มาตรฐานห้องสมุดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ

 

มาตรฐานห้องสมุด

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง มาตรฐานห้องสมุด พ.ศ. 2549
ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ พ.ศ. 2553
ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558

Standards for Libraries in Higher Education (ALA)
IFLA Standards
Standards at the Library of Congress
Standards and Guidelines for Australian Public Libraries

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554
มาตรฐานการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
พ.ร.บ.จดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556
คู่มือการบันทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์สำคัญ: หลักเกณฑ์การเรียบเรียงจดหมายเหตุเหตุการณ์สำคัญ โดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

จรรยาบรรณและสมรรถนะในวิชาชีพ

นักวิชาการ เทศ-ไทย หาความรู้ให้แน่ ใช่แค่คิดเอา โดย พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง จรรยาบรรณบรรณารักษ์ พ.ศ. 2552
Professional Ethics Guidelines (SLA)
Competencies for Information Professionals of the 21st Century (SLA)

หมวดทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์

สิทธิบัตร

กฎหมายและข้อควรรู้เกี่ยวกับไอที

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 new
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป General Data Protection Regulation (GDPR) warning
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 warning
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556-2559
คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน

หมวดข้อมูลคอมพิวเตอร์

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

แผ่นพับ (ข้อควรระวังสำหรับชาวคณะวิทยาศาสตร์)

คู่มือทั่วไป

ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คู่มือธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง จรรยาบรรณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ศป 120 / 2559 เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อควรระวังในการออกคำสั่งทางปกครอง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 2565/2560 เรื่อง การมอบอำนาจการดำเนินการด้านการคลังและพัสดุ
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 585) พ.ศ.2558