บุคลากร

 

Varasaya

นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล
varasaya.soo@mahidol.ac.th
โทร. 0 2201 5725

 

Cherdchan

นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ
หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
cherdchan.rat@mahidol.ac.th
โทร. 0 2201 5891

 

หัวหน้าหน่วยทรัพยากรและบริการ

บริการทรัพยากรสารสนเทศ และบริการต่างๆ ของห้องสมุด ดูแลศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข


นางสาวบุญญาวดี พงษ์ศิลา
bunyawadee.pon@mahidol.ac.th
โทร. 0 2201 5715

หัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
บริการเอกสารจดหมายเหตุ วัตถุพิพิธภัณฑ์ และโสตทัศนจดหมายเหตุ

นายอภิชัย อารยะเจริญชัย
apichai.ara@mahidol.ac.th
โทร. 0 2201 5716

หัวหน้าหน่วยสารสนเทศงานวิจัย

บริการสารสนเทศงานวิจัย บริการสืบค้นสารสนเทศและช่วยการค้นคว้า


นายครรชิต บุญเรือง
kanchit.boo@mahidol.ac.th
โทร. 0 2201 5720

หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ

บริการไอทีวิชาการ


นายพิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์
pichit.lee@mahidol.ac.th
โทร. 0 2201 5726