เครือข่ายพิพิธภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์

Science Museum

พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข: Stang Mongkolsuk Museum

เรื่องราวของบุคคลอันควรเป็นแบบอย่าง ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรก พร้อมทั้งนำเสนอประวัติศาสตร์ เกียรติภูมิของคณะวิทยาศาสตร์


Science Museum

หอเกียรติยศ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น:
Faculty of Science, Mahidol University’s Outstanding Scientist Awards Hall of Fame

คณาจารย์ ของคณะวิทยาศาสตร์ 13 ท่าน ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์


Science Museum

ลานนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร์เก่า: Museum-Exhibition Hall of Scientific Equipment

จัดแสดงเครื่องมือทางวิทยาศาตร์ที่ได้ผ่านการใช้งานจากนักวิทยาศาสตร์ ก่อให้เกิดงานวิจัยอันทรงคุณค่ามากมายมาตั้งแต่คณะวิทยาศาสตร์เริ่มก่อตั้ง


Science Museum

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Bio-Geo Path

จัดแสดงทั้งกลุ่มตัวอย่างหินในยุคต่างๆ ตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ ตัวอย่างแร่ชนิดต่างๆ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์


Science Museum

หอเกียรติยศอาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

จัดแสดงนิทรรศการภาพ ประวัติ และผลงานของคณาจารย์จากภาควิชาชีวเคมี