ดัชนี H index, SJR, SNIP

เว็บไซต์สำหรับการสืบค้น (Search Tools)

SCImago Journal & Country Rank
Compare journals จากฐานข้อมูล Scopus
รายชื่อวารสาร (Sources) จากฐานข้อมูล Scopus

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดัชนีวัดคุณภาพงานวิจัย

SJR (SCImago Journal Rank) และดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารชนิดต่างๆ
SNIP และ SJR ดัชนีวัดคุณภาพวารสารแบบใหม่ ของ Scopus
Journal quartile score (Q) คืออะไร
การประเมินคุณภาพงานวิจัย ด้วยวิธีการศึกษา Bibliometrics (Impact Factor, h index)

What is h-graph ?
Hirsch, J.E. "An index to quantify an individual’s scientific research output."
How is SJR (SCImago Journal Rank) used in Scopus?
The SCImago Journal & Country Rank is a portal that includes the journals and country scientific indicators developed from the information contained in the Scopus® database. This platform takes its name from the SCImago Journal Rank (SJR) indicator, developed by SCImago from the widely known algorithm Google PageRank™. This indicator shows the visibility of the journals contained in the Scopus® database from 1996.
The SJR indicator: A new indicator of journals’ scientific prestige
Description of SCImago Journal Rank (SJR) Indicator
Scopus Journal Metrics SNIP & SJR

How is SNIP (Source Normalized Impact per Paper) used in Scopus?
CWTS Journal Indicators

Eigenfactor
Science Metrics (from NATURE)
How is CiteScore used in Scopus?
What is Field-weighted Citation Impact (FWCI)?