มาตรฐานห้องสมุดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ

 

กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง นโยบาย ควรรู้ new

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software: ซอฟต์แวร์) และการใช้งานซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา)
คู่มือ คนไทยรู้ทันภัยไซเบอร์ (ETDA)

มาตรฐานห้องสมุด

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง มาตรฐานห้องสมุด พ.ศ. 2549
ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ พ.ศ. 2553
ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558

Standards for Libraries in Higher Education (ALA)
IFLA Standards
Standards at the Library of Congress
Standards and Guidelines for Australian Public Libraries

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554
มาตรฐานการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
มาตรฐานการจัดทำคำอธิบายจดหมายเหตุระหว่างประเทศ (General International Standard Archival Description : ISAD(G)) โดย สภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ (The International Council on Archives: ICA)
พ.ร.บ.จดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556
คู่มือการบันทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์สำคัญ: หลักเกณฑ์การเรียบเรียงจดหมายเหตุเหตุการณ์สำคัญ โดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ และ บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. (2554). คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ. ปทุมธานี : ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

จรรยาบรรณและสมรรถนะในวิชาชีพ

นักวิชาการ เทศ-ไทย หาความรู้ให้แน่ ใช่แค่คิดเอา โดย พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง จรรยาบรรณบรรณารักษ์ พ.ศ. 2552
Professional Ethics Guidelines (SLA)
Competencies for Information Professionals of the 21st Century (SLA)

หมวดทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์

สิทธิบัตร

กฎหมายและข้อควรรู้เกี่ยวกับไอที

คู่มือ คนไทย รู้ทันภัยไซเบอร์ - สพธอ. warning
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 warning
ขอบเขตการใช้บังคับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
กฎหมายดิจิตอล พ.ศ. 2562
สุรางคณา วายุภาพ. (2562). เกริ่นนำและทำความรู้จัก "Privacy" "Data Protection" และ GDPR ที่ปลุกกระแสความตื่นตัวของการทำธุรกิจดิจิทัล และวาระ Hot ในเวทีระดับโลก. สืบค้นเมื่อ 27 สิงหาคม 2562 จาก https://www.etda.or.th
ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง, ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ, ชวิน อุ่นภัทร และฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล. (2561). แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล. กรุงเทพฯ:ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป General Data Protection Regulation (GDPR) warning
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 warning
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556-2559
คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน

หมวดข้อมูลคอมพิวเตอร์

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

แผ่นพับ (ข้อควรระวังสำหรับชาวคณะวิทยาศาสตร์)

คู่มือทั่วไป

นโยบายไอที

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของคณะวิทยาศาสตร์
แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan) ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560-2565

ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คู่มือธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง จรรยาบรรณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ศป 120 / 2559 เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อควรระวังในการออกคำสั่งทางปกครอง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 2565/2560 เรื่อง การมอบอำนาจการดำเนินการด้านการคลังและพัสดุ
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 585) พ.ศ. 2558

การรับรองเพศสถานะ ตามกฎหมายในประเทศไทย:การทบทวนกฎหมายและนโยบาย (สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ)
พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558