แหล่งสารสนเทศงานวิจัยและพัฒนา / สู่ภาคเอกชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Industry

ARDA Showcase

Agricultural Research Development Agency
Industry

Tech2Biz

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน)
Industry

ASIAN STI Watch – Science, Technology and Innovation

National Science Technology and Innovation Policy Office (STI)
ข้อมูลการจัดอันดับทางเศรษฐกิจ

Global Innovation Index (GII) 2013
IMD World Competitiveness - THAILAND Competitiveness Trends - 2013
Thomson Reuters 2013 Top 100 Global Innovators
World Economic Forum – The Gobal Competitiveness Report 2013-2014