ประวัติและวิวัฒนาการ

พ.ศ. 2501-2519   ประวัติการก่อตั้งห้องสมุด
พ.ศ. 2536-2542   ระบบสารสนเทศห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
พ.ศ. 2544   จัดตั้งหน่วยสารสนเทศงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
พ.ศ. 2546   โครงการจัดตั้ง "งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข"
พ.ศ. 2547   ประวัติของ "งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข"
พ.ศ. 2553   โครงการจัดตั้ง หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
พ.ศ. 2553   เปลี่ยนชื่อ หน่วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เป็น หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ
พ.ศ. 2558   จัดตั้ง หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
พ.ศ. 2560   จัดทำ STANG Co working space พื้นที่ทำงานร่วมกันเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
พ.ศ. 2561   โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และเคาน์เตอร์บริการ
พ.ศ. 2561   โครงการติดตั้งประตูอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกสถิติและคัดกรองผู้เข้าใช้
พ.ศ. 2563   จัดตั้ง หน่วยทรัพยากรและบริการ

"ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข" และ "พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข"
ใช้ชื่อเพื่อเป็นเกียรติและแสดงความรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข
คณบดีท่านแรก ผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในสมัยนั้น)
และผู้บุกเบิกมหาวิทยาลัยวิจัยที่สำคัญที่สุดของวงการวิทยาศาสตร์ไทย

Established in 1968, this library named in the honor of
the first dean and founder of the faculty - Professor Stang Mongkolsuk, Ph.D.

สถานที่ตั้งของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข อยู่ที่ตึกฟิสิกส์ (ตึก P) ชั้น 1, 2 และ 3 เป็นหน่วยงานทำหน้าที่ให้บริการสนเทศทางวิชาการทุกประเภท ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 1 เป็นสถานที่ตั้งของ "หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ" (Academic Information Technology) ชั้น 2 และ 3 เป็นห้องสมุดของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งใช้ชื่อว่า "ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข" เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดีท่านแรกและผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์

"ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข" นับเป็นห้องสมุดวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับแนวหน้าแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งนอกจากให้บริการสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือตำราและวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นตัวเล่มแล้ว ยังให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภท E-databases, E-Journals, E-books ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์จำนวนมาก มีบริการสืบค้นรายการทรัพยากรห้องสมุดผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Library Online Catalogs) บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นด้วยตนเองจากอินเตอร์เน็ต บริการเครือข่ายไร้สายสำหรับผู้ใช้บริการที่นำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเอง บริการให้คำปรึกษา สอน และฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการสาขาวิชาต่างๆ

บริเวณห้องสมุดชั้น 3 เป็นสถานที่ตั้งของ "พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข" และ "หอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น (Hall of Fame)" ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่ออนุรักษ์เอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าของคณะวิทยาศาสตร์เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์และนำชื่อเสียงมาสู่คณะฯ นอกจากนั้น ยังมีอีกหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้อง คือ "หน่วยสารสนเทศงานวิจัย (RIR)" ซึ่งตั้งอยู่ที่ห้อง K527 ชั้น 5 อาคารเฉลิมเพระเกียรติ ทำหน้าที่พัฒนาสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จัดทำฐานข้อมูล จัดเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์คุณภาพผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ ท่านสามารถเยี่ยมชมและใช้บริการ "งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข" ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ https://stang.sc.mahidol.ac.th