ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2562)

โครงการแบ่งปันความรู้ผู้ดูแลเว็บไซต์ เรื่อง "การจัดทำเว็บไซต์ด้วย Bootstrap" รุ่นที่ 1

โครงการแบ่งปันความรู้ผู้ดูแลเว็บไซต์ เรื่อง "การจัดทำเว็บไซต์ด้วย Bootstrap" รุ่นที่ 1 วันที่ 29 เมษายน 2562 สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ของภาควิชา/หน่วยงานของคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 วิทยากรโดยนายพิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ และนายปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร มีผู้สนใจร่วมการอบรมจำนวน 15 ราย