มาตรฐานห้องสมุดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง มาตรฐานห้องสมุด พ.ศ. 2549
ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ พ.ศ. 2553
ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558

 

Standards for Libraries in Higher Education (ALA)
IFLA Standards
Standards at the Library of Congress
Standards and Guidelines for Australian Public Libraries
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554
มาตรฐานการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
มาตรฐานการจัดทำคำอธิบายจดหมายเหตุระหว่างประเทศ (General International Standard Archival Description : ISAD(G)) โดย สภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ (The International Council on Archives: ICA)
พ.ร.บ.จดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556
คู่มือการบันทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์สำคัญ: หลักเกณฑ์การเรียบเรียงจดหมายเหตุเหตุการณ์สำคัญ โดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ และ บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. (2554). คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ. ปทุมธานี : ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

ลิขสิทธิ์

สิทธิบัตร

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2564 warning
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
พ.ร.บ. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พ.ร.บ. ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 warning
พ.ร.บ. ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 warning
กฎหมายดิจิตอล พ.ศ. 2562 (ETDA)
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป General Data Protection Regulation (GDPR) warning
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556-2559
คู่มือ คนไทย รู้ทันภัยไซเบอร์ - สพธอ. (ETDA)
คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน (กสทช.)
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ขอบเขตการใช้บังคับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Infographic)
เรื่อง เกริ่นนำและทำความรู้จัก "Privacy" "Data Protection" และ GDPR ที่ปลุกกระแสความตื่นตัวของการทำธุรกิจดิจิทัล และวาระ Hot ในเวทีระดับโลก (ส.ค. 62 - ETDA)
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ก.ย. 61) ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

หมวดข้อมูลคอมพิวเตอร์

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

แผ่นพับ (ข้อควรระวังสำหรับชาวคณะวิทยาศาสตร์)

คู่มือทั่วไป

คู่มือธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การมอบอำนาจการดำเนินการด้านการคลังและพัสดุ (ส.ค. 60)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง จรรยาบรรณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559 (พ.ย. 59)
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของกระทรวงศึกษาธิการ (ส.ค. 59)
กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ข้อควรระวังในการออกคำสั่งทางปกครอง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560
ราชกิจจานุเบกษา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 585) พ.ศ. 2558

 

การรับรองเพศสถานะ ตามกฎหมายในประเทศไทย:การทบทวนกฎหมายและนโยบาย (สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ)
พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558