การประกันคุณภาพ (QA)

ประจำปีงบประมาณ 2563

PA คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563

PA งานสารสนเทศฯ ปีงบประมาณ 2563

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บท ICT มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2563-2566

ประจำปีงบประมาณ 2561
ประจำปีงบประมาณ 2559

PA คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559

PA งานสารสนเทศฯ ปีงบประมาณ 2559

โครงการใน PA คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แบบ Online (ระบบ MU KPI) ประจำปีงบประมาณ 2559

รายงานประจำปีของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2558

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559

รายงาน Unscheduled events & Breakdown ปีงบประมาณ 2558

รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ปี 2558

ประจำปีงบประมาณ 2558

PA คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558

PA งานสารสนเทศฯ ปีงบประมาณ 2558

รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ปี 2557

รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แบบ Online (ระบบ MU KPI) ประจำปีงบประมาณ 2558

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558

แผนการดำเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558

ข้อมูลการจัดทำแบบสอบถามหรือแบบประเมินต่างๆ ในปีงบประมาณ 2557

รายงานผลการตรวจสอบงานสารสนเทศฯ จากงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2558

ประจำปีงบประมาณ 2557

PA คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557

PA งานสารสนเทศฯ ปีงบประมาณ 2557

รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แบบ Online (ระบบ MU KPI) ประจำปีงบประมาณ 2557

รายงานการประเมินตนเองในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย. 56-30 พ.ค. 57)

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557

การจัดทำ R2R / บทความวิชาการ ของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์

การสื่อสารภายในระดับภาควิชา/ งาน/ หน่วย ปีงบประมาณ 2557

แบบสำรวจกระบวนการสร้างผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนให้ทดแทนรุ่นเก่าได้ และนำพาองค์กรก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

Template การใช้ social media และช่องทางอื่นๆ

ประจำปีงบประมาณ 2556

คำอธิบายตัวชี้วัดตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2556

PA งานสารสนเทศฯ ปีงบประมาณ 2560

รายงานประจำปีของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556

PA คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556 (เฉพาะส่วนของงานสารสนเทศฯ ข้อ 1.1-1.2, 3.1-3.2)

PA งานสารสนเทศฯ ปีงบประมาณ 2556

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ปีงบประมาณ 2556

ประจำปีงบประมาณ 2554

รายงานประจำปีของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2554

PA คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554 (เฉพาะส่วนของงานสารสนเทศฯ ข้อ 4.3.1-4.3.3)

PA งานสารสนเทศฯ ปีงบประมาณ 2554 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)
PA งานสารสนเทศฯ ปีงบประมาณ 2554

รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพ (MUQD) ประจำปีงบประมาณ 2554

การบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2554