MOOCs Online Courses

MUx (Mahidol University Extension)

SCBI 102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1

ปฏิบัติการการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ การแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์และการคัดเลือกโดยธรรมชาติ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

SCBI 115 พื้นฐานแห่งชีวิต

ความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของการสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์ สรีรวิทยาเชิงเปรียบเทียบของระบบอวัยวะในมนุษย์และสัตว์ต่าง ๆ รวมทั้งระบบประสาท อวัยวะรับความรู้สึกและตอบสนอง ระบบย่อยอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบแลกเปลี่ยนแก๊สและขับถ่าย ระบบหมุนเวียนโลหิต และระบบภูมิคุ้มกัน และปฏิบัติการพื้นฐานทางชีววิทยา

SCBI 117 หลักมูลของชีวิต

การจัดจำแนกของสิ่งมีชีวิต การสืบพันธุ์และการเจริญของคนและสัตว์ สรีรวิทยาเปรียบเทียบของระบบอวัยวะในมนุษย์และสัตว์ โรคและความผิดปกติรวมระบบประสาท อวัยวะรับความรู้สึกและตอบสนอง ระบบย่อยอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบแลกเปลี่ยนแก๊ส ระบบการถ่าย ระบบหมุนเวียนโลหิต และระบบภูมิคุ้มกัน และปฏิบัติการพื้นฐานทางชีววิทยา

SCBI 352 ไมโครเทคนิคทางชีววิทยา

ทฤษฎีและปฏิบัติการเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างพืชและสัตว์เพื่อศึกษารายละเอียดด้วยกล้องจุลทรรศน์วิธีการเตรียมตัวอย่างพืชและสัตว์การดอง การเอาน้ําออกจากเนื้อเยื่อ การตัดเนื้อเยื่อบางด้วยเครื่องไมโครโทม การย้อมสีเนื้อเยื่อที่ตัดแล้ว รายละเอียดเกี่ยวกับจุลกายวิภาคและองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อเยื่อบางชนิด

SCBT 203 วิทยาแบคทีเรีย

พื้นฐานทางด้านจุลชีววิทยาของแบคทีเรีย เกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ อาหาร การเจริญเติบโต การตาย และการควบคุม ความสำคัญและการประยุกต์ใช้แบคทีเรียกลุ่มสำคัญต่างๆ มีการปฏิบัติการทดลองต่างๆ ได้แก่ การศึกษาแบคทีเรียโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ การย้อมสี เทคนิคการทำปลอดเชื้อ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ การแยกสายพันธุ์บริสุทธิ์ การคัดเลือกสายพันธุ์ การจำแนกชนิด การเพาะเลี้ยง การหาปริมาณ การเก็บรักษาแบคทีเรีย และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น

SCCH XXX เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

โครงสร้างโมเลกุลและการจำแนกสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาของสารประกอบเคมีอินทรีย์ การเรียกชื่อและสเตอริโอเคมี การสังเคราะห์และปฏิกิริยาของแอลเคน ไซโคลแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน สารเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก เอมีน คาร์โบไฮเดรท กรดอะมิโน และ ลิปิด

SCCH 122 เคมีอินทรีย์

โครงสร้างโมเลกุลและสมบัติทั่วไปของสารอินทรีย์ การจำแนกและการเรียกชื่อสารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ สเตอริโอเคมี สเตอริโอไอโซเมอร์และสมบัติการหมุนระนาบแสง การสังเคราะห์ ปฏิกิริยา และการทดสอบสารแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน เฮไลด์หรือสารออร์กาโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก อนุพันธ์ของ กรดคาร์บอกซิลิก และ อะมีน โครงสร้างโมเลกุลและปฏิกิริยาของสารชีวโมเลกุลจำพวกคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และ ลิปิด

SCMA 129 คณิตศาสตร์ 2

พีชคณิตเชิงเส้นและเชิงเมทริกซ์ จำนวนเชิงซ้อนและฟังก์ชัน ฟังก์ชันหลายตัวแปร สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับแรก สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสอง ลำดับและอนุกรม

SCMA 161 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความหมายและส่วนประกอบ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ โปรแกรมประยุกต์ด้านการสื่อสาร โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการข้อมูล โปรแกรมด้านการวัดและโปรแกรมประยุกต์ด้านแบบจำลอง การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ จริยธรรมและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

SCMI 206 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์

เป็นวิชาที่กล่าวถึงรูปพรรณสัณฐาน โครงสร้าง ลักษณะการเจริญของจุลินทรีย์และปรสิตชนิดต่างๆ บทบาทของจุลินทรีย์ในธรรมชาติ การก่อโรคและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการก่อโรค การถ่ายทอดยีนและความสำคัญของการถ่ายทอดยีนดื้อยาในจุลินทรีย์ การทำให้ปลอดเชื้อและการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจุลินทรีย์และปรสิต ระบาดวิทยา ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ ชนิดของภูมิคุ้มกัน บทบาทของภูมิคุ้มกันในการกำจัดเชื้อก่อโรค โรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกัน การป้องกันและการรักษาโรคติดเชื้อ พื้นฐานเบื้องต้นทางห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบและวินิจฉัยเชื้อจุลินทรีย์และปรสิต

Top MOOCs

Alison

It is a for-profit social enterprise dedicated to making it possible for anyone, to study anything, anywhere, at any time, for free online, at any subject level.

Canvas Network

Open, Online learning as defined by you. Canvas Network offers open, online courses taught by educators everywhere.

Class Central

Never Stop Learning. Discover free online courses & MOOCs from top universities like MIT, Harvard, Penn, etc.

Coursera

Coursera provides universal access to the world’s best education, partnering with top universities and organizations to offer courses online.

Edx

Offering the best in education to the world. Access to free education for everyone. Learn from the best. Anytime. Anywhere.

FutureLearn

Enjoy our free online courses, wherever you are and whenever you want. Access course content on mobile, tablet or desktop.

Google MOOC

Improve your Google search skills with our Power Searching and Advanced Power Searching online courses.

Iversity

Free online courses from inspiring professors. Top European Universities. You can now earn a verified certificate and European Credit points.

Khan Academy

For free. For everyone. Forever. Math, science, computer programming, history, art, economics, and even more free online classes.

NovoED

Learn together. NovoEd delivers effective and engaging online training with our social learning platform.

OpenupEd

OpenupEd is, worldwide, one of the largest MOOC providers for higher education, is the first, and, thus far, the only pan-European MOOC initiative.

Saylor Academy

Saylor Academy provides free and open online courses and affordable college credit opportunities to learners everywhere.

TED-Ed

TED-Ed is TED's youth and education initiative. TED-Ed's mission is to spark and celebrate the ideas of teachers and students around the world.

Udacity

Be in demand. Learn for free with Udacity. Advance your career with courses built by industry leaders like Google, MongoDB, and Facebook.

Udemy

Online education marketplace with limitless variety: over 7 million students enrolled in more than 30000 courses, taught by 19000 instructors.

Thai MOOCs

CHULA MOOC

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีโดยคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งในศาสตร์ธุรกิจ ภาษา และศาสตร์อื่นๆ อีกมากมายที่เป็นความรู้พื้นฐานจำเป็นสำหรับการทำงาน และทักษะในการดำรงชีวิต

CMU MOOC

หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เข้ามาเรียนรู้เนื้อหาที่น่าสนใจกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Course Square

ตลาดคอร์สเรียนออนไลน์ ที่สามารถค้นหาคอร์สและเรียนออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ช่วยให้การเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น มีทั้งคอร์สเรียนฟรีและเสียค่าใช้จ่าย

Knowbita

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่สามารถเลือกรับชมได้จากทุกอุปกรณ์ ทุกสถานที่ เพียงมีอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

MU MOOC

เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้สนับสนุนและจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาประเทศไทย โดยกองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

MUx

บทเรียนออนไลน์แบบ SPOC (Small Private Online Course) ภายใต้ระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MUx) โดยกองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

SkillLane

เว็บไซต์คอร์สเรียนออนไลน์ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และชื่อเสียงแนวหน้าของประเทศไทยในสาขาต่างๆ ในรูปแบบของวิดีโอ ทำให้ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะได้อย่างสะดวก ไม่ว่าเมื่อไหร่ และไม่ว่าที่ไหนก็ตาม

THAI MOOC

การศึกษาระบบเปิดที่เกิดจากความร่วมมือของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีแห่งชาติ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Thammasat Gen Next Academy

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดตั้ง “ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา" เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และการพัฒนาตนเองตามความประสงค์ของผู้เรียน ตามปรัชญาเสรีภาพทางการศึกษาของท่านผู้ประสาทการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการให้ทันสมัยสามารถเข้าถึงความต้องการของผู้เรียน ทุกกลุ่มวัย ทั้งแบบออนไลน์ แบบเรียนห้องเรียนที่ มหาวิทยาลัย หรือ หลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ

ระบบสื่อสาระออนไลน์แบบเปิด

เป็นคลังบทเรียนแบบเปิดสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา สายอาชีพ และบุคคลทั่วไป ซึ่งจัดระบบให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต