Fulltext E-Journals: ปี 2567

Alphabetical List (A-Z)

(4,110 Scientific Journals, Last Updated: January, 2024)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Thai Journals |


Access to Mahidol subscribed & Open Access Journals (all subject categories)

E-Journals Classified by Subject Categories


Journal Publishers


ข้อกำหนด

ข้อกำหนดในการเข้าใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2562)
ข้อกำหนดการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยมหิดล จากหอสมุดและคลังความรู้ฯ (2567)
ข้อกำหนดในการใช้ฐานข้อมูลวิชาการ

เกณฑ์ของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2564 (เอกสารแนบท้าย)
หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2557 (เอกสารแนบท้าย)
ประกาศเรื่อง การป้องกันการคัดลอกผลงานผู้อื่นในวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ พ.ศ. 2556Library Help Desk : 0 2201 5718 / lisc@mahidol.ac.th