คำถามที่พบบ่อย

บุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้ห้องสมุดได้หรือไม่

สามารถเข้าใช้ได้ โดยใช้บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือบัตรอื่น ๆ ที่มีเลขประจำตัวประชาชนและรูปถ่าย เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้ห้องสมุดสำหรับบุคคลภายนอก (Visitor) ที่เคาน์เตอร์บริการของห้องสมุด

นักศึกษาสามารถแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดได้มากน้อยแค่ไหน และช่องทางใดบ้าง

นักศึกษา (เฉพาะคณะวิทยาศาสตร์) สามารถแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดได้ ทางห้องสมุดไม่ได้จำกัดจำนวน แต่นักศึกษาจะต้องให้เหตุผลประกอบการแนะนำ พร้อมการ Recommend จากที่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ Advisor เพื่อยืนยันว่าหนังสือเล่มนี้ใช้เพื่อประกอบการ หรือการวิจัยจริง ๆ ส่วนช่องทางการแนะนำ สามารถแนะนำได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้
1. แนะได้ที่หน้าเว็บไซต์เสนอแนะการสั่งซื้อหนังสือ (https://stang.sc.mahidol.ac.th/bookreq)
2. แนะนำมาที่อีเมล sompop.san@mahidol.edu หรือ lisc@mahidol.ac.th
3. แบบฟอร์มเสนอแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด ซึ่งสามารถขอได้ที่เคาน์เตอร์บริการ
4. การเสนอแนะหนังสือควรเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (ประเภทหนังสือ) งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หากต้องการขอใช้บริการ iPad ของห้องสมุด ต้องทำอย่างไร

บริการ iPad จะให้บริการเฉพาะนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (SC) และนักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (PI) เท่านั้น โดยมีขั้นตอน ดังนี้ https://stang.sc.mahidol.ac.th/it/ipad.php

ทำไม download บทความจากวารสารบางฉบับไม่ได้

วารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการบนเว็บไซต์ของห้องสมุดนั้นประกอบไปด้วย วารสารที่บอกรับโดยคณะวิทยาศาสตร์ บอกรับโดยมหาวิทยาลัยมหิดล บอกรับโดย สกอ. และที่เป็นวารสารเสรี (Open Access) ซึ่งแต่ละประเภทมีการจำกัดจำนวนการบอกรับตามงบประมาณในและปี จึงสามารถใช้งานได้เฉพาะรายการที่ทำการบอกรับเท่านั้น

กรณีที่ไม่สามารถ download บทความได้จากวารสารหรือฐานข้อมูล จะมีวิธีการให้ได้มาซึ่งเอกสารนั้นอย่างไร

1. เราไม่สามารถ download บทความได้จากวารสารทุกชื่อทุกเล่ม แต่วารสารบางฉบับทางห้องสมุดมีให้บริการในแบบตัวเล่ม จึงอาจใช้วิธีการถ่ายสำเนาแทน หรือใช้บริการบทความอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่
2. กรณีที่ห้องสมุดไม่มีวารสารที่ต้องการ สามารถติดต่อขอใช้บริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดได้ โดยติดต่อที่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กรณีเป็นผู้ใช้ภายนอก กรุณาติดต่อที่ lisc@mahidol.ac.th หรือ โทร. 0 2201 5721

ทำไมถึงไม่มีโปรแกรม download ไฟล์จาก Youtube ในเครื่องคอมพิวเตอร์บริการ

เนื่องจากคอมพิวเตอร์บริการนั้นมีไว้สำหรับการสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียน การสอน การวิจัย จากฐานข้อมูลหรืออินเทอร์เน็ตเท่านั้น และเพื่อป้องกันมิให้มีการ download ไฟล์ที่ไม่เหมาะสม แต่หากต้องการ download ไฟล์จาก Youtube สามารถใช้บริการได้ที่ห้องบริการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องสมุดมีบริการสแกนเอกสารหรือไม่

ห้องสมุดไม่มีบริการสแกนเอกสาร หากต้องการสแกนเอกสาร สามารถขอใช้บริการได้ที่ร้านบริการถ่ายเอกสาร บริเวณชั้น 1 ตึก M (โรงอาหาร)

อยากทราบอัตราค่าบริการพิมพ์เอกสาร

ห้องสมุดมีบริการ Double A fastprint สำหรับพิมพ์เอกสารขาว-ดำ หรือสี บริเวณชั้น 2 เคาน์เตอร์บริการ ในอัตราค่าบริการตามที่บริษัท Double A กำหนด ดูรายละเอียดและสมัครใช้บริการได้ที่ https://www.doubleafastprint.com/

ต้องการทราบอัตราค่าบริการในการขอสำเนาบทความจากห้องสมุดอื่น

การขอสำเนาบทความจากห้องสมุดอื่นในกรณีที่ไม่มีให้บริการที่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ผู้ขอใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด โดยอัตราค่าบริการนั้นขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละห้องสมุด

การใช้งานวารสารหรือฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มีกฎระเบียบอย่างไรบ้าง

1. download เฉพาะบทความเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
2. งดใช้โปรแกรมช่วย download
3. งด download บทความที่ต่อเนื่องภายใน issue เดียวกัน
4. หากมีการละเมิดระเบียบดังกล่าวนี้ ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์ระงับการให้บริการ ซึ่งไม่เพียงเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่จะระงับการใช้ทั้งมหาวิทยาลัย

หากต้องการบริจาคหนังสือให้ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารฯ ต้องทำอย่างไร

สามารถบริจาคได้ 2 วิธี ดังนี้
1. กรณีบริจาคด้วยตนเองที่ศูนย์รับบริจาคฯ มีขั้นตอนดังนี้ https://www.facebook.com/StangDonation/posts/4778971295457050
2. ส่งทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่ง (กรณีที่ไม่สะดวกมาบริจาคด้วยตนเอง) สามารถจัดส่งได้ตามที่อยู่นี้
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ: ห้องสมุดไม่มีบริการไปรับหนังสือนอกสถานที่ เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องรถขนส่ง