ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) สารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2554

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2554

หมายเหตุ : เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานคร ทำให้มหาวิทยาลัยปิดทำการ และบุคลากรสามารถหยุดงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2554

รอบที่ 29 : เดือนสิงหาคม-กันยายน 2554
หัวข้อการเสวนา : การประชุมเพื่อทำแผนปฏิบัติการ ตามโครงการในข้อตกลงการปฏิบัติงานประจำปี 2555 ของงานสารสนเทศฯ
09:00 - 09:30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

วัน เดือน ปี ชื่อโครงการ ผู้ปฏิบัติงาน
22 ส.ค. 54 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ (ตามโครงการที่ 11) เฉิดฉันทร์ / นุชสรา / อริศรา / อรรถพล
23 ส.ค. 54 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ (ตามโครงการที่ 11) เฉิดฉันทร์ / นุชสรา / อริศรา / อรรถพล
  โครงการตรวจสอบสถานะภาพครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
หน่วยไอทีวิชาการ

รอบที่ 28 : เดือนมิถุนายน 2554
หัวข้อการเสวนา : โครงการสนับสนุนบุคลากรทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร
09:00 - 09:30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

เอกสารประกอบการเสวนา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน ชำนาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2552

- ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
- ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานและแผนงาน / โครงการหรือผลงานที่จะทำในอนาคต
- แบบเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ)
- แบบประเมินปริมาณงานในหน้าที่ คุณภาพในหน้าที่
- แบบประเมินสมรรถนะ
- รายละเอียดของผลงาน

ลำดับ ผู้เสวนา หัวข้อที่สนใจจะทำวิจัย
1 รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล การสื่อสารทางวิชาการ (Scientific & Scholarly Communication) และวิธีการวิจัยแบบ Bibliometric Studies (หัวข้อวิทยานิพนธ์)
2 อภิชัย อารยะเจริญชัย - จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
- การสืบค้นข้อมูล
3 วรัษยา สุนทรศารทูล สมาร์ทโฟนกับการศึกษา
4 สมภพ แสนสมบูรณ์สุข - การเปรียบเทียบระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบ Open Source ที่ใช้ในประเทศไทย
- สภาพการใช้หนังสือของห้องสมุด
5 เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ ผลงานวิจัย (Research Publications)
6 ศรีรมย์ คู้ลู้ การตรวจสอบคุณภาพของการลงรายการบรรณานุกรมของหนังสือภาษาต่างประเทศ สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ : เฉพาะที่ให้บริการในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7 อาภาภรณ์ อัจฉริยสุชา การประเมินโครงการการจัดการความรู้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล (หัวข้อวิทยานิพนธ์)
8 บุญญาวดี พงษ์ศิลา พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หัวข้อวิทยานิพนธ์)
9 มัณฑนา สุนันตา CRM กับงานบริการห้องสมุด
10 สาวิตรี เต็กแดง วิเคราะห์การใช้สารสนเทศของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
11 ดวงพร โพธิ์บุตร พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หัวข้อวิทยานิพนธ์)
12 รัตน์ชนก ยอดพินิจ การรู้สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล (หัวข้อวิทยานิพนธ์)
13 สรวง อุดมวรภัณฑ์ - การปนเปื้อนของเชื้อราและการควบคุมความชื้นในห้องสมุด
- ส่งเสริมการใช้โปรแกรม zotero เพื่อทดแทนหรือเสริมการใช้โปรแกรม Endnote
14 พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ ระบบห้องอบรมอัตโนมัติ
15 อรรถพล รักษ์ดำรงธรรม วิเคราะห์การออกแบบเชิงเปรียบเทียบ 10 อันดับเว็บไซต์จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย webometrics
16 อริศรา เฉิดมนูเสถียร วิเคราะการใช้งาน css2 กับ css3
17 นุชสรา บุญครอง พฤติกรรมการเลือกใช้ Web Browser
18 สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ สถานะทางการเงิน และความมั่นคงของลูกจ้างประจำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รอบที่ 27 : เดือนมิถุนายน 2554
หัวข้อการเสวนา : "MY SUCCESS STORIES" ความสำเร็จ โอกาส และความภาคภูมิใจของข้าพเจ้า ในระยะ 8 เดือนที่ผ่านมา (ต.ค.53-พ.ค.54)
09:00 - 09:30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

หมายเหตุ : เริ่มให้บุคลากรทุกคน เปิดอ่านหนังสือเวียนด้วยระบบ SC-MUSIS และลงบันทึกกิจกรรมประจำวันด้วยระบบ Calendar

ลำดับ
วัน-เดือน-ปี
ผู้เสวนา
เอกสารนำเสนอ
1
1 มิ.ย. 54 รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
2
2 มิ.ย. 54 อภิชัย อารยะเจริญชัย
3
2 มิ.ย. 54 วรัษยา สุนทรศารทูล
4
3 มิ.ย. 54 สมภพ แสนสมบูรณ์สุข
5
6 มิ.ย. 54 เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ
6
7 มิ.ย. 54 ศรีรมย์ คู้ลู้
7
8 มิ.ย. 54 อาภาภรณ์ อัจฉริยสุชา
8
8 มิ.ย. 54 บุญญาวดี พงษ์ศิลา
9
9 มิ.ย. 54 มัณฑนา สุนันตา
10
9 มิ.ย. 54 สาวิตรี เต็กแดง
11
10 มิ.ย. 54 ดวงพร โพธิ์บุตร
12
10 มิ.ย. 54 รัตน์ชนก ยอดพินิจ
13
13 มิ.ย. 54 สรวง อุดมวรภัณฑ์
14
13 มิ.ย. 54 พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์
15
14 มิ.ย. 54 นุชสรา บุญครอง
16
14 มิ.ย. 54 อรรถพล รักษ์ดำรงธรรม
17
15 มิ.ย. 54 อริศรา เฉิดมนูเสถียร
18
15 มิ.ย. 54 สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ
19
16 มิ.ย. 54 ธนิษฐา ชุ่มปัก
20
16 มิ.ย. 54 สุภร ผลโพธิ์
21
16 มิ.ย. 54 ศิริพร เพลินพนา

รอบที่ 26 : เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2554
หัวข้อการเสวนา : "MY SUCCESS STORIES" ความสำเร็จ โอกาส และความภาคภูมิใจของข้าพเจ้า ในระยะ 8 เดือนที่ผ่านมา (ต.ค.53-พ.ค.54)
09:00 - 09:30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

บุคลากรระดับหัวหน้างาน / หัวหน้าหน่วย เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ TOEIC รุ่นที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ราย 
ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม - 7 เมษายน 2554 / สอบ Post Test วันที่ 8 เมษายน 2554
บุคลากรของงานสารสนเทศฯ รวม 17 ราย เข้ารับการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC จากศูนย์ทดสอบ Center for Professional Assessment (Thailand) วันที่ 3 พฤษภาคม 2554
ผลการสอบ มีบุคลากรที่คะแนนสูงกว่า 600 / 990 ขึ้นไปจำนวน 5 ราย (840, 835, 715, 700 และ 645) และได้รับสิทธิในการไปศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย

 

รอบที่ 25 : เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2554
หัวข้อการเสวนา : ทบทวนการปฏิบัติงานร่วมกันแบบ brainstorming และประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน ครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 28 กุมภาพันธ์ 2554)
09:00 - 09:30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

 

ทุนวิจัยและพัฒนาองค์กร พ.ศ. 2552 / ใบสมัครทุนวิจัยและพัฒนาองค์กร / แนวทางในการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ทุนวิจัยสนับสนุนการศึกษา และงานของคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2552 / แบบเสนอขอทุนวิจัย / แบบรายงานความก้าวหน้า / แนวทางในการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ความรู้เบื้องต้นในการทำวิจัย

 

รอบที่ 27 : เดือนสิงหาคม-กันยายน 2554
หัวข้อการเสวนา :
09:00 - 09:30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ย้อนหลัง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2567
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2566
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2565
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2564
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2563
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2562
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2561
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2560
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2559
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2558
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2557
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2556
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2555
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2554
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2553
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2549-2552