รายชื่อวารสาร/นิตยสารไทย ที่มีให้บริการในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ชื่อวารสาร : จดหมายเหตุทางแพทย์ = Journal of the Medical Association of Thailand
เจ้าของ : แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ISSN : 0125-2208
ภาษา : ไทย / อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 12 ฉบับ
เว็บไซต์ : http://www.jmatonline.com/index.php/jmat/
ห้องสมุดมี: v.94 no.1-11 suppl.1-7, 2011
v.95 no.1-11 suppl.1-12, 2012
v.96 no.1-12 suppl.1-5, 2013
v.97 no.1-12 suppl.1-6, 8-11, 2014
v.98 no.1-12 suppl.1-10, 2015
v.99 no.1-12 suppl. 3-7, 9, 2016
v.100 no.1-10, 12 suppl. 1-9, 2017
v.101 no.1-9, 11-12 suppl.1, 3-6, 8-9, 2018
v.102 no.1-12, suppl.1-10, 2019
v.103 no.1-7, 9-11, suppl.1-7, 2020
v.104 no.1-12, suppl.2, 4-5, 2021
v.105 no.1-3, 5-11, suppl.1, 2022
v.106 no.1-5, 7-12, suppl.1, 2023
v.107 no.1-3, 2024
วัตถุประสงค์ : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านการแพทย์
ชื่อวารสาร : ชีวจิต
เจ้าของ : บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
ISSN : 1513-086X
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ราย 2 สัปดาห์
ห้องสมุดมี: ปีที่ 16-22 ฉบับที่ 382-527 พ.ศ.2557-63
(เลิกบอกรับตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563)
วัตถุประสงค์ : นิตยสารเพื่อการดูแลสุขภาพกายและใจ
ชื่อวารสาร : ซีเคร็ต = Secret
เจ้าของ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ISSN : 1906-232X
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ราย 2 สัปดาห์
ห้องสมุดมี: ปีที่ 4-8 ฉบับที่ 91-192 พ.ศ. 2555-59
ปีที่ 9 ฉบับที่ 193-216 พ.ศ. 2559-60
ปีที่ 10 ฉบับที่ 217-234 พ.ศ. 2560-61
(เลิกผลิตฉบับพิมพ์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561)
วัตถุประสงค์ : Secret นิตยสารที่สร้างแรงบันดาลใจ เป็นหลักให้แก่ชีวิต เป็นที่พึ่งทางใจผ่านเนื้อหาที่เข้าใจง่าย อ่านสนุก ให้แง่คิด เคล็ดลับ และแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ "ความสุขและความสำเร็จในชีวิต"
ชื่อวารสาร : ไซแอนซ์ อิลัสเตรเต็ด = Science Illustrated
เจ้าของ : Post International Media
ISSN : 2229-0346
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายเดือน
ห้องสมุดมี: no.6-96, 2011-19
(ยุติการผลิตฉบับพิมพ์ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2562)
ชื่อวารสาร : เที่ยวรอบโลก = Travel Around the World
เจ้าของ : บริษัท อทิตตา พับลิเคชั่น จำกัด
ISSN : 0125-8565
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 12 ฉบับ
เว็บไซต์ : http://www.travelaroundtheworld-mag.com/
ห้องสมุดมี: ปีที่ 24-37 ฉบับที่ 285-444 พ.ศ.2549-62
ปีที่ 38 ฉบับที่ 445-446 พ.ศ.2562
(เลิกบอกรับตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2562)
วัตถุประสงค์ : นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว แนะนำการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ
ชื่อวารสาร : บ้านและสวน
เจ้าของ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ISSN : 0125-1996
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 12 ฉบับ
เว็บไซต์ : www.baanlaesuan.com
ห้องสมุดมี: ปีที่ 41-44 ฉบับที่ 485-528 พ.ศ.2560-63
ปีที่ 45 ฉบับที่ 529-533, 535-537, 539 พ.ศ.2563-64
ปีที่ 46-47 ฉบับที่ 541-564 พ.ศ.2564-66
ปีที่ 48 ฉบับที่ 565-573 พ.ศ.2566-67
วัตถุประสงค์ : นิตยสาร "บ้านและสวน" ได้มุ่งเน้นที่จะสร้างสรรค์นิตยสารเกี่ยวกับการตกแต่งบ้าน และการจัดสวน กับจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะนำเสนออีกหนึ่งคุณภาพสู่วงการนิตยสารของประเทศไทย
ชื่อวารสาร : มติชนสุดสัปดาห์
เจ้าของ : บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ISSN : 1686-8196
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : รายสัปดาห์
ห้องสมุดมี: ปีที่ 40 ฉบับที่ 2055-2097 พ.ศ.2562-63
ปีที่ 41 ฉบับที่ 2098-2133, 2135-2149 พ.ศ.2563-64
ปีที่ 42 ฉบับที่ 2150-2169 พ.ศ.2564-65
(เลิกบอกรับตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน มีนาคม 2565)
วัตถุประสงค์ : นำเสนอข่าวสาร บทความทั่วไป บทความพิเศษ ทางด้านการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ
ชื่อวารสาร : วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม = Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health
เจ้าของ : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ISSN : 0859-5453
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 4 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 36-41 พ.ศ.2556-61
ปีที่ 42 ฉบับที่ 2-4, Special พ.ศ.2562
ปีที่ 43 ฉบับที่ 1, 4 พ.ศ.2563
ปีที่ 44 ฉบับที่ 1, 3-4 พ.ศ.2564
ปีที่ 45 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ.2565
ปีที่ 46 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ.2566
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ และวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานค้นคว้า และวิจัยของนักวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อคิดเห็น และข่าวสาร และเป็นสื่อสัมพันธ์ในวงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ชื่อวารสาร : วารสารกีฏและสัตววิทยา = Entomology and Zoology Gazette
เจ้าของ : สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย
ISSN : 0125-3794
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2551
ปีที่ 27-34 พ.ศ.2552-59
ปีที่ 36 ฉบับที่ 1/2 พ.ศ.2561
ปีที่ 37 ฉบับที่ 1/2 พ.ศ.2562
(หยุดตีพิมพ์)
วัตถุประสงค์ :
1. เผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการ
2. เสนอความก้าวหน้าในงานวิจัย
3. สนับสนุนให้นักวิชาการมีความตื่นตัวในการปฏิบัติงาน
4. เปิดโอกาสให้นักวิชาการแสดงความคิดเห็นในงานค้นคว้าและวิจัย
5. เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักวิชาการสาขาต่างๆ ด้านกีฏและสัตววิทยาทั่วประเทศ
ชื่อวารสาร : วารสารเพลงดนตรี = Music Journal
เจ้าของ : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ISSN : 0858-9038
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 12 ฉบับ
เว็บไซต์ : https://www.music.mahidol.ac.th/musicjournal/th/index.php
ห้องสมุดมี: ปีที่ 14-16 พ.ศ.2552-54
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ.2554-55
ปีที่ 18-25 พ.ศ.2555-63
ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563
วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ความรู้และข่าวสารด้านดนตรีทุกสาขา
ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ = Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok, The
เจ้าของ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ISSN : 2985-2080
ภาษา : ไทย / อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 3 ฉบับ
เว็บไซต์ : วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 18-33 พ.ศ.2551-66
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2567
วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิเช่น สาขาวิชาด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปัตยกรรม รวมทั้งวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม
ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์ = Science
เจ้าของ : สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ว.ท.) ในพระบรมราชูปถัมภ์
ISSN : 0125-0515
ภาษา : ไทย / อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 6 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 62-68 พ.ศ.2551-57
ปีที่ 69 ฉบับที่ 1-5 พ.ศ.2558
ปีที่ 70 ฉบับที่ 1-6 พ.ศ.2559
ปีที่ 71 ฉบับที่ 1-2, 4-6 พ.ศ.2560
ปีที่ 72 ฉบับที่ 1-4, ฉบับพิเศษ พ.ศ.2561
วัตถุประสงค์ :
1. เผยแพร่วิทยาการทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขา
2. เผยแพร่เกียรติคุณและผลงานนักวิทยาศาสตร์
3. ประสานความสัมพันธ์ระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับสังคม
4. เป็นสื่อกลางสัมพันธ์ของสมาชิกและสมาคมฯ
ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์ มข. = KKU Science Journal
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ISSN : 2586-9531
ภาษา : ไทย / อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 4 ฉบับ
เว็บไซต์ : KKU Science Journal
ห้องสมุดมี: ปีที่ 36 ฉบับที่ 3-4,พิเศษ พ.ศ.2551
ปีที่ 37-42 พ.ศ.2552-57
ปีที่ 43 ฉบับที่ 3-4 พ.ศ.2558
ปีที่ 44 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2559
ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป วารสารวิทยาศาสตร์ มข. มีนโยบายยกเลิกการจัดพิมพ์รูปเล่ม และเน้นการเผยแพร่วารสารในรูปแบบ e-journal
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วิทยาการในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางด้านการวิจัย และการศึกษา ค้นคว้าของอาจารย์และนักศึกษา
3. เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ และแนวความคิดทางวิชาการระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์ มศว = Srinakharinwirot University Science Journal
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ISSN : 0857-1600
ภาษา : ไทย / อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ
เว็บไซต์ : https://ejournals.swu.ac.th/index.php/sej
ห้องสมุดมี : ปีที่ 24-36 พ.ศ.2551-63
ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2564
วัตถุประสงค์ :
1. ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการวิจัย การศึกษา ค้นคว้า และทัศนะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทัศนะและข้อคิดเห็นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3. ส่งเสริมและเผยแพร่บทบาท ความสำคัญ และผลกระทบของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต่อการพัฒนาสังคม
ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง = Journal of Science-Ladkrabang
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
ISSN : 0857-9512
ภาษา : ไทย / อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ
เว็บไซต์ : Journal of Science Ladkrabang
ห้องสมุดมี: ปีที่ 17-26 พ.ศ.2551-60
ปีที่ 27 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2561
วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าของผลงานด้านวิชาการและการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วๆ ไป
ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = Thai Science and Technology Journal
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ISSN : 0858-4435
ภาษา : ไทย / อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 6 ฉบับ
กำหนดออก : ปีละ 12 ฉบับ ตั้งแต่ปี 2563
เว็บไซต์ : Thai Science and Technology Journal
ห้องสมุดมี: ปีที่ 25 ฉบับที่ 1-6 พ.ศ.2560
ปีที่ 26 ฉบับที่ 1-6, 7-8 (ฉบับเสริม) พ.ศ.2561
ปีที่ 27 ฉบับที่ 1-6 พ.ศ.2562
ปีที่ 28 ฉบับที่ 1-12 พ.ศ.2563
ปีที่ 29 ฉบับที่ 1-6 พ.ศ.2564
ปีที่ 30 ฉบับที่ 1-6 พ.ศ.2565
ปีที่ 31 ฉบับที่ 1-6 พ.ศ.2566
ปีที่ 32 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2567
วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อวารสาร : วารสารสารสนเทศศาสตร์ = Journal of Information Science
เจ้าของ : กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ISSN : 2228-8457
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 3 ฉบับ / ตั้งแต่ปี 2559 ออกปีละ 4 ฉบับ
เว็บไซต์ : Journal of Information Science
ห้องสมุดมี: ปีที่ 28-33 พ.ศ. 2553-58
ปีที่ 34-36 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ. 2559-61
ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิชาการทั่วไปได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการในสาขาสารสนเทศศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
ชื่อวารสาร : วารสารสิ่งแวดล้อม = Environmental Journal
เจ้าของ : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ISSN : 0859-3868
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ราย 3 เดือน
เว็บไซต์ : http://www.ej.eric.chula.ac.th/home
ห้องสมุดมี: ปีที่ 13 ฉบับที่ 1, 3-4 พ.ศ.2552
ปีที่ 14-18 พ.ศ.2553-57
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1-2, 4 พ.ศ.2558
ปีที่ 20 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ.2559
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1-2, 4 พ.ศ.2560
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ.2561
วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร องค์ความรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ผลงานด้านต่างๆ ของสถาบันฯ ออกสู่สาธารณชน
ชื่อวารสาร : วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
เจ้าของ : หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
ISSN : 1906-9790
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ
เว็บไซต์ : www.swu.ac.th
ห้องสมุดมี: ปีที่ 6-13 พ.ศ.2558-65
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2566
วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ศึกษา และคณิตศาสตร์ศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ที่มีความสนใจในด้านนี้
ชื่อวารสาร : วารสารห้องสมุด = T.L.A. Bulletin
เจ้าของ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
ISSN : 0857-0086
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 4 ฉบับ
เว็บไซต์ : T.L.A.Bulletin
ห้องสมุดมี: ปีที่ 46 พ.ศ.2545
ปีที่ 47 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2546
ปีที่ 48-49 พ.ศ.2547-48
ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2549
ปีที่ 51 ฉบับที่ 1-2 พิเศษ พ.ศ.2550
ปีที่ 52 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2551
ปีที่ 53 ฉบับที่ 1-2 พิเศษ พ.ศ.2552
ปีที่ 54 ฉบับที่ 1-2 พิเศษ พ.ศ.2553
ปีที่ 55 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2554
ปีที่ 56 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2555
ปีที่ 59 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2558
วัตถุประสงค์ :
1. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความคิด ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. เผยแพร่ผลการทดลอง การค้นคว้า และการวิจัยของสถาบันที่เกี่ยวข้อง
3. เป็นสื่อกลางในการอภิปราย และเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกและผู้สนใจ
ชื่อวารสาร : วารสาร อพวช. = NSM Journal
เจ้าของ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ISSN : 1905-1514
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 12 ฉบับ
เว็บไซต์ : www.nsm.or.th
ห้องสมุดมี: ปีที่ 6 ฉบับที่ 67-68, 72-73 พ.ศ.2551
ปีที่ 7 ฉบับที่ 74-78, 80-84 พ.ศ.2551-52
ปีที่ 8 ฉบับที่ 85-95 พ.ศ.2552-53
ปีที่ 9 ฉบับที่ 96-108 พ.ศ.2553-54
ปีที่ 10 ฉบับที่ 109-113, 115-118 พ.ศ.2554-55
ปีที่ 11 ฉบับที่ 120, 122-131 พ.ศ.2555-56
ปีที่ 12-19 ฉบับที่ 132-239 พ.ศ.2556-65
ปีที่ 20 ฉบับที่ 240-249 พ.ศ.2565-66
ปีที่ 22 ฉบับที่ 256 พ.ศ.2566
ปีที่ 23 ฉบับที่ 257-259 พ.ศ.2566-67
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน
ชื่อวารสาร : เวชสารแพทย์ทหารบก = Royal Thai Army Medical Journal
เจ้าของ : กรมแพทย์ทหารบก
ISSN : 0125-7722
ภาษา : ไทย / อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 4 ฉบับ
เว็บไซต์ : Royal Thai Army Medical Journal
ห้องสมุดมี: ปีที่ 61-75 พ.ศ.2551-64
ปีที่ 76 ฉบับที่ 1, 3 พ.ศ.2566
วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและความรู้ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป กิจการเกี่ยวกับเสนารักษ์ เป็นสื่อประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างบุคลากรทางการแพทย์
ชื่อวารสาร : สรรสาระ = Reader's Digest
เจ้าของ : บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ISSN : 0859-3450
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 12 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 7-9 พ.ศ.2550-52
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2-12 พ.ศ. 2553
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1-2, 4-12 พ.ศ. 2554
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1-13 พ.ศ. 2555
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2-3, 5, 7-13 พ.ศ. 2556
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557
เลิกผลิตเดือน ก.พ.2557
วัตถุประสงค์ : นำเสนอบทความที่น่าสนใจทางด้านวิชาการ และเรื่องทั่วๆ ไปที่น่าสนใจ
ชื่อวารสาร : สารคดี = Sarakadee Magazine
เจ้าของ : บริษัทวิริยะธุรกิจ
ISSN : 0857-1538
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 12 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 22-35 ฉบับที่ 254-420 พ.ศ.2549-63
ปีที่ 36 ฉบับที่ 421-422 พ.ศ.2563
(เลิกบอกรับตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2563)
วัตถุประสงค์ : นำเสนอบทความในเชิงสารคดี และเผยแพร่บทความที่น่าสนใจอันมีประโยชน์ทั่วๆ ไป
ชื่อวารสาร : อนุสาร อ.ส.ท.
เจ้าของ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ISSN : 0125-7226
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 12 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 46 ฉบับที่ 11-12 พ.ศ.2549
ปีที่ 47-59 พ.ศ.2549-62
ปีที่ 60 ฉบับที่ 1-10 พ.ศ.2562-63
(เลิกบอกรับตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2563)
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสนอข่าวสารและสารคดี อันเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอนุรักษ์ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย
ชื่อวารสาร : อาหาร = Food Journal
เจ้าของ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ISSN : 0125-1147
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 4 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 34-39 พ.ศ.2547-52
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ.2553
ปีที่ 41 ฉบับที่ 2, 4 พ.ศ.2554
ปีที่ 42 พ.ศ.2555
ปีที่ 43 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ.2556
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่วิทยาการ และเสนอข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และโภชนาการ
2. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมากขึ้น
3. เป็นสื่อกลางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและหน่วยงานของรัฐ
ชื่อวารสาร : A DAY
เจ้าของ : บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด
ISSN : 1513-6205
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 12 ฉบับ
ห้องสมุดมี: v.13-15 no.148-180, 2555-58
v.16 no.181, 183-192, 2558-59
v.17 no.193-204, 2559-60
v.18 no.205-207, 2560
เลิกบอกรับตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2560
วัตถุประสงค์ : เป็นนิตยสารเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปในสังคมไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน เป็นนิตยสารที่เป็นทางเลือกของวัยรุ่น
ชื่อวารสาร : Advanced Thailand Geographic Magazine = ไทยแลนด์จีโอกราฟฟิค
เจ้าของ : บริษัท สำนักพิมพ์กรีนแมคพาย จำกัด
ISSN : 0859-5356
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 12 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 11 ฉบับที่ 83, 86-90 พ.ศ. 2548-49
ปีที่ 12-17 ฉบับที่ 91-133 พ.ศ. 2549-55
เลิกบอกรับปี 2555
วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่สาระความรู้และความบันเทิงเพลิดเพลินด้านการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ เข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คนในแง่มุมที่น่าสนใจ
ชื่อวารสาร : Bioscope
เจ้าของ : บริษัท ไบโอสโคป พลัส จำกัด
ISSN : 1685-5906
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 12 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ฉบับที่ 86-88, 90, 94-95 พ.ศ.2552
ฉบับที่ 98-99, 101-109 พ.ศ. 2553
ฉบับที่ 110-120 พ.ศ. 2554
ฉบับที่ 121-131 พ.ศ. 2555
ฉบับที่ 132-133 พ.ศ. 2556
ชื่อวารสาร : Creative & Idea KAIZEN
เจ้าของ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ISSN : 1906-0939
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 12 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 4 ฉบับที่ 40, 42-44, 46-48 พ.ศ.2553
ปีที่ 5 ฉบับที่ 49-60 พ.ศ.2553-54
ปีที่ 6 ฉบับที่ 63, 66-68, 71-72 พ.ศ.2554-55
ปีที่ 7 ฉบับที่ 74-75 พ.ศ.2555
ปีที่ 8 ฉบับที่ 87-96 พ.ศ.2556-57
ปีที่ 9 ฉบับที่ 97-99, 101-108 พ.ศ.2557-58
ปีที่ 10-11 ฉบับที่ 109-132 พ.ศ.2558-60
ปีที่ 12 ฉบับที่ 133-143 พ.ศ.2560-61
วัตถุประสงค์ :
"Creative & Idea Kaizen" แปลจากวารสารรายเดือน "Soi to Kufu" ของ Japan Human Relations Association สมาคมที่ให้คำปรึกษาเรื่องไคเซ็นทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่นมานานนับสิบปี
1. ช่วยให้พนักงานในองค์กรรู้จัก กิจกรรมไคเซ็นที่ถูกต้อง
2. ส่งเสริมให้พนักงานทำไคเซ็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยตัวอย่างการทำกิจกรรมไคเซ็น, แนวคิด ปรัชญา, ทรรศนะผู้บริหารต่อกิจกรรมไคเซ็น นำเสนอในรูปแบบที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย
ชื่อวารสาร : National Geographic (ฉบับภาษาไทย)
เจ้าของ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ISSN : 1513-9840
ภาษา : ไทย
กำหนดออก : ปีละ 12 ฉบับ
ห้องสมุดมี: ปีที่ 6 ฉบับที่ 54-72 พ.ศ. 2549-50
ปีที่ 7-18 ฉบับที่ 73-216 พ.ศ. 2550-62
ปีที่ 19 ฉบับที่ 217-223 พ.ศ. 2562-63
เลิกบอกรับตั้งแต่เดือน มีนาคม 2563
วัตถุประสงค์ : นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื้อหาของบทความมีทั้งแบบวิชาการ และเนื้อหาสบายๆ ทั่วไป
ชื่อวารสาร : Science & Technology Asia / Formerly : Thammasat International Journal of Science and Technology
เจ้าของ : Thammasat University
ISSN : 2586-9000
ภาษา : อังกฤษ
กำหนดออก : ปีละ 4 ฉบับ
เว็บไซต์ : Science & Technology Asia
ห้องสมุดมี v.23-24 no.1-4, 2018-19
v.25 no.1-2, 4, 2020
v.26 no.1-3, 2021
v.27 no.1-4, 2022
v.28 no.1-4, 2023
v.29 no.1, 2024
วัตถุประสงค์ : Science and Technology Asia (formerly Thammasat International Journal of Science and Technology) contains original research articles, review articles, and short communications. The objectives are to publicize and promote the research contributions and innovative works in the fields associated with science and technology. Areas covered include:
1. Physical sciences such as chemistry, physics, mathematics, statistics.
2. Engineering such as electrical engineering, chemical engineering, civil engineering, environmental engineering, computer engineering; and information technology.
3. Biological sciences such as biology, zoology, botany, genetics, agriculture, ecology.