โครงสร้างหน่วยงาน

สำนักงานคณบดี
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

1. หน่วยทรัพยากรและบริการ

ภารกิจ :

คัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ วารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งฉบับพิมพ์และออนไลน์ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
วิเคราะห์และจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ ตามหลักบรรณารักษ์ศาสตร์ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
จัดระบบสมาชิกห้องสมุดของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อการบริการ
บริการทรัพยากรสารสนเทศ (บริการยืม-คืน บริการจอง และติดตามทวงถาม และอื่น ๆ) แก่ผู้ใช้บริการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
บริการแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ สืบค้น และนำเสนอทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ
บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศด้วยตนเอง
บริการพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน Co-working space สายล็อคโน้ตบุ๊ค ล็อคเกอร์ และอื่นๆ
รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์สถิติ แบบสำรวจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
รับผิดชอบศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
2. หน่วยสารสนเทศงานวิจัย

ภารกิจ :

สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ และได้รับการอ้างอิงทางวิชาการจากฐานข้อมูลสากล เพื่อติดตามผลลัพธ์งานวิจัยเป็นประจำทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง
วิเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัย การอ้างอิงผลงานวิจัย และสืบค้นข้อมูลดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารต่างๆ จากฐานข้อมูลสากล เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารและตัดสินใจเชิงนโยบาย
บริการฝึกอบรมวิเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัย การอ้างอิงผลงาน และสืบค้นดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสาร
จัดทำข้อมูลสารสนเทศวิจัยเพื่อรายงานการประกันคุณภาพ รายงานประจำปี ตัวชี้วัดระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น MUKPI CHE Ranking และอื่น ๆ
รวบรวมข้อมูลของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
บริการให้คำแนะนำด้านการจัดการข้อมูลวิจัย (Research data management) การเปิดเผยข้อมูล (Open data) รวมถึงการอ้างอิงข้อมูล
3. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ

ภารกิจ :

ควบคุม ดูแล บริหารเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท
ควบคุม ดูแล ระบบสำรองข้อมูล รวมถึงการบริหารความเสี่ยงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งวิทยาเขตพญาไทและศาลายา
บริการให้คำปรึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัยระดับสูง เช่น การติดตั้ง/ใช้งาน Computer Cluster เพื่อการวิจัย การติดตั้งคอมพิวเตอร์กับเครื่องมือวิจัย
พัฒนาเว็บไซต์หลักของคณะวิทยาศาสตร์ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และหน่วยงานอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์ที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง
พัฒนาโปรแกรม (Web Programming) เพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เช่น MUSC E-publication ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ฐานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน ฐานข้อมูลสมาชิกห้องสมุด ระบบบริหารจัดการ Co-working ฐานข้อมูลคลังความรู้จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ฐานข้อมูลคลังบทความวิชาการย้อนหลัง เป็นต้น
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
บริการช่วยเหลือแก้ปัญหาทางเทคนิคสำหรับผู้ใช้บริการสืบค้นสารสนเทศ (IT Helpdesk) เช่น ปัญหาการใช้งานฐานข้อมูลต่างๆ ทั้งบนอุปกรณ์ประเภท Notebook, Mobile และ Tablet
4. หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

ภารกิจ :

แสวงหา รวบรวม อนุรักษ์ ให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ วัตถุพิพิธภัณฑ์ และโสตทัศนจดหมายเหตุ ข้อมูลความรู้และสารสนเทศเกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์ หรือสังคมไทย
พัฒนาคลังความรู้จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ประกอบด้วยเอกสารจดหมายเหตุ หนังสือที่ระลึก วารสาร รายงาน วัตถุพิพิธภัณฑ์ และโสตทัศจดหมายเหตุ
จัดแสดงนิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวียน และนิทรรศการออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์ ผลงาน และเกียรติภูมิของคณะวิทยาศาสตร์ หรือสังคมไทย
พัฒนาคลังบทความวิชาการย้อนหลัง เพื่อให้บริการวิชาการ โดยให้บริการเป็นการภายในคณะวิทยาศาสตร์เท่านั้น
พัฒนาคลังข้อมูลวิจัย (Research data) ของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในห้องสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำของอาเซียน

พันธกิจ
สร้างความเป็นเลิศทางด้านการบริการสารสนเทศ เพื่อการศึกษาและวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปรัชญา
นำเสนอข้อมูล ที่ไว้วางใจได้เสมอ

คำขวัญ
เราเป็นยิ่งกว่าห้องสมุด

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 ด้านของคณะวิทยาศาสตร์
 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580