วารสารไทยออนไลน์

Wiki

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

  - A -

 1. ABAC Journal (Assumption University)
 2. Advanced Science Journal (ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์)
 3. Agriculture and Natural Resources (เปลี่ยนชื่อจาก Kasetsart Journal : Natural Science)
 4. Applied Economics Journal (วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 5. Asian Archives of Pathology (เปลี่ยนชื่อจาก วารสารวิชาการราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย)
 6. Asian Biomedicine (Research, Reviews & News)(เปลี่ยนชื่อจาก Chulalongkorn Medical Journal)
 7. Asian Journal of Energy and Environment (AJEE)
 8. AU Journal of Technology
 9.  

  - B -

 10. Buddhachinaraj Medical Journal (พุทธชินราชเวชสาร)
 11. Bulletin of the Department of Medical Sciences (วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
 12. Bulletin of the Department of Sciences Service (วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ)
 13. Burapha Journal of Medicine (บูรพาเวชสาร)
 14. Burapha Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา)
 15.  

  - C -

 16. Chaladsue (ฉลาดซื้อ)
 17. Chiang Mai University Journal of Natural Science (CMUJ)
 18. Chiang Mai Journal of Science
 19. Chiang Mai Medical Journal (เชียงใหม่เวชสาร)
 20. Chiang Mai Veterinary Journal (เชียงใหม่สัตวแพทยสาร)
 21. Chinese Studies Journal (วารสารจีนศึกษา)
 22. Chulalongkorn Journal of Economics
 23. Chulalongkorn Medical Journal (จุฬาลงกรณ์เวชสาร)
 24.  

  - D -

 25. DAMRONG : Journal of the Faculty of Archaeology (ดำรงวิชาการ)
 26. Disease Control Journal (วารสารควบคุมโรค)
 27. Domtad (โดมทัศน์)
 28.  

  - E -

 29. ECTI Transactions
  ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications (ECTI - EEC)
  ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI - CIT)
 30. Engineering and Applied Science Research (EASR) เดิมชื่อ KKU Engineering Journal
 31. Engineering Transactions
 32. Environmental Journal (วารสารสิ่งแวดล้อม)
 33.  

  - F -

 34. FDA Journal (วารสารอาหารและยา)
 35.  

  - H -

 36. HCU Journal (วารสาร มฉก.วิชาการ)
 37. HealthToday
 38. Humanities and Social Sciences (วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 39.  

  - I -

 40. Information Journal (วารสารอินฟอร์เมชั่น)
 41. Information Technology Journal (วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 42. International Energy Journal (AIT: Asian Institute of Technology)
 43. International Journal of the Computer, the Internet and Management
 44.  

  - J -

 45. Japanese Studies Journal (วารสารญี่ปุ่นศึกษา)
 46. JARS (วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม)
 47. JSN Journal (วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา)
 48. Journal of Accounting Profession (วารสารวิชาชีพบัญชี)
 49. Journal of Applied Science, The (วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์)
 50. Journal of Asian Review (วารสารเอเชียปริทัศน์)
 51. Journal of Business Administration (วารสารบริหารธุรกิจ)
 52. Journal of Community Research Development (Humanities and Social Sciences) (วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 53. Journal of Demography (วารสารประชากรศาสตร์)
 54. Journal of Educational Research and Measurement Burapha University (วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา)
 55. Journal of Environmental Management (วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม)
 56. Journal of Faculty of Applied Arts, The (วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์)
 57. Journal of Faculty of Nursing Burapha University, The (วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
 58. Journal of Faculty of Social Sciences and Humanities (วารสารสหศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 59. Journal of Fisheries and Environment (คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 60. Journal of Forest Management (วารสารการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 61. Journal of Geoinformation Technology (วารสารเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ)
 62. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review (วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์)
 63. Journal of Health Education (วารสารสุขศึกษา)
 64. Journal of Exercise and Sport Science (วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา)
 65. Journal of Hematology and Transfusion Medicine (วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต)
 66. Journal of Industrial Education (วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
 67. Journal of Industrial Technology (วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
 68. Journal of Information Science (วารสารสารสนเทศศาสตร์)
 69. Journal of Information Science and Technology (วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 70. Journal of Information Technology Management and Innovation (วารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม)
 71. Journal of Kasetsart Veterinarians (วารสารสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 72. Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok (วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
 73. Journal of Language and Linguistics (วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 74. Journal of Liberal Arts (วารสารศิลปศาสตร์)
 75. Journal of Medical Technology and Physical Therapy (วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด)
 76. Journal of Medicine and Health Sciences (วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
 77. Journal of Mekong Societies (วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง)
 78. Journal of Mental Health of Thailand (วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย)
 79. Journal of Metals, Materials and Minerals (วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 80. Journal of Nursing Science (วารสารพยาบาลศาสตร์)
 81. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University (วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 82. Journal of Nutrition Association of Thailand (วารสารโภชนาการ)
 83. Journal of Preventive Medicine Association of Thailand (วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย)
 84. Journal of Politics, Administration and low (วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย)
 85. Journal of Population and Social Studies (วารสารประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)
 86. Journal of Professional Routine to Research (วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย)
 87. Journal of Public Health (วารสารสาธารณสุขศาสตร์)
 88. Journal of Public Health and Development (วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา)
 89. Journal of Science and Technology (วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 90. Journal of Science and Technology Kasetsart University (วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 91. Journal of Science and Technology Mahasarakham University (วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
 92. Journal of Science & Technology, Ubon Ratchathani University (วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
 93. Journal of Science Ladkrabang (วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง)
 94. Journal of Science Technology and Humanities (มหาวิทยาลัยบูรพา)
 95. Journal of Social Sciences (วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 96. Journal of Sports Science and Health (วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)
 97. Journal of Sports Science and Technology (วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)
 98. Journal of Srinakharinwirot University (วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 99. Journal of Srinakharinwirot Research and Development (วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 100. Journal of Technical Education Development King Monkut's University of Technology North Bangkok (วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา)
 101. Journal of Thai Hospitality and Tourism (วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย)
 102. Journal of Thai Stroke Society (วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย)
 103. Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine (วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)
 104. Journal of the Department of Medical Services (วารสารกรมการแพทย์)
 105. Journal of the Faculty of Architecture King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.)
 106. Journal of the Medical Association of Thailand (จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 107. Journal of the National Research Council (วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
 108. Journal of the Psychiatrist Association of Thailand (วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย)
 109. Journal of the Thai Medical Informatics Association (วารสารสมาคมเวชสารสนเทศไทย)
 110. Journal of the Thai Veterinary Medical Association (สัตวแพทยสาร สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย)
 111. Journal of Thonburi University (วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี)
 112. Journal of Tropical Medicine and Parasitology, The (วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา)
 113. Journal of Vocational and Technical Education (VJTE) (วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
 114. Journal of Wildlife in Thailand (วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย)
 115.  

  - K -

 116. Kamphaengsaen Academic Journal (วิทยาสารกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 117. Kasetsart Journal Natural Sciences, The (วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์) เปลี่ยนชื่อเป็น Agriculture and Natural Resources
 118. Kasetsart Journal of Social Sciences (เปลี่ยนชื่อจาก Kasetsart Journal : Social Sciences)
 119. Kasetsart Journal : Social Sciences, The (วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์) เปลี่ยนชื่อเป็น Kasetsart Journal of Social Sciences
 120. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin (วารสารคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 121. Khon Kaen Agriculture Journal (แก่นเกษตร)
 122. Khwam ru khux prateep (ความรู้คือประทีป)
 123. Kid Creative Thailand (คิด Creative Thailand)
 124. King Mongkut's Agricultural Journal (วารสารเกษตรพระจอมเกล้า)
 125. KKU Research Journal : Graduate Studies (วารสารวิจัย มข. : ฉบับบัณฑิตศึกษา)
 126. KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences : Graduate Studies (วารสารวิจัย มข. : ฉบับบัณฑิตศึกษา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 127. KKU Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์ มข.)
 128. KKU Veterinary Journal (วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 129. KMITL Science and Technology Journal (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
 130. KMUTT Research & Development Journal (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.)
 131. Kuakarun Journal of Nursing (วารสารเกื้อการุณย์)
 132.  

  - M -

 133. Maejo Information Technology and Innovation Journal (วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
 134. Maejo International Journal of Science and Technology
 135. Mahidol Music Journal
 136. Mahidol University gazette (มหิดลสาร)
 137. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences (Warasarn Phesatchasat : วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 138. MANUSYA : Journal of Humanities (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 139. Modern Management Journal (วารสารการจัดการสมัยใหม่)
 140. Mon-Khmer Studies Journal
 141. Music Journal (วารสารเพลงดนตรี)
 142.  

  - N -

 143. Naresuan University Journal : Sciences and Technology (วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร)
 144. Naresuan University International Journal of Science (วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
 145. Natural History Bulletin of the Siam Society
  (Natural History Bulletin from ThaiScience.info)
 146. NECTEC Technical Journal
 147. NIDA Development Journal (วารสารพัฒนบริหารศาสตร์)
 148. Nursing Journal (พยาบาลสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 149. Nursing Science Journal of Thailand (วารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 150.  

  - P -

 151. Panyapiwat Journal (วารสารปัญญาภิวัฒน์)
 152. Payap University Journal (วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ)
 153. Prajna Vihara : The Journal of Philosophy and Religion
 154. Prawarun Agricultural Journal (วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)
 155. Princess of Naradhiwas University Journal (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)
 156. Public Health Journal of Burapha University, The (วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา)
 157.  

  - R -

 158. Ramathibodi Medical Journal (รามาธิบดีเวชสาร)
 159. Ramathibodi Nursing Journal (รามาธิบดีพยาบาลสาร)
 160. Ratchaphruek Journal (วารสารราชพฤกษ์)
 161. Research Methodology and Cognitive Science (วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา)
 162. RMUTI Journal (วารสาร มทร.อีสาน)
 163. Romphruek Journal (วารสารร่มพฤกษ์)
 164. Royal Thai Army Medical Journal (เวชสารแพทย์ทหารบก)
 165. Royal Thai Navy Medical Journal (วารสารแพทย์นาวี)
 166.  

  - S -

 167. Sasin Journal of Management
 168. Science and Technology Asia (เปลี่ยนชื่อจาก Thammasat International Journal of Science and Technology)
 169. Science and Technology RMUTT Journal (วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี)
 170. ScienceAsia : Journal of The Science Society of Thailand
 171. Siriraj Medical Journal (สารศิริราช) / เปลี่ยนชื่อจาก Siriraj Hospital Gazette
 172. Silpakorn University Science and Technology Journal
 173. Silpakorn University Journal of Social Science, Humanities, and Arts
 174. Songklanakarin Journal of Science and Technology (วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 175. Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities (วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)
 176. Songklanagarind Medical Journal (สงขลานครินทร์เวชสาร)
 177. South East Asian Journal of Medical Education
 178. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, The
 179. Srinagarind Medical Journal (ศรีนครินทร์เวชสาร)
 180. Srinakharinwirot Engineering Journal (วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
 181. Srinakharinwirot Research and Development : Journal of Humanities and Social Science (วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา : สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 182. Srinakharinwirot Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์ มศว)
 183. Suan Sunandha Science and Technology Journal
 184. Suranaree Journal of Science and Technology (วารสารเทคโนโลยีสุรนารี)
 185. SU.T.BULLETIN (บรรณสาร มศก.ท.)
 186.  

  - T -

 187. Technical Education Journal, King Mongkut's University of Technology North Bangkok (วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
 188. Thai Agricultural Research Journal (วารสารวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร)
 189. Thai Cancer Journal (วารสารโรคมะเร็ง)
 190. Thai Dental Nurse Journal (วารสารทันตาภิบาล)
 191. Thai Forest Bulletin
 192. Thai Journal of Agricultural Science
 193. Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing (วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก)
 194. Thai Journal of Dematology (วารสารโรคผิวหนัง)
 195. Thai Journal of Neurology (วารสารปราสาทวิทยาแห่งประเทศไทย)
 196. Thai Journal of Operations Research (วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน)
 197. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences, The (ไทยเภสัชสาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 198. Thai Journal of Pharmacy Practice (วารสารเภสัชกรรมไทย)
 199. Thai Journal of Phytopharmacy (วารสารสมุนไพร มหาวิทยาลัยมหิดล)
 200. Thai Journal of Science and Technology
 201. Thai Journal of Veterinary Medicine, The (เวชชสารสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 202. Thailand Journal of Health Promotion and Environmental (วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม)
 203. Thailand Natural History Museum Journal, The
 204. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal (ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ) / เปลี่ยนชื่อจาก Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Sciences
 205. Thaksin University Journal (วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ)
 206. Thaksin University Library Journal (วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ)
 207. Thammasat Economic Journal (วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์)
 208. Thammasat Medical Journal (ธรรมศาสตร์เวชสาร)
 209. The Thai Journal of Urology (วารสารยูโร)
 210. T.L.A. Bulletin (วารสารห้องสมุด)
 211. TLA Research Journal (วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ)
 212.  

  - U -

 213. University of the Thai Chamber of Commerce Journal (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
 214. UTK Journal (วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
 215.  

  - V -

 216. Vajira Medical Journal (วชิรเวชสาร)
 217. Veridian E-Journal Humanities, Social Sciences and arts
 218. Veridian E-journal Science and Technology Silpakorn University