MOOCs Online Courses

MUSC in MUx (Mahidol University Extension)

SCAN 101 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน

วิชากายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่ว ๆ ไปของสิ่งมีชีวิต เน้นศึกษาโครงสร้างและการทําหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ การเรียนภาคปฏิบัติจะศึกษาจากโครงร่างของมนุษย์เป็นสําคัญ เพื่อเป็นพื้นฐานสําหรับนักศึกษาจะได้นําไปใช้เป็นประโยชน์ในวิชาชีพต่อไป

SCBC 203 ชีวเคมีเบื้องต้น

โครงสร้างและหน้าที่ของชีวโมเลกุล 4 ชนิด คาร์โบไฮเดรท ลิปิด โปรตีน และกรดนิวคลิอิค กระบวนการเมตาบอลิสมของชีวโมเลกุลทั้ง 4 ชนิด และการควบคุม กระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมและการควบคุม การแสดงออกของยีน ดีเอ็นเอเทคโนโลยี บทบาทของชีวโมเลกุลเกี่ยวกับการทํางานในระบบต่าง ๆ ในร่างกายปกติการนําไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์

SCBC 618 ชีววิทยาศาสตร์ของเซลล์ต้นกำเนิดและมะเร็ง

ชีววิทยาศาสตร์ของเซลล์ต้นกำเนิดและมะเร็ง แนวคิดของเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม ความก้าวหน้าทางการค้นหาตัวติดตามของมะเร็ง ความรู้เชิงลึกของการส่งสัญญาณของเซลล์มะเร็ง การสร้างเส้นเลือดใหม่ในโรคมะเร็ง การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง และวิทยาภูมิคุ้มกันและการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันต่อเซลล์มะเร็ง

SCBI 102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1

ปฏิบัติการการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ การแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์และการคัดเลือกโดยธรรมชาติ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

SCBI 115 พื้นฐานแห่งชีวิต

ความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของการสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์ สรีรวิทยาเชิงเปรียบเทียบของระบบอวัยวะในมนุษย์และสัตว์ต่าง ๆ รวมทั้งระบบประสาท อวัยวะรับความรู้สึกและตอบสนอง ระบบย่อยอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบแลกเปลี่ยนแก๊สและขับถ่าย ระบบหมุนเวียนโลหิต และระบบภูมิคุ้มกัน และปฏิบัติการพื้นฐานทางชีววิทยา

SCBI 117 หลักมูลของชีวิต

การจัดจำแนกของสิ่งมีชีวิต การสืบพันธุ์และการเจริญของคนและสัตว์ สรีรวิทยาเปรียบเทียบของระบบอวัยวะในมนุษย์และสัตว์ โรคและความผิดปกติรวมระบบประสาท อวัยวะรับความรู้สึกและตอบสนอง ระบบย่อยอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบแลกเปลี่ยนแก๊ส ระบบการถ่าย ระบบหมุนเวียนโลหิต และระบบภูมิคุ้มกัน และปฏิบัติการพื้นฐานทางชีววิทยา

SCBI 352 ไมโครเทคนิคทางชีววิทยา

ทฤษฎีและปฏิบัติการเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างพืชและสัตว์เพื่อศึกษารายละเอียดด้วยกล้องจุลทรรศน์วิธีการเตรียมตัวอย่างพืชและสัตว์การดอง การเอาน้ําออกจากเนื้อเยื่อ การตัดเนื้อเยื่อบางด้วยเครื่องไมโครโทม การย้อมสีเนื้อเยื่อที่ตัดแล้ว รายละเอียดเกี่ยวกับจุลกายวิภาคและองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อเยื่อบางชนิด

SCBT 208 แบคทีเรียพื้นฐานและการประยุกต์ใช้

พื้นฐานทางด้านจุลชีววิทยาของแบคทีเรีย เกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ อาหาร การเจริญเติบโตการตาย และการควบคุม ความสำคัญและการประยุกต์ใช้แบคทีเรียกลุ่มสำคัญต่าง ๆ มีการปฏิบัติการทดลองต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษาแบคทีเรียโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ การย้อมสี เทคนิคการท าปลอดเชื้อ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ การแยกสายพันธุ์บริสุทธิ์ การคัดเลือกสายพันธุ์ การจำแนกชนิด การเพาะเลี้ยง การหาปริมาณ การเก็บรักษาแบคทีเรีย และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ แนวคิดการร่วมมือทำงานกับผู้อื่น จริยธรรม ทักษะทาง IT แนวคิดและการวางแผนการทำงานอย่างสร้างสรรค์

SCCH 104 เคมีทั่วไป 2

อุณหพลศาสตร์เคมี จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออน ไฟฟ้าเคมี แก๊ส ของเหลว และของแข็ง

SCCH 121 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

โครงสร้างโมเลกุลและการจำแนกสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาของสารประกอบเคมีอินทรีย์ การเรียกชื่อและสเตอริโอเคมี การสังเคราะห์และปฏิกิริยาของแอลเคน ไซโคลแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน สารเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก เอมีน คาร์โบไฮเดรท กรดอะมิโน และ ลิปิด

SCMA 129 คณิตศาสตร์ 2

พีชคณิตเชิงเส้นและเชิงเมทริกซ์ จำนวนเชิงซ้อนและฟังก์ชัน ฟังก์ชันหลายตัวแปร สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับแรก สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสอง ลำดับและอนุกรม

SCMA 161 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความหมายและส่วนประกอบ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ โปรแกรมประยุกต์ด้านการสื่อสาร โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการข้อมูล โปรแกรมด้านการวัดและโปรแกรมประยุกต์ด้านแบบจำลอง การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ จริยธรรมและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

SCMA 168 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

การแนะนําสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นอันดับหนึ่ง การประยุกต์สมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง การประยุกต์สมการอันดับสอง สมการเชิงเส้นอันดับสูง ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ดีเทอร์มิแนนต

SCMA 367 ทฤษฎีเกม

เกมเมทริกซ์รูปแบบขยาย รูปต้นไม้เกม กลยุทธ์ผสม กลยุทธ์เด่นชัด เกมเมทริกซ์คู่ รูปแบบปรกติสมดุล นาช เกมซ้ำ

SCMA 386 ทฤษฎีแถวคอย

แบบจําลองแถวคอย การแจกแจงความน่าจะเป็นของเวลาที่ใช้ในการรอ การแจกแจงความน่าจะเป็นของเวลาที่ใช้ในการบริการ แบบจําลองการบริการชนิดเดี่ยวที่มีการเข้าแบบปัวซงและมีเวลาการให้บริการแบบเลขชี้กําลัง แบบจําลองการบริการชนิดพหุคูณที่มีการเข้าแบบปัวซงและมีเวลาการให้บริการแบบเลขชี้กําลัง กระบวนการเกิดดับ แบบจําลองแถวคอยแบบอื่น

SCMI 206 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์

เป็นวิชาที่กล่าวถึงรูปพรรณสัณฐาน โครงสร้าง ลักษณะการเจริญของจุลินทรีย์และปรสิตชนิดต่าง ๆ บทบาทของจุลินทรีย์ในธรรมชาติ การก่อโรคและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการก่อโรค การถ่ายทอดยีนและความสำคัญของการถ่ายทอดยีนดื้อยาในจุลินทรีย์ การทำให้ปลอดเชื้อและการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจุลินทรีย์และปรสิต ระบาดวิทยา ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ ชนิดของภูมิคุ้มกัน บทบาทของภูมิคุ้มกันในการกำจัดเชื้อก่อโรค โรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกัน การป้องกันและการรักษาโรคติดเชื้อ พื้นฐานเบื้องต้นทางห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบและวินิจฉัยเชื้อจุลินทรีย์และปรสิต

SCPM 202 เภสัชวิทยาขั้นพื้นฐาน

หลักการทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ ยาออกฤทธิ์ในระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบหัวใจ หลอดเลือดและไต ยาออกฤทธิ์ในระบบประสาทส่วนกลาง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์ ยาต้านจุลชีพ ยาต้านมะเร็ง ยารักษาโรคผิวหนัง ยากลุ่มวิตามิน

SCPS 202 สรีรวิทยาพื้นฐาน

ศึกษาความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยาซึ่งเกี่ยวข้องกับหน้าที่ กลไก และการควบคุมการทำงานของเซลล์ อวัยวะ และระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย ได้แก่ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบไต ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และสมดุลอุณหภูมิ รวมทั้งการทำงานประสานกันของระบบต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การทรงสภาพปกติภายในร่างกาย

SCPY 152 ฟิสิกส์ทั่วไป 2

ธรรมชาติของแสง การโพลาไลซ์ หลักการสะท้อนและหักเหแสง การเกิดภาพของแสงสะท้อนและแสงหักเห เลนส์และอุปกรณ์ทัศน์ศาสตร์ การแทรกสอด การเลี้ยวเบน หลักสัมพัทธ์ภาพพิเศษ การแปลงโลเร็นตซ์ อัตราเร็วเชิงสัมพัทธ์ โมเมนตัม และพลังงานเชิงสัมพัทธ์ ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค กลศาสตร์คลื่นอนุภาคของชเรอดิงเจอร์ ตัวอย่างคลื่นอนุภาค กลุ่มคลื่นและหลักความไม่แน่นอนของไฮน์เซ็นเบิร์ก หลักกลศาสตร์ควอนตัม โมเมนตัมเชิงมุมและสปิน ฟิสิกส์ควอนตัมของอะตอมและโมเลกุล ผลึกแข็งและทฤษฎีแถบพลังงาน สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์และเมเซอร์ เทคโนโลยีนาโน อิเล็กทรอนิกส์สารกึ่งตัวนำ ธรรมชาติของนิวเคลียส แบบจำลองนิวเคลียส การสลายตัว รังสีนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การตรวจวัดรังสีและการป้องกัน นิวเคลียร์ประยุกต์ และฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน

SCPY 154 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์

กลศาสตร์ เทอร์โมไดนามิกส์ แสงเชิงกายภาพ แม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ กลศาสตร์ควอนตัม ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์ของอนุภาค

SCPY 156 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลศาสตร์ เทอร์โมไดนามิกส์ แสงเชิงกายภาพ แม่เหล็กไฟฟ้า กลศาสตร์ควอนตัม ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์ของอนุภาค

SCPY 158 ฟิสิกส์ 2

ไฟฟ้าและแม่เหล็ก วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพัทธภาพ กลศาสตร์ควอนตัม ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์

SCPY 159 ฟิสิกส์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลศาสตร์ของการเคลื่อนที่และการสมดุล งานและพลังงาน ความยืดหยุ่นของสาร กลศาสตร์ของของไหลและระบบไหลเวียนของโลหิต อุณหภูมิ ความร้อน กฎของก๊าซ และระบบหายใจ คลื่นและสมบัติของคลื่นหูและการได้ยิน แสงและการมองเห็น ไฟฟ้า แม่เหล็ก ไฟฟ้าในร่างกาย และอิเล็กทรอนิกส์ อะตอม นิวเคลียสและเวชศาสตร์นิวเคลียร์

SCPY 169 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3

กลศาสตร์ของการเคลื่อนที่และการสมดุล งานและพลังงาน ความยืดหยุ่นของสาร กลศาสตร์ของของไหลและระบบไหลเวียนของโลหิต อุณหภูมิ ความร้อน กฎของก๊าซและระบบหายใจ คลื่นและสมบัติของคลื่นหูและการได้ยิน แสงและการมองเห็น ไฟฟ้า แม่เหล็ก ไฟฟ้าในร่างกายและอิเล็กทรอนิกส์ อะตอม นิวเคลียส และเวชศาสตร์นิวเคลียร์

SCPY 168 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2

ทัศนศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก กลศาสตร์ควอนตัม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์

Top MOOCs

Alison

It is a for-profit social enterprise dedicated to making it possible for anyone, to study anything, anywhere, at any time, for free online, at any subject level.

Canvas Network

Open, Online learning as defined by you. Canvas Network offers open, online courses taught by educators everywhere.

Class Central

Never Stop Learning. Discover free online courses & MOOCs from top universities like MIT, Harvard, Penn, etc.

Coursera

Coursera provides universal access to the world’s best education, partnering with top universities and organizations to offer courses online.

Edx

Offering the best in education to the world. Access to free education for everyone. Learn from the best. Anytime. Anywhere.

FutureLearn

Enjoy our free online courses, wherever you are and whenever you want. Access course content on mobile, tablet or desktop.

Google MOOC

Improve your Google search skills with our Power Searching and Advanced Power Searching online courses.

Iversity

Free online courses from inspiring professors. Top European Universities. You can now earn a verified certificate and European Credit points.

Khan Academy

For free. For everyone. Forever. Math, science, computer programming, history, art, economics, and even more free online classes.

Linkedin Learning

Keep learning in the moments that matter. Courses for every step of your career. Instructors with real-world experience.

NovoED

Learn together. NovoEd delivers effective and engaging online training with our social learning platform.

OpenupEd

OpenupEd is, worldwide, one of the largest MOOC providers for higher education, is the first, and, thus far, the only pan-European MOOC initiative.

Saylor Academy

Saylor Academy provides free and open online courses and affordable college credit opportunities to learners everywhere.

TED-Ed

TED-Ed is TED's youth and education initiative. TED-Ed's mission is to spark and celebrate the ideas of teachers and students around the world.

Udacity

Be in demand. Learn for free with Udacity. Advance your career with courses built by industry leaders like Google, MongoDB, and Facebook.

Udemy

Online education marketplace with limitless variety: over 7 million students enrolled in more than 30000 courses, taught by 19000 instructors.

Thai MOOCs

CHULA MOOC

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีโดยคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งในศาสตร์ธุรกิจ ภาษา และศาสตร์อื่น ๆ อีกมากมายที่เป็นความรู้พื้นฐานจำเป็นสำหรับการทำงาน และทักษะในการดำรงชีวิต

CMU MOOC

หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เข้ามาเรียนรู้เนื้อหาที่น่าสนใจกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Course Square

ตลาดคอร์สเรียนออนไลน์ ที่สามารถค้นหาคอร์สและเรียนออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ช่วยให้การเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น มีทั้งคอร์สเรียนฟรีและเสียค่าใช้จ่าย

MUx

แหล่งเรียนรู้แบบเปิดที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ผู้เรียนจึงสามารถเข้าเรียนในช่วงเวลาใดและเรียนที่ไหนก็ได้ ผ่านอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เลือกวิชาที่อยากเรียนได้ตามใจชอบ และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนผ่านระบบ Personal Message โดยกองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

NIA Academy MOOCs

ระบบและศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระบบเปิดสำหรับมหาชนแห่งชาติ เพื่อรองรับ “การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Lifelong Learning Space) ที่มีความเชี่ยวชาญ “ด้านนวัตกรรม” โดยเฉพาะ ภายใต้การจัดตั้งของสำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ

SET e-Learning

หลักสูตรออนไลน์อัดแน่นเนื้อหาการวางแผนการเงินการลงทุน แหล่งความรู้การเงินการลงทุนแบบดิจิทัล ผสมผสานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย พร้อมบทเรียนที่เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และนักลงทุนที่ต้องการพัฒนาตนเองไปสู่นักลงทุนมืออาชีพแบบ Step by Step

SkillLane

เว็บไซต์คอร์สเรียนออนไลน์ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และชื่อเสียงแนวหน้าของประเทศไทยในสาขาต่าง ๆ ในรูปแบบของวิดีโอ ทำให้ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะได้อย่างสะดวก ไม่ว่าเมื่อไหร่ และไม่ว่าที่ไหนก็ตาม

Space by CBS

หลักสูตรเรียนออนไลน์เสริมความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จัดทำโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TDGA

Thailand Digital Government Academy หรือ TDGA เป็นบริการรูปแบบพิเศษภายใต้การกำกับดูแลของ สพร. โดยจะทำหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการงานด้านวิชาการด้านทักษะดิจิทัล มาตรฐานองค์ความรู้ การจัดอบรม และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมในทักษะทางด้านดิจิทัลในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

THAI MOOC

การศึกษาระบบเปิดที่เกิดจากความร่วมมือของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีแห่งชาติ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

TU Next

เพิ่มศักยภาพสู่การพัฒนาตนเองที่ดีกว่าเดิม ค้นหาทักษะและเปิดโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของคุณไปกับ TU NEXT Thammasat for Future Skillset

ระบบสื่อสาระออนไลน์แบบเปิด

เป็นคลังบทเรียนแบบเปิดสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา สายอาชีพ และบุคคลทั่วไป ซึ่งจัดระบบให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต