คำถามที่พบบ่อย

นักศึกษาสามารถแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดได้มากน้อยแค่ไหน และช่องทางใดบ้าง

นักศึกษา (เฉพาะคณะวิทยาศาสตร์) สามารถแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดได้ ทางห้องสมุดไม่ได้จำกัดจำนวน แต่นักศึกษาจะต้องให้เหตุผลประกอบการแนะนำ พร้อมการ Recommend จากที่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ Advisor เพื่อยืนยันว่าหนังสือเล่มนี้ใช้เพื่อประกอบการ หรือการวิจัยจริงๆ ส่วนช่องทางการแนะนำ สามารถแนะนำได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้
1. แนะได้ที่หน้าเว็บไซต์เสนอแนะการสั่งซื้อหนังสือ ( https://stang.sc.mahidol.ac.th/bookreq)
2. แนะนำมาที่อีเมล sompop.san@mahidol.edu หรือ lisc@mahidol.ac.th
3. แบบฟอร์มเสนอแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด ซึ่งสามารถขอได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ทำไม download บทความจากวารสารบางฉบับไม่ได้

วารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการบนเว็บไซต์ของห้องสมุดนั้นประกอบไปด้วย วารสารที่บอกรับโดยคณะวิทยาศาสตร์ บอกรับโดยมหาวิทยาลัยมหิดล บอกรับโดย สกอ. และที่เป็นวารสารเสรี (Open Access) ซึ่งแต่ละประเภทมีการจำกัดจำนวนการบอกรับตามงบประมาณในและปี จึงสามารถใช้งานได้เฉพาะรายการที่ทำการบอกรับเท่านั้น

กรณีที่ไม่สามารถ download บทความได้จากวารสารหรือฐานข้อมูล จะมีวิธีการให้ได้มาซึ่งเอกสารนั้นอย่างไร

1. เราไม่สามารถ download บทความได้จากวารสารทุกชื่อทุกเล่ม แต่วารสารบางฉบับทางห้องสมุดมีให้บริการในแบบตัวเล่ม จึงอาจใช้วิธีการถ่ายสำเนาแทน หรือใช้บริการบทความอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่
2. กรณีที่ห้องสมุดไม่มีวารสารที่ต้องการ สามารถติดต่อขอใช้บริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดได้ โดยติดต่อที่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กรณีเป็นผู้ใช้ภายนอก กรุณาติดต่อที่ lisc@mahidol.ac.th หรือ โทร. 0 2201 5718
3. สำหรับกรณีที่ไม่มีเอกสารอยู่ในประเทศ สามารถติดต่อขอใช้บริการสำเนาบทความระหว่างประเทศได้ โดยติดต่อที่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หรือโทร. 0 2201 5716, 5718 (ให้บริการสำหรับนักศึกษาหรือบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เท่านั้น)

ทำไมถึงไม่มีโปรแกรม download ไฟล์จาก Youtube ในเครื่องคอมพิวเตอร์บริการร

เนื่องจากคอมพิวเตอร์บริการนั้นมีไว้สำหรับการสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียน การสอน การวิจัย จากฐานข้อมูลหรืออินเทอร์เน็ตเท่านั้น และเพื่อป้องกันมิให้มีการ download ไฟล์ที่ไม่เหมาะสม แต่หากต้องการ download ไฟล์จาก Youtube สามารถใช้บริการได้ที่ห้องบริการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ห้อง C111 (ชั้นหนึ่ง ตึกเคมี)

ห้องสมุดมีบริการพิมพ์เอกสารสีและบริการสแกนเอกสารหรือไม่

ห้องสมุดมีบริการพิมพ์เอกสารขาว-ดำ เท่านั้น และไม่มีบริการสแกนเอกสาร หากต้องการพิมพ์เอกสารสีหรือสแกนเอกสาร สามารถขอใช้บริการได้ที่ร้านบริการถ่ายเอกสาร บริเวณชั้น 1 ตึกฟิสิกส์, ชั้น 1 ตึก PR และที่ชั้น 1 ตึก M (โรงอาหาร)

อยากทราบอัตราค่าบริการพิมพ์เอกสาร

สำหรับนักศึกษา อาจารย์ หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล คิดอัตราหน้าละ 3 บาท
สำหรับบุคคลภายนอก คิดอัตราหน้าละ 5 บาท
ทั้งนี้เป็นไปตาม ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องอัตราค่าปรับและค่าบริการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข พ.ศ.2561

ต้องการทราบอัตราค่าบริการในการขอสำเนาบทความจากห้องสมุดอื่น

การขอสำเนาบทความจากห้องสมุดอื่นในกรณีที่ไม่มีให้บริการที่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ผู้ขอใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด โดยอัตราค่าบริการนั้นขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละห้องสมุด

กรณีที่เป็นห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
- กรณีส่งสำเนาเป็นเอกสาร มีค่าสำเนาอยู่ที่ 0.50-1 บาท ไม่คิดค่าจัดส่ง
- กรณีที่สแกนส่งเป็นไฟล์ อยู่ที่หน้าละ 3-5 บาท

กรณีที่เป็นห้องสมุดภายนอก ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสถาบัน แบ่งเป็น
- ค่าสำเนาบทความ โดยทั่วไปอยู่ที่หน้าละ 2-5 บาท
- ค่าส่งทางไปรษณีย์ ตามน้ำหนักเอกสาร หรือบางห้องสมุดคิดเหมารวม 30-70 บาท (หรือสูงกว่านี้หากเป็น EMS)
- บริการส่งเอกสารทางอีเมล ในกรณีที่เป็น E-Journals บทความละ 30-70 บาท หรือสูงกว่า หากใช้วิธีสแกน จะอยู่ที่ประมาณหน้าละ 5-10 บาท

การใช้งานวารสารหรือฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มีกฎระเบียบอย่างไรบ้าง

1. download เฉพาะบทความเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
2. งดใช้โปรแกรมช่วย download
3. งด download บทความที่ต่อเนื่องภายใน issue เดียวกัน
4. หากมีการละเมิดระเบียบดังกล่าวนี้ ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์ระงับการให้บริการ ซึ่งไม่เพียงเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่จะระงับการใช้ทั้งมหาวิทยาลัย