ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) สารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563

   

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบที่ 67 : เดือนเมษายน 2563
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 1/ 2563)

หัวข้อการเสวนา : Blueprint รอบที่ 1
09:00 น. ประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom
ลำดับ
วัน-เดือน-ปี
ผู้เสวนา
1
1 เม.ย. 63
อภิชัย
2
2 เม.ย. 63
พิชิต
3
3 เม.ย. 63
เฉิดฉันทร์
4
7 เม.ย. 63
สุภัคจิรา
5
8 เม.ย. 63
เฉลิมพันธุ์
6
9 เม.ย. 63
นุชสรา
7
10 เม.ย. 63
ปิยะนันต์
8
13 เม.ย. 63
ครรชิต
9
14 เม.ย. 63
สมภพ
10
15 เม.ย. 63
ดวงพร
11
16 เม.ย. 63
พิทวัส
12
17 เม.ย. 63
รัตน์ชนก
13
20 เม.ย. 63
กนกพร
14
21 เม.ย. 63
อัมฤตา
15
22 เม.ย. 63
บุญญาวดี
16
23 เม.ย. 63
อริศรา
17
24 เม.ย. 63
สรวง

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ย้อนหลัง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2563
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2562
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2561
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2560
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2559
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2558
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2557
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2556
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2555
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2554
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2553
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2549-2552