ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) สารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2562

รอบที่ 66 : เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 3/ 2562)

หัวข้อการเสวนา : "PA 2563 รอบที่ 1"
09:00 - 09:20 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
ลำดับ วัน-เดือน-ปี ผู้เสวนา
1 5 ส.ค. 62 วรัษยา, อภิชัย
2 7 ส.ค. 62 สุภัคจิรา, ครรชิต
3 9 ส.ค. 62 รัตน์ชนก, สมภพ
4 15 ส.ค. 62 อริศรา, นุชสรา
5 16 ส.ค. 62 อัมฤตา, ดวงพร
6 19 ส.ค. 62 พิทวัส, บุญญาวดี
7 20 ส.ค. 62 เฉิดฉันทร์, ปิยนันท์ , พิชิต
8 21 ส.ค. 62 เฉลิมพันธุ์, กนกพร, สรวง
รอบที่ 65 : เดือนมิถุนายน 2562
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 2/ 2562)

หัวข้อการเสวนา : "PE 2562 รอบที่ 2 และ คู่มือ/ Blueprint /Flowchart"
09:00 - 09:20 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
ลำดับ วัน-เดือน-ปี ผู้เสวนา
1 4 มิ.ย. 62 อภิชัย, สุภร
2 5 มิ.ย. 62 พิชิต
3 6 มิ.ย. 62 เฉิดฉันทร์
4 10 มิ.ย. 62 รัตน์ชนก, สุภัคจิรา
5 11 มิ.ย. 62 อริศรา
6 12 มิ.ย. 62 นุชสรา
7 13 มิ.ย. 62 สมภพ
8 14 มิ.ย. 62 ปิยะนันต์
9 17 มิ.ย. 62 สรวง
10 18 มิ.ย. 62 ดวงพร
11 19 มิ.ย. 62 อัมฤตา, ครรชิต
12 21 มิ.ย. 62 บุญญาวดี
13 24 มิ.ย. 62 เฉลิมพันธุ์
14 26 มิ.ย. 62 พิทวัส
15 27 มิ.ย. 62 กนกพร
รอบที่ 64 : เดือนกุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 1/ 2562)

หัวข้อการเสวนา : "PA 2562 รอบที่ 2 และ CV ฉบับแก้ไข"
09:00 - 09:20 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
ลำดับ วัน-เดือน-ปี ผู้เสวนา
1 4 ก.พ. 62 วรัษยา, อภิชัย
2 5 ก.พ. 62 ปิยะนันต์, ครรชิต
3 6 ก.พ. 62 พิทวัส, สมภพ
4 7 ก.พ. 62 เฉิดฉันทร์, นุชสรา
5 8 ก.พ. 62 ดวงพร, กนกพร
6 11 ก.พ. 62 สุภัคจิรา, รัตน์ชนก
7 14 ก.พ. 62 เฉลิมพันธุ์, พิชิต
8 15 ก.พ. 62 อัมฤตา,บุญญาวดี,สรวง

ความก้าวหน้าในสายงาน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนวิจัยและพัฒนาองค์กร พ.ศ. 2552 / ใบสมัครทุนวิจัยและพัฒนาองค์กร / แนวทางในการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ทุนวิจัยสนับสนุนการศึกษา และงานของคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2552 / แบบเสนอขอทุนวิจัย / แบบรายงานความก้าวหน้า / แนวทางในการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ความรู้เบื้องต้นในการทำวิจัย

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ย้อนหลัง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2567
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2566
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2565
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2564
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2563
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2562
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2561
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2560
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2559
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2558
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2557
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2556
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2555
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2554
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2553
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2549-2552