำเสนอทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ
รับผิดชอบศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

2. หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

ภารกิจ :

แสวงหา รวบรวม อนุรักษ์ จัดเก็บ และให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ วัตถุพิพิธภัณฑ์ และโสตทัศนจดหมายเหตุ ที่มีคุณค่าเกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือสังคมไทย
แสวงหา รวบรวม จัดเก็บ และให้บริการข้อมูลความรู้และสารสนเทศเกี่ยวกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือสังคมไทย
จัดแสดงนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียน เพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์ ผลงาน และเกียรติภูมิของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสังคมไทย
พัฒนาเว็บไซต์ หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้บริการสารสนเทศเพื่อ การอนุรักษ์และการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ คณะวิทยาศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยมหิดล
พัฒนาคลังความรู้จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ข้อมูล
พัฒนาคลังบทความวิชาการย้อนหลัง เพื่อให้บริการวิชาการ
จัดทำเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและกิจกรรมต่างๆ
3. หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

ภารกิจ :

จัดหาทรัพยากรวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลทรัพยากร ฐานข้อมูลบรรณานุกรม แหล่งอื่นๆ บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สาระสังเขป และข้อมูลฉบับเต็ม
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
บริการแนะนำ ฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศ
บริการวารสารฉบับพิมพ์และฉบับอิเล็กทรอนิกส์
บริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดทั้งในและต่างประเทศ (Inter Library Loan;ILL)
บริการบทความอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information Service)
งานพัฒนาและบริการสารสนเทศบนเว็บไซต์
บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นสารสนเทศ
บริการพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน Co-working space
4. หน่วยสารสนเทศงานวิจัย

ภารกิจ :

งานสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ และได้รับการอ้างอิงทางวิชาการจากฐานข้อมูลสากล เพื่อติดตามผลลัพธ์งานวิจัยเป็นประจำทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง
งานวิเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัย การอ้างอิงผลงานวิจัย และสืบค้นข้อมูลดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารต่างๆ จากฐานข้อมูลสากล
งานพัฒนาและบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย
งานบริการฝึกอบรมการเรียนรู้สารสนเทศและดัชนีต่างๆ
งานจัดทำข้อมูลรายงานการประกันคุณภาพ และรายงานประจำปีด้านการวิจัย งานโครงการเฉพาะกิจในการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลสากล (เช่น SciVal เป็นต้น)
งานพัฒนา Website เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลความรู้จากงานวิจัย
งานพัฒนาเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ทั้ง Internet/Intranet
พัฒนาเว็บไซต์กิจกรรมพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์
งานพัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูลคลังภาพ คณะวิทยาศาสตร์
5. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ

ภารกิจ :

ควบคุม ดูแล และบริหารความเสี่ยง Web Server ของคณะวิทยาศาสตร์และหน่วยงาน
ควบคุม ดูแล และบริหารความเสี่ยงระบบจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ และคลังภาพดิจิตอล ของคณะวิทยาศาสตร์
ควบคุม ดูแล ระบบสำรองข้อมูลของ Web Server ของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งวิทยาเขตพญาไทและศาลายา
เขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web Programming) เพื่อสนับสนุนพันธกิจ สารสนเทศวิจัย ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และงานประชุมวิชาการ
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริม ทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ ตามแนวปฏิบัติของทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
บริการช่วยเหลือแก้ปัญหาทางเทคนิคสำหรับผู้ใช้บริการสืบค้นสารสนเทศ (IT Helpdesk) เช่น ปัญหาการใช้งานฐานข้อมูลต่างๆ การเขียน/อ้างอิงตามหลักบรรณานุกรม และการตรวจสอบ/จัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ (ทั้งบนอุปกรณ์ประเภท Notebook, Mobile และ Tablet)
ให้บริการคำปรึกษาในการจัดตั้ง/ติดตั้ง Computer Cluster เพื่อการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์

ขั้นตอนการทำงานงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (Flowchart)

Stang Mongkolsuk Library Orientation 2014

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในห้องสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำของอาเซียน

พันธกิจ
สร้างความเป็นเลิศทางด้านการบริการสารสนเทศ เพื่อการศึกษาและวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปรัชญา
นำเสนอข้อมูล ที่ไว้วางใจได้เสมอ

คำขวัญ
เราเป็นยิ่งกว่าห้องสมุด

[ .. รายชือบุคลากร .. ]

แผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564
 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580