วารสารไทยออนไลน์

Wiki

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

  - A -

 1. ABAC Journal (Assumption University)
 2. Academic Journal of Humanities and Social Sciences Burapha University (วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
 3. Academic Journal Thailand National Sports University (วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ)
 4. Advanced Science Journal (วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์)
 5. Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)
 6. Agriculture and Natural Resources ชื่อเดิม: วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ (Kasetsart Journal : Natural Science)
 7. Agriculture and Technology Journal (วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี)
 8. An Online Journal of Education (วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา)
 9. Applied Economics Journal (วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์) เปลี่ยนชื่อเป็น Asian Journal of Applied Economics
 10. Applied Science and Engineering Progress (King Mongkut's University of Technology North Bangkok)
 11. Archives of Allied Health Sciences ชื่อเดิม: Journal of Medical Technology and Physical Therapy = วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
 12. Art Pritas Journal (วารสารศิลป์ปริทัศน์)
 13. ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports ชื่อเดิม: Thaksin University Journal (วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ)
 14. Asian Archives of Pathology ชื่อเดิม: วารสารวิชาการราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
 15. Asian Biomedicine (Faculty of Medicine, Chulalongkorn University)
 16. Asian Health, Science and Technology Reports (Naresuan University)
 17. Asian Medical Journal and Alternative Medical ชื่อเดิม: Thammasat Medical Journal / ธรรมศาสตร์เวชสาร
 18. Asian Review (Chulalongkorn University)
 19. ASIA PARIDARSANA (วารสารเอเชียปริทัศน์)
 20. - B -

 21. Biomedical Sciences and Clinical Medical ชื่อเดิม: Chiang Mai Medical Journal (เชียงใหม่เวชสาร)
 22. Buddhachinaraj Medical Journal (พุทธชินราชเวชสาร)
 23. Built Environment Inquiry (วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย)
 24. Bulletin of Applied Sciences (วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
 25. Bulletin of the Department of Medical Sciences (วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
 26. Bulletin of the Department of Sciences Service (วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ)
 27. Burapha Journal of Business Management (วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา)
 28. Burapha Journal of Medicine (บูรพาเวชสาร)
 29. Burapha Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา)
 30. Business Administration and Economics Review (เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์)
 31. Business Review Journal (วารสารธุรกิจปริทัศน์)
 32. - C -

 33. Chaladsue (ฉลาดซื้อ)
 34. Chiang Mai University Journal of Natural Science (CMUJ)
 35. Chiang Mai Journal of Science
 36. Chinese Studies Journal (วารสารจีนศึกษา)
 37. Chulalongkorn Law Journal (วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 38. Chulalongkorn Medical Journal ชื่อเดิม: จุฬาลงกรณ์เวชสาร
 39. Chulalongkorn University Dental Journal (วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 40. CMU Journal of Law and Social Sciences
 41. Communication and Media in Asia Pacific
 42. Creative Business and Sustainability Journal ชื่อเดิม Chulalongkorn Business Review
 43. CRMA Journal (วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า)
 44. CRMA Journal of Humanities and Social Sciences (วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า)
 45. CRRU Journal of Communication (วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
 46. CUAST Journal (วารสารวิชาการ ปขมท.)
 47. Current Applied Science and Technology ชื่อเดิม: KMITL Science and Technology Journal
 48. - D -

 49. Damrong Journal of The Faculty of Archaeology Silpakorn University (ดำรงวิชาการ)
 50. Disease Control Journal (วารสารควบคุมโรค)
 51. Dusit Thani College Journal (วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี)
 52. - E -

 53. EAU Heritage Journal Science and Technology (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 54. EAU Heritage Journal Social Science and Humanities (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)
 55. Economics and Business Administration Journal Thaksin University (วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ)
 56. Economics and Public Policy Journal (วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ)
 57. ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications (ECTI - EEC)
  ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI - CIT)
 58. Education Management and Innovation Journal (วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา)
 59. Engineering and Applied Science Research (EASR) ชื่อเดิม: KKU Engineering Journal
 60. Engineering and Technology Horizon ชื่อเดิม: Ladkrabang Engineering Journal (วิศวสารลาดกระบัง)
 61. Engineering Transactions
 62. Environmental Journal (วารสารสิ่งแวดล้อม)
 63. Executive Journal (วารสารนักบริหาร)
 64. - H -

 65. Hatyai Academic Journal (วารสารหาดใหญ่วิชาการ)
 66. HCU Journal (วารสาร มฉก.วิชาการ)
 67. HealthToday
 68. Huachiew Chalermprakiet Science and Technology Journal (วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)
 69. Humanities and Social Sciences (มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์)
 70. Humanities, Arts and Social Sciences Studies ชื่อเดิม: Silpakorn University Journal of Social Science, Humanities, and Arts
 71. Human Resource and Organization Development Journal (วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)
 72. - I -

 73. Information (อินฟอร์เมชั่น)
 74. Information Technology Journal (วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 75. Insight Urology (วารสารยูโร)
 76. Integrated Social Science Journal (วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ)
 77. Integrated Social Science Journal, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University (วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 78. International Energy Journal (AIT: Asian Institute of Technology)
 79. International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems (วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์)
 80. - J -

 81. JSN Journal (วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา)
 82. Journal of Academic Information and Technology (วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี)
 83. Journal of Accountancy and Management (วารสารการบัญชีและการจัดการ)
 84. Journal of Accounting Profession (วารสารวิชาชีพบัญชี)
 85. Journal of Agricultural Production (วารสารผลิตกรรมการเกษตร)
 86. Journal of Agricultural Science and Management (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ)
 87. Journal of Applied Information Technology (วารสารวิชาการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 88. Journal of Applied Science, The (วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์)
 89. Journal of Applied Statistics and Information Technology (วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 90. Journal of Architectural/Planning Research and Studies, The (JARS) (วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม / การผังเมือง)
 91. Journal of Basic and Applied Pharmacology ชื่อเดิม วารสารเภสัชวิทยา = Thai Journal of Pharmacology
 92. Journal of Business Administration (วารสารบริหารธุรกิจ)
 93. Journal of Business Administration, Maejo University (วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
 94. Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailand (วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย)
 95. Journal of Chulabhorn Royal Academy (วารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)
 96. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) (วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 97. Journal of Demography (วารสารประชากรศาสตร์)
 98. Journal of Digital Bisiness (วารสารดิจิทัล ธุรกิจ และสังคมศาสตร์)
 99. Journal of Educational Research (วารสารวิจัยทางการศึกษา)
 100. Journal of Education and Human Development Sciences (วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์)
 101. Journal of Education and Social Development (วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม)
 102. Journal of Education Studies (วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 103. Journal of Environmental Management (วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม)
 104. Journal of Faculty of Applied Arts, The (วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์)
 105. Journal of Faculty of Nursing Burapha University, The (วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
 106. Journal of Fisheries and Environment (คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 107. Journal of Fisheries Technology Research (วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง)
 108. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science ชื่อเดิม: วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 109. Journal of Food Technology, Siam University (วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม)
 110. Journal of Health Education and Communication (วารสารสุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพ)
 111. Journal of Health, Physical Education and Recreation (วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ)
 112. Journal of Health Science (วารสารวิชาการสาธารณสุข)
 113. Journal of Health Science and Medical Research (สงขลานครินทร์เวชสาร) ชื่อเดิม: Songklanagarind Medical Journal
 114. Journal of Hematology and Transfusion Medicine (วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต)
 115. Journal of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University (วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
 116. Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University (วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี) ชื่อเดิม วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี
 117. Journal of Inclusive and Innovative Education ชื่อเดิม: ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 118. Journal of Industrial Education (วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
 119. Journal of Industrial Technology, The (วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
 120. Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University (วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)
 121. Journal of Information and Learning (วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
 122. Journal of Information Science (วารสารสารสนเทศศาสตร์)
 123. Journal of Information Science and Technology (วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 124. Journal of Information Systems for Business (วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ)
 125. Journal of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University (วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
 126. Journal of Kasetsart Veterinarians (วารสารสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 127. Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok, The (วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
 128. Journal of Language and Linguistics (วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 129. Journal of Liberal Arts and Management Science Kasetsart University (วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 130. Journal of Liberal Arts, Rangsit University (วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต)
 131. Journal of Liberal Arts, Thammasat University (วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 132. Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University (วารสารบรรณศาสตร์ มศว)
 133. Journal of Logistics and Supply Chain College (วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
 134. Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University (วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
 135. Journal of Management Science Suratthani Rajabhat University (วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)
 136. Journal of Medicine and Health Sciences (วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
 137. Journal of Mekong Societies (วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง)
 138. Journal of Mental Health of Thailand (วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย)
 139. Journal of Metals, Materials and Minerals (วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 140. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences ชื่อเดิม : วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 141. Journal of Nursing and Health Research (วารสารวิจัยการพยาบาลและสุขภาพ)
 142. Journal of Nursing and Health Sciences (วารสารการพยาบาลและสุขภาพ)
 143. Journal of Nursing Science and Health (วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ)
 144. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University (วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 145. Journal of Nutrition Association of Thailand (วารสารโภชนาการ)
 146. Journal of Physics and General Science (วารสารฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
 147. Journal of Preventive Medicine Association of Thailand (วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย)
 148. Journal of Politics, Administration and low (วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย)
 149. Journal of Population and Social Studies ชื่อเดิม: วารสารประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 150. Journal of Professional Routine to Research (วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย)
 151. Journal of Public Health and Development (วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา)
 152. Journal of Public Relations and Advertising (วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา)
 153. Journal of Rajanagarindra (วารสารราชนครินทร์)
 154. Journal of Rangsit University: Teaching and Learning (วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต)
 155. Journal of Research and Development Buriram Rajabhat University (วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) เปลี่ยนชื่อเป็น: Journal of Local Research and Innovation (วารสารวิจัยและนวัตกรรมท้องถิ่น)
 156. Journal of Science and Technology (วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 157. Journal of Science and Technology Kasetsart University (วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 158. Journal of Science and Technology Mahasarakham University (วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
 159. Journal of Science & Technology, Ubon Ratchathani University (วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
 160. Journal of Science Ladkrabang (วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง)
 161. Journal of Sports Science and Health (วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)
 162. Journal of Social Sciences and Humanities (วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)
 163. Journal of Southern Technology (วารสารเทคโนโลยีภาคใต้)
 164. Journal of Sports Science and Technology (วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)
 165. Journal of Technical Education Development King Monkut's University of Technology North Bangkok (วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา)
 166. Journal of Technology Management Rajabhat Maha Sarakham University (วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)
 167. Journal of Thai Food Culture (วารสารวัฒนธรรมอาหารไทย)
 168. Journal of Thai Hospitality and Tourism (วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย)
 169. Journal of Thai Stroke Society (วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย)
 170. Journal of Thai Studies (วารสารไทยศึกษา)
 171. Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine (วารสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)
 172. Journal of the Department of Medical Services (วารสารกรมการแพทย์)
 173. Journal of the Faculty of Architecture King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.)
 174. Journal of the Medical Association of Thailand (จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 175. Journal of the Medical Technologist Association of Thailand (วารสารเทคนิคการแพทย์)
 176. Journal of the Psychiatrist Association of Thailand (วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย)
 177. Journal of The Royal Thai Army Nurses (วารสารพยาบาลทหารบก)
 178. Journal of the Siam Society, The
 179. Journal of the Thai Medical Informatics Association (วารสารสมาคมเวชสารสนเทศไทย)
 180. Journal of the Thai Veterinary Medical Association Under Royal Patronage (สัตวแพทยสาร สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย)
 181. Journal of Tropical Medicine and Parasitology, The (วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา)
 182. Journal of Vocational and Technical Education (JVTE) (วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
 183. Journal of Vocational Institute of Agriculture (JVIA) (วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร)
 184. - K -

 185. Kasetsart Journal of Social Sciences (วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)
 186. Khon Kaen Agriculture Journal (แก่นเกษตร)
 187. Kid Creative Thailand (คิด Creative Thailand)
 188. King Mongkut's Agricultural Journal (วารสารเกษตรพระจอมเกล้า)
 189. King Prajadhipok's Institute Journal (วารสารสถาบันพระปกเกล้า)
 190. KKBS Journal of Bisiness Administration and Accountancy (วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 191. KKU Research Journal : Graduate Studies (วารสารวิจัย มข. : ฉบับบัณฑิตศึกษา)
 192. KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences : Graduate Studies (วารสารวิจัย มข. : ฉบับบัณฑิตศึกษา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 193. KKU Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์ มข.)
 194. KKU. Veterinary Journal (วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.)
 195. KMUTT Research & Development Journal (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.)
 196. Kuakarun Journal of Nursing (วารสารเกื้อการุณย์)
 197. - L -

 198. Lampang Medical Journal (ลำปางเวชสาร)
 199. Lampang Rajabhat University Journal (วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)
 200. Lawarath Social e-Journal
 201. LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network
 202. Liberal Arts Review (ศิลปศาสตร์ปริทัศน์)
 203. Life Sciences and Environment Journal ชื่อเดิม Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences
 204. Local Administration Journal (วารสารการบริหารท้องถิ่น)
 205. - M -

 206. Maejo Information Technology and Innovation Journal (วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม)
 207. Maejo International Journal of Energy and Environmental Communication
 208. Maejo International Journal of Science and Technology
 209. Mahidol Dental Journal (วิทยสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล)
 210. Mahidol Music Journal
 211. Mahidol R2R e-Journal (กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
 212. Mahidol University gazette (มหิดลสาร)
 213. MANUSYA : Journal of Humanities (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 214. Mathematical Journal (วารสารคณิตศาสตร์)
 215. Modern Management Journal (วารสารการจัดการสมัยใหม่)
 216. Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures
 217. Music Journal (วารสารเพลงดนตรี)
 218. - N -

 219. Naresuan Agricultural Journal (วารสารเกษตรนเรศวร)
 220. Naresuan University Journal : Sciences and Technology (วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 221. NECTEC Technical Journal (วารสารวิชาการเนคเทค)
 222. NIDA Development Journal (วารสารพัฒนบริหารศาสตร์)
 223. NU. International Journal of Science (วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
 224. Nursing Journal CMU (พยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 225. Nursing Research and Innovation Journal (วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล) ชื่อเดิม: Ramathibodi Nursing Journal (รามาธิบดีพยาบาลสาร)
 226. Nursing Science Journal of Thailand (วารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ชื่อเดิม Journal of Nursing Science
 227. - P -

 228. Panyapiwat Journal (วารสารปัญญาภิวัฒน์)
 229. Parichart Journal (วารสารปาริชาต)
 230. Payap University Journal (วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ)
 231. Pharmaceutical Sciences Asia (วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ชื่อเดิม Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences
 232. Prawarun Agricultural Journal (วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)
 233. Princess of Naradhiwas University Journal (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)
 234. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 235. Progress in Applied Science and Technology ชื่อเดิม วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี = Science and Technology RMUTT Journal
 236. Public Health Journal of Burapha University, The (วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา)
 237. - R -

 238. Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal (วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
 239. Ramathibodi Medical Journal (รามาธิบดีเวชสาร)
 240. Rangsit Music Journal (วารสารดนตรีรังสิต)
 241. Rangsit University Journal of Engineering and Technology (วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต)
 242. Ratchaphruek Journal (วารสารราชพฤกษ์)
 243. Research and Development Journal Loei Rajabhat University (วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)
 244. Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University (วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
 245. RMUTI Journal Humanities and Social Sciences (วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 246. RMUTI Journal Science and Technology (วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 247. RMUTL Journal of Socially Engaged Scholarship (วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
 248. RMUTP Research Journal (วารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร)
 249. RMUTSV Research Journal (วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)
 250. Romphruek Journal (วารสารร่มพฤกษ์)
 251. Royal Thai Army Medical Journal (เวชสารแพทย์ทหารบก)
 252. Royal Thai Navy Medical Journal (วารสารแพทย์นาวี)
 253. RSU Library Journal (วารสารรังสิตสารสนเทศ)
 254. - S -

 255. School of Administrative Studies Academic Journal (วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์)
 256. Science and Technology Asia ชื่อเดิม Thammasat International Journal of Science and Technology
 257. Science and Technology Research Journal Nakhon Ratchasima Rajabhat University (วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
 258. ScienceAsia : Journal of The Science Society of Thailand
 259. Science, Engineering and Health Studies (SEHS) ชื่อเดิม : Silpakorn University Science and Technology Journal
 260. Science Essence Journal ชื่อเดิม : Srinakharinwirot Science Journal / วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.
 261. Siriraj Medical Journal ชื่อเดิม: Siriraj Hospital Gazette / สารศิริราช
 262. Silpakorn University Journal (วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร)
 263. Social Sciences Research and Academic Journal (วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์)
 264. Songklanakarin Journal of Management Sciences (วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
 265. Songklanakarin Journal of Plant Science (วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์)
 266. Songklanakarin Journal of Science and Technology ชื่อเดิม: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 267. Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities (วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) เปลี่ยนชื่อเป็น Journal of Social Science and Humanities Research in Asia
 268. Southeast Asian Journal of Economics Formerly: Chulalongkorn Journal of Economics
 269. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, The
 270. Srinagarind Medical Journal (ศรีนครินทร์เวชสาร)
 271. Srinakharinwirot Academic Journal of Education (วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ)
 272. Srinakharinwirot Business Journal (วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ)
 273. Srinakharinwirot Engineering Journal (วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
 274. Srinakharinwirot Research and Development: Journal of Humanities and Social Sciences (วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา : สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 275. Srinakharinwirot University : Journal of Science and Technology (วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 276. SSRU Journal of Management Science (วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
 277. Suan Sunandha Science and Technology Journal (The)
 278. Suranaree Journal of Science and Technology
 279. Suranaree Journal of Social Science (วารสารเทคโนโลยีสุรนารี)
 280. - T -

 281. Technical Education Journal, King Mongkut's University of Technology North Bangkok (วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
 282. Thai Agricultural Research Journal (วารสารวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร)
 283. Thai Cancer Journal (วารสารโรคมะเร็ง)
 284. Thai Dental Nurse Journal (วารสารทันตาภิบาล)
 285. Thai Food and Drug Journal (วารสารอาหารและยา)
 286. Thai Forest Bulletin (Botany)
 287. Thai Forest Ecological Research (วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย)
 288. Thai Industrial Engineering Network Journal (วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย)
 289. Thai Journal of Agricultural Science
 290. Thai Journal of Botany (วารสารพฤกษศาสตร์ไทย)
 291. Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing (วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก)
 292. Thai Journal of Dematology (วารสารโรคผิวหนัง)
 293. Thai Journal of Health Education (วารสารสุขศึกษา)
 294. Thai Journal of Neurology (วารสารปราสาทวิทยาแห่งประเทศไทย)
 295. Thai Journal of Operations Research (วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน)
 296. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences, The (ไทยเภสัชสาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 297. Thai Journal of Pharmacy Practice (วารสารเภสัชกรรมไทย)
 298. Thai Journal of Physical Therapy (วารสารกายภาพบำบัด)
 299. Thai Journal of Physics (วารสารฟิสิกส์ไทย)
 300. Thai Journal of Public Health (วารสารสาธารณสุขศาสตร์)
 301. Thai Journal of Public Health and Health Sciences (วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
 302. Thai Journal of Science and Technology
 303. Thai Journal of Toxicology (วารสารพิษวิทยาไทย)
 304. Thai Journal of Veterinary Medicine, The (เวชชสารสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 305. Thailand and the World Economy (วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์)
 306. Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health (วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม)
 307. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal (ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ) / ชื่อเดิม Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Sciences
 308. Thai Rice Research Journal (วารสารวิชาการข้าว)
 309. Thaksin University Library Journal (วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ)
 310. Thammasat Journal of Japanese Studies (วารสารญี่ปุ่นศึกษาธรรมศาสตร์) / ชื่อเดิม วารสารญี่ปุ่นศึกษา
 311. T.L.A. Bulletin (วารสารห้องสมุด)
 312. TLA Research Journal (วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ)
 313. Trends in Sciences Formerly: Walailak Journal of Science and Technology
 314. Tropical Natural History
 315. - U -

 316. Ubon Ratchathani Journal of Research and Evaluation (วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี)
 317. Udon Thani Rajabhat University Journal of Sciences and Technology (วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
 318. University of the Thai Chamber of Commerce Journal (วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 319. URU Journal of Integrated Science for Development (วารสารสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
 320. UTK Research Journal (วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ)
 321. - V -

 322. Vajira Medical Journal: Journal of Urban Medicine (วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง) ชื่อเดิม: วชิรเวชสาร
 323. Veterinary Integrative Sciences ชื่อเดิม: Chiang Mai Veterinary Journal / เชียงใหม่สัตวแพทยสาร
 324. Vocational Education Innovation and Research Journal (วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา)
 325. VRU Research and Development Journal Science and Technology (วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 326. - W -

 327. Walailak Journal of Learning Innovation (วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
 328. Warasan Phuettikammasat (วารสารพฤติกรรมศาสตร์)
 329. Wipitpatanasilna Journal of Arts (วารสารวิพิธพัฒนศิลป์)
 330. - Y -

 331. YRU Journal of Science and Technology (วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.)