มาตรฐานห้องสมุดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ

ระบบแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงและแจ้งเหตุการละเมิด
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล (มิ.ย. 66)
ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2567 new
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (มี.ค. 66)
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563
กรมทรัพย์สินทางปัญญา แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software: ซอฟต์แวร์) และการใช้งานซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
พ.ร.บ. ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยทั่วไป
Data subject access request management
ระบบแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง มาตรฐานห้องสมุด พ.ศ. 2549
ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ พ.ศ. 2553
ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558

 

Standards for Libraries in Higher Education (ALA)
IFLA Standards
Standards at the Library of Congress
Standards and Guidelines for Australian Public Libraries
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554
มาตรฐานการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
มาตรฐานการจัดทำคำอธิบายจดหมายเหตุระหว่างประเทศ (General International Standard Archival Description : ISAD(G)) โดย สภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ (The International Council on Archives: ICA)
พ.ร.บ.จดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556
คู่มือการบันทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์สำคัญ: หลักเกณฑ์การเรียบเรียงจดหมายเหตุเหตุการณ์สำคัญ โดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ และ บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. (2554). คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ. ปทุมธานี : ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

เอกสารมาตรฐานทางจริยธรรมการวิจัย

1. The Belmont Report: Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research
2. Good Clinical Practice (GCP) โดย The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH)
  - 2016
  - Draft Version 2023
3. International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans โดย Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) ร่วมกับองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)(2016)
4. กฎนูเรมเบิร์ก : Nuremberg Code (1947)
5. ปฏิญญาเฮลซิงกิ : Declaration of Helsinki (2013) ฉบับภาษาไทย l English
6. หลักเกณฑ์การวิจัยทางคลินิกที่ดี (จีซีพี) สำหรับการวิจัยทางสังคมและพฤติกรรม คำแนะนำภาคสนาม โดย สำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
7. แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 โดย ชมรมจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย
8. แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ ฉบับภาษาไทย (International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects)

 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา
นักวิชาการ เทศ-ไทย หาความรู้ให้แน่ ใช่แค่คิดเอา โดย พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง จรรยาบรรณบรรณารักษ์ พ.ศ. 2552
Professional Ethics Guidelines (SLA)
Competencies for Information Professionals of the 21st Century (SLA)

ลิขสิทธิ์

สิทธิบัตร

ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ Digital Intelligence)
แนวปฏิบัติ สำหรับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (กรณีศึกษา จากข้อหารือเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software: ซอฟต์แวร์) และการใช้งานซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ให้นำพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาใช้บังคับ พ.ศ. 2566
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศตามมารา 28 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมที่มิได้กระทำภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย พ.ศ. 2566
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติตามมาตรา 24 (1) และการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอื่นตามมาตรา 26 (5) (ง) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง การยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก พ.ศ. 2565
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2565
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาออกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ.2565
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ว่าด้วยการยื่น การไม่รับเรื่อง การยุติเรื่อง การพิจารณา และระยะเวลาในการพิจารณาคําร้องเรียน พ.ศ. 2565

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2564
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

พ.ร.บ. พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566
พ.ร.บ. ว่าด้วยการปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
- คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ. ว่าด้วยการปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
- แนวทางปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานของรัฐ
- มาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
พ.ร.บ. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พ.ร.บ. ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
พ.ร.บ. ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
กฎหมายดิจิตอล พ.ศ. 2562 (ETDA)
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป General Data Protection Regulation (GDPR)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556-2559
คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน - กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คู่มือ คนไทย รู้ทันภัยไซเบอร์ - สพธอ. (ETDA)
คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน (กสทช.)
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ขอบเขตการใช้บังคับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Infographic)
เรื่อง เกริ่นนำและทำความรู้จัก "Privacy" "Data Protection" และ GDPR ที่ปลุกกระแสความตื่นตัวของการทำธุรกิจดิจิทัล และวาระ Hot ในเวทีระดับโลก (ส.ค. 62 - ETDA)
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ก.ย. 61) ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

หมวดข้อมูลคอมพิวเตอร์

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

แผ่นพับ (ข้อควรระวังสำหรับชาวคณะวิทยาศาสตร์)

คู่มือทั่วไป

คู่มือธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การมอบอำนาจการดำเนินการด้านการคลังและพัสดุ (ส.ค. 60)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง จรรยาบรรณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559 (พ.ย. 59)
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของกระทรวงศึกษาธิการ (ส.ค. 59)
กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ข้อควรระวังในการออกคำสั่งทางปกครอง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560
ราชกิจจานุเบกษา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 585) พ.ศ. 2558

 

การรับรองเพศสถานะ ตามกฎหมายในประเทศไทย:การทบทวนกฎหมายและนโยบาย (สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ)
พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558